Author Yucom

Pružanje pravne pomoći
0

YUCOM zastupa druge NVO u slučajevima čiji se broj sve više povećava, vrši monitoring slučajeva kao i napada na aktiviste za ljudska prava, u nameri da razvije mehanizme zaštite boraca za ljudska prava u Srbiji.

● Žene u crnom, slučaj napada i uvrede njihovih aktivista Violete Đikanović i Miloša Uroševića.

● Slučajevi pretnji Ženama u crnom putem interneta.

● Slučaj u kome je militantna desničarska organizacija “Svetozar Miletić” podnela tužbu za klevetu protiv 8 NVO (Fond za humanitarno pravo, Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, YUCOM, Žene u crnom, Beogradski krug, Građanske inicijative, Inicijativa mladih za ljudska prava i Centar za kulturnu dekontaminaciju).

● Slučajevi pretnji LGBT organizacijama (Queeria)

● 20 slučajeva govora mržnje u medijima protiv boraca za ljudska prava, NVO, manjina itd.

Pružanje pravne pomoći
0

Trening “Nasilje u porodici – od prepoznavanja do sprečavanja” održan je u Vranju, 4. i 5. decembra 2007. godine.

Cilj ovog teninga je sticanje novih saznanja o nasilju u porodici, o međunarodnim i domaćim standardima i mahanizmima zaštite od nasilja u porodici, prevazilaženje predrasuda, podsticanje na razvijanje koordinirane akcije u prevenciji nasilja u porodici i pružanju sveobuhvatne zaštite, pomoći i podrške žrtvama nasilja u porodici.

U okviru dvodnevnog rada pripremljen je Model sporazuma o saradnji između Centra za socijalni rad, policije, tužilaštva, sudova, zdravstvenih ustanova, predškolskih i školskih ustanova i nevladinih organizacija.

Predavači na ovom seminaru su bili profesorka sa Pravnog fakulteta u Nišu, dr Nevena Petrušić i advokat YUCOM – a, Natalija Šolić.

Učesnici na ovom seminaru su bili predstavnici lokalnih institucija, pravosuđa, tužilaštva, zdravstva, prosvete, predškolske ustanove, lokalne samouprave i nevladinih organizacija.

Ostali izveštaji
0

Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM, Inicijativa mladih za ljudska prava, Beogradski centar za ljudska prava, Helsinški odbor za ljudska prava, Civil rights Defenders i niz drugih organizacija za zaštitu ljudskih prava organizovalo je ad hoc mrežu za nadgledanje bezbednosti na Paradi ponosa i ponašanja policije. Koordinator iz YUCOMa je dobijao brojne informacije o incidentima, kamenovanju ispred Narodne Skupštine Srbije, kada niko od branitelja nije povređen i nizu manjih incidenata u okolini koji su takođe završeni bez povreda, a održavana je i stalna veza sa posmatračima iz Amnesty Internationala koji su takođe imali svoje posmatrače.

Pružanje pravne pomoći
0

Kampanja protiv nasilja u porodici obuhvata ne samo izdvajanje žrtve od nasilnika, već i vraćanje psihofizičkog zdravlja žrtve. YUCOM pruža besplatne pravne savete žrtvama nasilja u porodici kako u oblasti porodičnog prava (razvodi, vršenje roditeljskog prava i sl.) tako i u rešavanju svojinsko-pravnih odnosa proizašlih iz brakorazvodnog spora kao rezultata nasilja u porodici. YUCOM-ovi advokati su u najdrastičnijim slučajevima besplatno zastupali žrtve nasilja. U prilogu možete videti pregled nekih slučajeva.

Ostali izveštaji
0

Istraživanje je rađeno u periodu maj 2009. za potrebe projekta Jačanje kapaciteta lokalnih branitelja ljudskih prava i uvođenje standarda javnog života u Srbiji koji realizuje Komitet pravnika za ljudska prava – YUKOM, uz podršku Delegacije Evropske komisije za Republiku Srbiju.
Poziv da se uključe u istraživanje upućen je NVO putem interneta direktno na oko 160 e-mail adresa, objavljivanjem na web sajtu resurs organizacija (CRNPS) i preko mailing liste gradske Agencije za saradnju sa NVO. Pozivu se odazvalo 57 organizacija od toga 24 orgnizacije su delimično popunile upitnik (preko 1/3 odgovora) a 15 je kompletiralo upitnik. Upitik je bilo moguće popunjavati u „online“ formi i kao word dokument koji je na zahtev distribuiran organizacijama. Obzirom na broj poslatih upita i na broj organizacija koji se odazvao možemo da govorimo i o „malo saradničkom“ kapacitetu NVO kao i o nerazvijenoj solidarnosti kada su u pitanju istraživanja bitna za mapiranje problema i pokušaje iznalaženja rešenja. Kako na odabir organizacija nije uticano tako se uzorak može smatrati prigodnim i iz dobijenih informacija mogu da se izvedu tendencije koje mogu da ukažu na određene zakonitosti u radu organizacija koje se bave zaštitom ljudskih prava.

