0

Izveštaj: Fokus grupa sa policijskim službenicima.

Komitet pravnika za ljudska prava – JUKOM je u okviru projekata „Sprovođenje Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija), kroz analizu Krivičnog zakona i Zakona o sprečavanju nasilja u porodici“ pod pokroviteljstvom ambasade Kanade u Republici Srbiji organizovao fokus grupu sa pripadnicima MUP-a.

0

Na sporna pitanja nije stavljena tačka

Promene Ustava treba da dovedu do nezavisnog sudstva, prva je teza oko koje su se složile EU i Srbija, u procesu pridruživanja. Zato je glavno obećanje Srbije bilo da u Ustavu Republike Srbije promeni postojeća tela koja biraju sudije i tužioce, i da iz njih izbaci političke figure – ministra pravde i predsednika odbora skupštine.

Projekti