Mesečna arhiva: February, 2018

Mediji
0

Neophodno je usmeriti zakonodavno-pravni okvir ka većoj zaštiti žrtava zločina mržnje i govora mržnje u Srbiji i suštinski ga primenjivati u praksi, ocenjeno je na skupu o procesuiranju tih zločina u Srbiji i evropskim standardima u toj oblasti.

Direktor Komiteta pravnika za ljudska prava Jukom Milan Antonijević istakao je da je zakonodavni ukvir u toj oblasti unapređen u Srbiji prethodnih godina, ali da ga je potrebno pospešiti.

Mediji
0

Nacionalni konvent za EU pozvao Ministarstvo pravde da povuče iz procedure predlog Ustavnih amandmana

Potpuno mi je neverovatno da se nijedna politička partija, nezavisno od toga da li su u vlasti ili opoziciji, nije oglasila povodom predloga ustavnih amandmana – kaže za Danas Snežana Bjelogrlić, predsednica UO Društva sudija Srbije.

Mediji
0

Članice Nacionalnog konventa za Evropsku uniju (EU) iz radne grupe za Poglavlje 23, kao i brojne organizacije civilnog društva, pozvale su danas Ministarstvo pravde da povuče objavljeni radni tekst amandmana na Ustav.

Mediji
0

Članice Nacionalnog konventa za Evropsku uniju (EU) iz radne grupe za Poglavlje 23, kao i brojne organizacije civilnog društva, pozvale su Ministarstvo pravde da povuče objavljeni radni tekst amandmana na Ustav.

Predložene izmene neće dovesti do stvaranja uslova za jačanje nezavisnosti sudstva i samostalnosti tužilaca po oceni potpisnika pisma, ali i velikog broja profesora ustavnog prava, učesnika nedavno održanog javnog slušanja u organizaciji strukovnih udruženja.

Mediji
0

Više od 70 nevladinih organizacija i udruženja, od kojih su najveći broj njih članovi Nacionalnog konventa o EU za Poglavlje 23, uputile su danas poziv Ministarstvu pravde da povuče iz javne rasprave Radni tekst amandmana na Ustav Srbije.

Potpisnici pisma traže da Vlada Srbije, uz učešće stručnjaka za ustavno pravo, pripremi novi tekst, poštujući već iznete stavove i da stvori uslove za kvalitetnu javnu raspravu.

Mediji
0

Čla­ni­ce Na­ci­o­nal­nog kon­ven­ta o EU iz rad­ne gru­pe za po­gla­vlje 23 i mnogobroj­ne or­ga­ni­za­ci­je ci­vil­nog dru­štva po­zva­le su Mi­ni­star­stvo prav­de da po­vu­če rad­ni tekst amand­ma­na na Ustav.

Ka­ko je na­ve­de­no u sa­op­šte­nju Kon­ve­nta, ko­je je pot­pi­sa­lo vi­še de­se­ti­na or­ga­ni­za­ci­ja i stru­kov­nih udru­že­nja su­di­ja i tu­ži­la­ca, pred­lo­že­ne iz­me­ne ne­će do­ve­sti do stva­ra­nja uslo­va za ja­ča­nje ne­za­vi­sno­sti sud­stva i sa­mo­stal­no­sti tu­ži­la­ca.

Nova izdanja
0

Cilj ove publikacije je, pre svega, da pruži uvid u neka od postojećih rešenja problema zločina iz mržnje i govora mržnje u pravu Evropske unije, kao i u praksu Evropskog suda za ljudska prava. Mnogobrojne presude ESLJP temeljno se bave ovim pitanjima kroz različite pravne sisteme država potpisnica Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, koje su, uprkos istorijskim i društvenim specifičnostima, imale problem sličan onom koji Srbija ima danas, kada je u pitanju procesuiranje zločina iz mržnje.

1 2 3 5