ProConcept: Istraživanje kapaciteta branitelja ljudskih prava da prate poštovanje javnih standarda u Srbiji

Pružanje pravne pomoći
0

U okviru projekta „Osnaživanje nevladinih organizacija u pružanju pravne pomoći” YUCOM je izdao „Priručnik za primenu međunarodnih standarda“.

Priručnik je zamišljen kao sredstvo obuke nevladinih organizacija o načinu primene dostignutih međunarodnih standarda u oblasti ljudskih prava. Na taj način obezbeđuje se da nevladine organizacije svojim radom doprinose stvaranju pristupačnog, transparentnog i efikasnog pravosudnog sistema i vladavini prava.

Prvi deo priručnika daje odgovor na pitanje kako se pružanjem pravne pomoći i zastupanjem može ostvariti poštovanje dostignutih međunarodnih standarda u oblasti ljudskih prava.

Drugi deo Priručnika sadrži prezentaciju međunarodnih standarda koje, u određenim oblastima ljudskih prava, treba pratiti i promovisati.

Treći deo sadrži studije slučajeva iz prakse koji su vođeni pred domaćim i međunarodnim organima i telima. Ovaj deo predstavlja ilustraciju svih mogućih vidova zastupanja stranaka u cilju zaštite ljudskih prava, poštovanja dostignutih standarda, identifikovanja problema u pravosudnom sistemu uz moguće načine rešavanja istih.

Priručnik sadrži i ostale informacije koje su u svakodnevnom pružanju pravne pomoći neophodne (linkovi domaćih i međunarodnih organizacija, bibliografiju) s obzirom da je želja YUCOM-a da se „Priručnik za primenu međunarodnih instrumenata“ kontinuirano koristi.

Ostali izveštaji
0

Suzbijanje nekažnjivosti u Srbiji: opcije i prepreke

Decembra 2008 godine objavljeni su rezultati istraživanja Impunity Watch-a o preprekama za suzbijanje nekažnjivosti u Srbiji.

IW je, sa istraživačima iz četiri partnerske organizacije (YIHR, YUCOM, FHP i HOS), angažovanim na IW projektu, kroz šest osnovnih oblasti istraživanja pokušao da identifikuje prepreke u borbi protiv nekažnjivosti i ostvarenju prava žrtava i pružanja garancija neponovljivosti zločina kao i da utvrdi postignuti stepen njihovog ostvarenja.

Pružanje pravne pomoći
0

YUCOM se u okviru programa besplatne pravne pomoći bavi slučajevima koji su vezani za izvršenje vojne obaveze a posebno slučajevima lica koja se pri izvršenju iste pozivaju na svoje pravo na prigovor savesti.

Aktivnosti vezane za prigovor savesti intenzivirane su krajem 2003. godine kada je regrutima odobreno da vojsku mogu da služe civilno iz razloga što su do tada regruti koji su se pozivali na prigovor savesti vojsku mogli da služe samo u kasarni i odsluženje je imalo kazneni karakter, odnosno trajalo je duplo duže nego redovno odsluženje.

Ostali izveštaji
0

Posmatrači kažu kako Unija mora da učini još više na unapređenju trajnog mira u regionu.

Iako je Evropska unije već odigrala značajnu ulogu u postizanju pravde za hiljade žrtava rata u bivšoj Jugoslaviji, posmatrači upozoravaju da ta asocijacija nije bila uspešna u podsticanju pomirenja širih razmera i stabilnosti u regionu.

Strategija EU-a, koja se ogleda u uslovljavanju napretka eks-jugoslovenskih država ka priključenju tom savezu njihovom saradnjom sa Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju (MKSJ), predstavlja osnovno oruđe kojim se osigurava to da se počinioci ratnih zločina izvode pred sud i da žrtve dočekaju pravdu.

Politika takozvanog „haškog uslovljavanja“ predstavljala je ključ za omogućavanje hapšenja osumnjičenih, kao i predaju dokumenata koji su neophodna pomoć tužilaštvu suda pred kojim je za ratne zločine optuženo 161 lice, dok ih je 60 osuđeno.

„EU je zapravo institucija koja uistinu doprinosi (pravdi) u smislu preporučivanja političkih kriterijuma za „haško uslovljavanje“ koji istinski doprinose hapšenju onih koji su optuženi pred međunarodnim sudom“, izjavila je Vesna Teršelić, čelnica nevladine organizacije Documenta, koja prati suđenja za ratne zločine u Hrvatskoj.

No, iako je EU služila kao podsticaj izvesnom broju značajnih aktera koji doprinose radu MKSJ-a – kao što su regionalne sudske strukture, nevladine organizacije i mediji – posmatrači kažu da još uvek ima puno toga da se uradi u ostalim oblastima tranzicione pravde.

Pisao
Simon Jennings

Editovali
Caroline Tosh i Yigal Chazan

Preveo
Predrag Brebanović

Institute for War Peace Reporting Holandija
Maj 2009 / www.iwpr.net

Preuzmite tekst izveštaja

Od EU-a zatražena podrška nastojanjima da se potakne proces pomirenja na Balkanu

1 6 7 8 9