Animirani film o Vodiču za samozastupanje građana

0

Pristup pravdi za siromašne i marginalizirane građane u Srbiji nije garantovan zbog fragmentiranog i slabo razvijenog sistema besplatne pravne pomoći. Srbija i dalje nije donela Zakon o BPP iako se time obavezala Ustavom i strateškim dokumentima donetim u poslednjih više od deset godina.

Kada govorimo o pristupu pravdi koji garantuje Evropska konvencija za ljudska prava i Ustav Republike Srbije, javnost u Srbiji najčešće nije svesna svojih prava ili nema novca da pristup pravdi plati, pre svega  zbog nepostojanja zakona koji besplatnu pravnu pomoć omogućava i niskog životnog standarda za unajmljivanje advokata i pravnog savetnika. Ova činjenica dovodi do pojave da je pravda u Srbiji skupa i da ljudi sa prosečnim primanjima teško sebi mogu da je priušte.

Danas slobodno možemo da kažemo da živimo u informatičkom dobu, gde znanje i informacije predstavljaju osnovni kapital pojedinca. Lišen informacija i znanja, pojedinac je osujećen u zadovoljavanju svojih osnovnih potreba. Iako je pojavom interneta informacija postala besplatna i svima dostupna, osnovni problem koji se javlja jeste na koji način čitav spektar dostupnih  informacija pojedinac može da koristi, i kako od velike količine informacija može da odabere prave. To znači da su za upotrebu informacija često neophodne prethodno struktuisane informacije ili predznanje, kako bi se one mogle upotrebiti i na pravi način koristiti.

Kada ovu priču stavimo u kontekst pristupa pravdi u Srbiji, dolazimo do potrebe za celovitim sistemom vođenih informacija o ostvarivanju prava pred sudom, koji se naročito odnosi na građane koje nemaju dovoljno novca da plate stručna lica za njihove usluge. YUCOM je u saradnji sa MDTF grupom izrdio dva vodiča, Vodič za samozastupanje građana i Vodič: prvu put na sudu u prvi put u sudu, koji usmeravaju i informišu građane na koje načine mogu da realizuju svoja prava pred sudom.

Smisao vodiča je da se pomogne  građanima u njihovom  pravničkom opismenjavanju kako bi u sudskom postupku mogli da realizuju sopstvena prava. Vodič predstavlja sintezu komplikovanih pisanih i nepisanih pravila, pisanih jednostavnim jezikom, koji su prilagođeni razumevanju laicima bez ikakvog pravničkog iskustva.

Kako bi informacije o Vodiču došle do što većeg broja građana, YUCOM je napravio široku kampanju promocije Vodiča za samozastupanje, između ostalog podizanjem javne svesti i medijskom prezentacijom. Kao efikasan instrument ovakve promocije odabran je model animiranog filma koji bi kroz ilustracije dao informacije o sadržini vodiča i načinu na koji građani mogu da ga koriste. Video na ilustrativan način pokušava da prikaže konkretna pitanja sa kojima se građani suočavaju prilikom: izbora suda, upotrebe jezika, troškova postupka, kodeksa oblačenja i celokupnog ponašanja u samom sudu.  Video nema ambiciju da objašnjava postupak samozastupanja jer je taj zadatak preuzeo sam vodič, već on pre svega pokušava da zainteresuje širu publiku kako bi odvojila vreme i saslušala kakve koristi može da dobije od čitanja i upoznavanja sa Vodičem za sapozastupanjem građana. Iako su vodiči pre svega u interesu građana, oni često imaju manjak volje da se upuštaju u materiju koja njima nije bliska u svakodnevnom životu. Zbog toga se pokazalo da su zabava i šala dobra motivacija kako bi se prevazišao manjak volje, a ipak određene informacije uspešno saopštile što većem broju korisnika.

Video će kroz medijsku kampanju biti prezentovan javnosti, ali je takođe dostupan na sajtu Komiteta pravnika za ljudska prava.

Share.

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.