0

Milan Antonijević o stanju ljudskih prava u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija

Direktor Komiteta pravnika za ljudska prava, Milan Antonijević, je kao deo Mreže kuće ljudskih prava, u ime Kuće ljudskih prava Beograd i Komiteta pravnika za ljudska prava, pozvan kao jedan od učesnika debate. Milan Antonijević je kroz diskusiju predstavio situaciju o ljudskim pravima u Srbiji kao i rad i značaj same Mreže kuće ljudskih prava.

0

Srbija kasni sa izmenama Ustava

Tek što je otvoreno poglavlje 23 u pregovorima o pristupu Evropskoj uniji, Srbija kasni sa ispunjavanjem preuzetih obaveza.

Akcioni plan za poglavlje 23 koji diktira tempo aktivnosti u ovoj oblasti je predvideo da skupština i Vlada do kraja 2015. godine pred sobom imaju izveštaj o potrebnim izmenama Ustava u ovoj oblasti, ali kako saznaje Danas, taj izveštaj još uvek nije poslat. To bi sa sobom moglo da vuče dalje kašnjenje u ispunjavanju agende Akcionog plana pošto je istim predviđeno da skupština do kraja septembra usvoji predlog izmena Ustava.

Saopštenja
0

Saopštenje povodom izuzeća sudije Aleksandra Trešnjeva i odlučivanja Visokog saveta sudstva o spojivosti sudijske funkcije sa članstvom u nevladinoj organizaciji CEPRIS

Izuzeće sudije Aleksandra Trešnjeva i odluka Visokog saveta sudstva (VSS) da odlučuje o spojivosti sudijske funkcije sa članstvom u NVO Centar za pravosudna istraživanja (CEPRIS) predstavljaju flagrantno kršenje ustavom zajemčenih prava na rad i prava na udruživanje i zadiranje u nezavisnost sudske profesije.
Projekti
0

Stručne konsultacije sa Monikom Pinto, Specijalnim izvestiocem Ujedinjenih nacija za nezavisnost sudija i advokata

Ove konsultacije su predstavljale priliku za pravne profesionalce da pruže Specijalnom izvestiocu informacije o pretnjama i rizicima sa kojima se susreću advokati iz istočne Evrope, severnog Kavkaza i centralne Azije. Takođe su služile kao platforma za sticanje znanja o aktivnostima i dužnostima Specijalnog izvestioca UN, kao i za uspostavljanje saradnje sa njom. Na kraju, konsultacije su pomogle Specijalnom izvestiocu UN da napravi preporuke koje će se obrazložititi zemljama i drugim akterima, u sklopu njenog izveštavanja pred Generalnom skupštinom UN, u oktobru 2016. godine.