Analiza sudske prakse – Postupanje sudova po predlogu za oslobađanje od plaćanja sudskih troškova u parničnoj materiji

0

Komitet pravnika za ljudska prava, u partnerstvu sa Multidonatorskim fondom za podršku sektoru pravde (MDTF-JSS) je u periodu april-maj 2018. godine sproveo istraživanje čiji je cilj analiza sudske prakse po predlogu o oslobađenja sudskih troškova u parničnoj materiji.

Kako su prema Zakonu o parničnom postupku prvostepeni sudovi nadležni za odlučivanje o predlogu za oslobođenje troškova postupka, Komitet pravnika za ljudska prava je u aprilu 2018. godine dostavio zahteve za slobodan pristup informacijama na adrese 24 osnovna suda. Zahtevom je traženo od sudova da dostave informacije o broju usvojenih zahteva za oslobođenje od troškova postupka za 2017. godinu kao i 2 odluke u kojima je rešen zahtev za oslobođenje troškova postupka, i to odluku kojom je usvojen i odluku kojom je odbijen ili odbačen zahtev za oslobođenje troškova postupka.

Od 24 kontaktiranih sudova, 23 je odgovorilo na zahtev u zakonskom roku. Većina sudova dalo je informaciju da nije moguće utvrditi broj zahteva, te time i način postupanja sudova po zahtevima. Pet osnovnih sudova je navelo da nije bilo zahteva za oslobađenje od plaćanja sudskih troškova u toku 2017. godine. Tri suda dalo je informaciju o broju podnetih zahteva i/ili načinu rešavanja po zahtevima.

Brojni sudovi dostavili su tražene odluke, na osnovu kojih je rađena analiza postupanja sudova po predlogu za oslobađenje od plaćanja sudskih troškova u parničnoj materiji. Za potrebe analize obrađeno je 20 odluka, koje su u aneksu tabelarno prikazane, kako bi korisnici istraživanja mogli da dođu do dodatnih zaključaka o sudskoj praksi u ovoj materiji. Primeri su grupisani kao prikaz postupanja suda prema tačno određenom zakonskom propisu, i osnova su za komentar o primeni određenih odredbi relevantnih zakona.

Preuzmite Analizu

Share.

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.