Author Yucom

YUCOM EWS
0

Zakonom o javnom informisanju iz 2003. godine, predviđena je privatizacija svih štampanih medija, što je obuhvatalo i Politiku. U izvršenoj vlasničkoj trasformaciji Politike, danas 50% kapitala pripada nemačkoj medijskoj grupi WAZ, a preostalih 50% Politici a.d. iza koje se, kroz…

YUCOM EWS
0

Komesar Saveta Evrope za ljudska prava Thomas Hammarberg posetio je Srbiju između 13. do 17. oktobra 2008. godine i o toj poseti i brojnim razgovorima koje je tokom nje vodio sa predstavnicima državnih organa i nevladinih organizacija sačinio iscrpan izveštaj koji je 11. marta 2009. godine objavljen na internet prezentaciji SE .
Izveštaj sadrži niz saznanja, zapažanja, ocena i preporuka u vezi stanja na području poštovanja ljudskih i manjinskih prava.

YUCOM EWS
0

Zakon protiv diskriminacije čeka usvajanje već pune četiri godine, za koje vreme je prošao najširu javnu raspravu, uz često veoma suprotstavljene stavove. Vlada Srbije ga je konačno usvojila 18. februara 2009. godine, nakon što je prošao zakonom propisanu regularnu proceduru rasprave u nadležnim odborima Skupštine (Odbor za zakonodavstvo i Odbor za evropske integracije), i kao predlog zakona podnela ga na usvajanje Skupštini Srbije.

YUCOM EWS
0

Prva odluka Međunarodnog krivičnog tribunala za zločine na području bivše Jugoslavije (ICTY) za zločine koji su izvršeni na Kosovu, kojom je bivši predsednik Republike Srbije Milan Milutinović oslobođen odgovornosti, bivši potpredsednik Vlade SRJ Nikola Šainović, komandant 3. armije Vojske Jugoslavije Nebojša Pavković i general policije Sreten Lukić osuđeni na po 22, dok su bivši načelmik Generalštaba VJ Dragoljub Ojdanić i general VJ Vladimir Lazarević osuđeni na po 15 godina zatvora, izazvale su burne reakcije u političkim i medijskim krugovima i najširoj javnosti Srbije.

 

YUCOM EWS
0

Evropski parlament u Strazburu je 15. januara sa 556 glasova za i devet protiv, usvojio rezoluciju kojom se 11. jul zvanično proglašava Danom sećanja na žrtve masakra u Srebrenici (http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P6-RC-2009-0022+0+DOC+XML+V0//EN). Rezolucija je doneta na predlog Jelka Kacina, slovenačkog poslanika i izvestioca EP za Srbiju. U tekstu Rezolucije, između ostalog, stoji: „EP ovom rezolucijom poziva Evropsku komisiju i Savet EU da na odgovarajući način obeležavaju godišnjicu akta genocida u Srebrenici i Potočarima i da pozovu sve zemlje zapadnog Balkana da i one obeležavaju 11. jul kao dan sećanja na genocid u Srebrenici”, kao i da je zločin u Srebrenicu najveći ratni zločin u Evropi posle Drugog svetskog rata, u kojem je ubijeno oko 8.000 muškaraca, najodgovorniji su Ratko Mladić, Radislav Krstić i Radovan Karadžić.

YUCOM EWS
0

U dodatku dnevnog lista Politika između 23. i 28. decembra 2008. godine, Agencija za privatizaciju je, shodno Zakonu o dodeli besplatnih akcija, u 6 svakodnevnih nastavaka (na ukupno 228 strana) objavila spisak od 169.411 građana Srbije, koji ne ispunjavaju uslove da postanu vlasnici besplatnih akcija privatizovanih javnih ili državnih preduzeća . U objavljenim spiskovima navedena su puna imena sa imenom jednog od roditelja, njihovi matični brojevi datumi (u kojima su sadržana datumi rođenja i drugi važni podaci o tim licima).

Nova izdanja
0

Sa istraživačima iz četiri partnerske organizacije (YIHR, YUCOM, FHP i HOS), angažovanim na IW projektu, prikupili smo osnovne informacije koje zahteva metodologija istraživanja a koje su dostupne putem javnih dokumenata, objavljenih izveštaja i analiza različitih organizacija, kao i podataka kojima raspolažu naši partneri a koji nisu ranije objavljivani. Kada smo postojeće informacije prikupili i sistematizovali u skladu sa metodologijom dobili smo i pregled informacija i oblasti koje je potrebno dodatno istražiti i usaglasili strategije i metode za njihovo istraživanje.

Projekti
0

Uspostavljanje i jacanje lokalne demokratije, preduslov je za trajnu stabilizaciju i uspešnu izgradnju institucija na Kosovu i Metohiji. To posebno podrazumenva jasnu i politicki strategiju i odlucne akcije usmerene, sa jedne strane, na decentralizaciju vlasti, a sa druge, na složene procese samoorganizovanje, samoadministriranje, kao i izgradnje struktura i institucija demokratske samouprave lokalnih, nacionalnih i regionalnih zajednica.

1 149 150 151