Nova izdanja
0

”Izveštaj o sprovođenju Akcionog plana za Poglavlje 23 – Realizacija mera koje se odnose na pravosuđe” odnosi se na praćenje primene mera iz ovog dokumenta koje se odnose na ustavne promene, budžetske nadležnosti pravosudnih saveta, disciplinsku i etičku odgovornost sudija i javnih tužilaca, kao i automatsku raspodelu predmeta. Izveštaj je rezultat projekta “Građanski monitoring za snažnije pravosuđe”, podražanog od strane Ambasade Kraljevine Norveške i Balkanskog fonda za demokratiju.

Nova izdanja
0

Publikacija “Integracija pravosuđa u kontekstu dijaloga Beograda i Prištine i procesa pristupanja Evropskoj uniji – Izveštaj o implementaciji i efektima Sporazuma o pravosuđu” prvi je sveobuhvatan nalaz o primeni Sporazuma o pravosuđu dogovorenog u okviru dijaloga Beograda i Prištine pod pokroviteljstvom Evropske Unije. Izveštaj je rezultat projekta “Građanski monitoring za snažnije pravosuđe”, podražanog od strane Ambasade Kraljevine Norveške.

Nova izdanja
0

Publikacija „Istanbulska konvencija u Srbiji – praksa i izazovi rodne ravnopravnosti“ nastala je u okviru projekta „Sprovođenje Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija), kroz analizu Krivičnog zakona i Zakona o sprečavanju nasilja u porodici“ koji je  realizovao Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM uz podršku Ambasade Kanade u Republici Srbiji.

Nova izdanja
0

Od usvajanja Ustava Srbije 2006. godine i donošenja prvog Zakona o zabrani diskriminacije 2009. godine, o načelu ravnopravnosti i zabrani diskriminacije naizgled je napisan veliki broj tekstova i publikacija. Formirana je institucija Poverenika za zaštitu ravnopravnosti koja svakodnevno odlučuje o pritužbama građana, vodi strateške parnice i podnosi godišnje izveštaje Narodnoj skupštini Republike Srbije i javnosti.

Nova izdanja
0

Borba za očuvanje institucija za zaštitu ljudskih prava bila je u fokusu YUCOM-a ove, 2018. godine. Borbu je okarakterisala solidarnost sa onima čiji rad najviše kritikujemo u svom radu. Viši interesi, a to su interesi građana i pravo na pravično suđenje, ujedinili su ljudskopravaške organizacije, sudije i tužioce u nameri da se ukloni politički uticaj na izbor predstavnika pravosuđa.

Nova izdanja
0

Овој прирачник е производ во рамките на проектот „Унапредување на известувањето‚за стандардите на владеење на правото во Србија, Македонија, Албанија, Косово и Босна и Херцеговина“ поддржан од страна на Иницијативата за владеење на правото на Американската адвокатска комора (ABA ROLI)

Во оваа публикација исклучиво се изразени изјавите и анализите на авторот кои не го одразуваат официјалниот став на YUCOM, ниту се одобрени од Домот на делегати или Управниот одбор на Американската адвокатска комора и не претставуваат позиција или политика на Американската адвокатска комора. Исто така, ништо што е наведено во оваа публикација не треба да се смета за пружање на правна помош во поглед на индивидуални случаи.

Nova izdanja
0

This handbook is a product under the project “Improving the Reporting on the Rule of Law Standards in Serbia, Macedonia, Albania, Kosovo and Bosnia and Herzegovina”  supported by the American Bar Association Rule of Law Initiative (ABA ROLI)

The statements and analysis expressed are solely those of authors, and neither reflect the official position of YUCOM, nor have been approved by the House of Delegates or the Board of Governors of the American Bar Association and do not represent the position or policy of the American Bar Association. Furthermore, nothing in this publication is to be considered rendering legal advice for specific cases.

Nova izdanja
0

Ovaj priručnik je nastao u okviru projekta Osnaživanje izveštavanja o standardima vladavine prava u Srbiji, Makedoniji, Albaniji, Kosovu i Bosni i Hercegovini koji je podržan od strane Inicijative
za vladavinu prava Američke advokatske komore (ABA ROLI). U ovoj publikaciji su isključivo izražene izjave i analize autora i ne odražavaju zvanični stav YUCOM-a, niti su odobreni od strane Doma delegata ili upravnog odbora Američke advokatske komore i ne predstavljaju poziciju ili politiku Američke advokatske komore. Osim toga, ništa u ovoj publikaciji ne treba smatrati  pružanjem pravnih saveta u pogledu pojedinačnih slučajeva.

Nova izdanja
0

Ovaj priručnik je nastao u okviru projekta Osnaživanje izveštavanja o standardima vladavine prava u Srbiji, Makedoniji, Albaniji, Kosovu i Bosni i Hercegovini koji je podržan od strane Inicijative
za vladavinu prava Američke advokatske komore (ABA ROLI). U ovoj publikaciji su isključivo izražene izjave i analize autora i ne odražavaju zvanični stav YUCOM-a, niti su odobreni od strane Doma delegata ili upravnog odbora Američke advokatske komore i ne predstavljaju poziciju ili politiku Američke advokatske komore. Osim toga, ništa u ovoj publikaciji ne treba smatrati pružanjem pravnih saveta u pogledu pojedinačnih slučajeva.

Nova izdanja
0

Ky Manual është hartuar në kuadër të projektit “Fuqizimi i raportimit për standardet e shtetit ligjor në Serbi, Maqedoni, Shqipëri, Kosovë dhe Bosnje dhe Herzegovinë” me mbështetjen e Shoqatës së Avokatëve Amerikanë, Iniciativa për Shtetin Ligjor (ABA ROLI) Deklaratat dhe analizat e shprehura janë vetëm ato të autorëve dhe nuk pasqyrojnë qëndrimin zyrtar të YUCOM, as nuk janë miratuar nga Dhoma e Delegatëve ose Bordi i Guvernatorëve të Shoqatës së Avokatëve Amerikan dhe nuk përfaqësojnë pozicionin apo politikën e amerikanëve Shoqata e Avokatëve. Për më tepër, asgjë në këtë botim nuk duhet të konsiderohet të japë këshilla ligjore për raste specifike.

1 2 3 8