Nova izdanja
0

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji sa preko 700 članica predstavlja danas najveću organizovanu mrežu civilnog društva koja podržava proces integracije Srbije u Evropsku uniju. Tri godine uspešno olakšavamo i pomažemo dijalog predstavnika Vlade, Pregovaračkog tima i Narodne skupštine, s jedne, i organizacija civilnog društva, s druge strane. Nakon 64 održane sednice naših radnih grupa u proteklih godinu dana i kontinuiranog rada na unapređenju Pregovaračkih pozicija, strategija i Akcionih planova, lobiranja i zalaganja da se proces pregovora Srbije i Evropske unije vodi na javan, otvoren način i u korist Srbije i njenih građana, možemo reći da je Nacionalni konvent postao relevantan sagovornik i kredibilan akter u ovom procesu.

Nova izdanja
0

“Vodič: Prvi put na sudu i prvi put u sudu” je pripremio Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM kao deo projekta ‘Improved Access to Justice – Empowering Citizens for Self-representation’ koji je podržan od strane Svetske banke. Sadržaj ovog vodiča je isključiva odgovornost YUCOM-a i ne predstavlja stavove Svetske banke.“

Nova izdanja
0

„Vodič za samozastupanje građana“ je pripremio tim Komiteta pravnika za ljudska prava – YUCOM. Timu su koristile smernice dobijene od g-đe Džordže Harli (stručnjakinje za reformu pravosuđa), g-dina Srđana Svirčeva (stručnjak za javni sektor), g-đe Marine Matić Bošković (savetnice za reformu pravosuđa), kao i komentari koje je uputila Viktorija Eskivel Korzak (stručnjakinja za ljudska prava).

Nova izdanja
0

Od svog osnivanja 1997. godine, YUCOM kontinuirano i uspešno pruža besplatnu pravnu pomoć građanima kojima su povređena ljudska prava (manjinske grupe, branioci ljudskih prava, novinari i drugi) pred nadležnim državnim organima, sudovima, Evropskim sudom za ljudska prava i Komitetom UN za ljudska prava. Naš tim za besplatnu pravnu pomoć trenutno se sastoji od tri advokata i četiri pravnika, stalno angažovanih na slučajevima besplatne pravne pomoći. Kao rezultat strateških parničenja koje YUCOM konstantno pruža, različite zakonodavne promene sa ciljem razvoja efikasnije zaštite ljudskih prava pred državnim organima, Evropskim sudom za ljudska prava i komitetima UN su sprovedene.

Nova izdanja
0

Să îți reprezinți singur drepturile în fața instanței de judecată nu este deloc un lucru simplu. Intri pe un teren necunoscut unde participanții vorbesc un limbaj dumneata necunoscut și unde guvernează, pentru dumneata reguli necunoscute. Sunt aceste reguli uneori scrise, altădată nescrise. Ele se descoperă în baza studiului și experienței îndelungate.

Nova izdanja
0

A sajat jogok es erdekek onallo kepviselese a birosagon nem egyszerű. Ismeretlen teruletre lep be, ahol a reszvevők az On szamara ismeretlen nyelven beszelnek es ahol Onnek ismeretlen szabalyok az ervenyesek. Ezek neha irott, neha pedig iratlan szabalyok, amelyek hosszueves tanulmanyozassal es tapasztalattal foghatoak fel. Megis egyetlen folyamat, egyetlen eljaras sem ugyanolyan. Ezert, senki sem szavatolhatja az eljaras kimenetelet.

Nova izdanja
0

Не е лесно сами да защитавате правата и интересите си в съда. Вие сте на неизвестен терен, в който други участници използват думи, които не разбирате и където са Ви неизвестни правила­та. Някои от тях са в писан вид, други са неписани правила. Те се научават с години обучение и опит. Но две еднакви съдебни дела няма, затова никой не може да Ви гарантира изхода.

Nova izdanja
0

Nuk është e lehtë të përfaqësosh të drejtat dhe interesat e tua në gjykatë. Ju do të jeni në terren të panjohur, ku aktorët e tjerë do të flasin një gjuhë të panjohur për Ju, dhe ku nuk do të jeni në dijeni të rregullave që zbatohen. Këto rregulla ndonjëherë janë me shkrim, dhe nganjëherë jo. Ato mësohen përmes viteve të studimit dhe përvojës. E megjithatë, asnjë proces, asnjë procedim, nuk është I njëjtë. Kjo është arsyeja pse askush nuk mund të garantojë rezultatin e një rasti.

Nova izdanja
0

Nаciоnаlni kоnvеnt о Еvrоpskој uniјi (NKEU) u Srbiјi osnovalo je 17 eminentnih organizacija civilnog društva koje su na inicijativu i poziv Evropskog pokreta u Srbiji preuzele koordinaciju dvadeset i jednom Radnom grupom koje tematski prate svih 35 pregovaračkih poglavlja. Dve godine od uspostavljanja NKEU,više od 700 organizacija (NVO, koalicije, 19 fakulteta, 12 instituta, 24 profesionalna udruženja, 11 sindikata, 3 poslovna udruženja) aktivno učestvuje u njegovom radu

1 2 3 6