Nova izdanja
0

“Vodič: Prvi put na sudu i prvi put u sudu” je pripremio Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM kao deo projekta ‘Improved Access to Justice – Empowering Citizens for Self-representation’ koji je podržan od strane Svetske banke. Sadržaj ovog vodiča je isključiva odgovornost YUCOM-a i ne predstavlja stavove Svetske banke.“

Nova izdanja
0

“Vodič za samozastupanje građana” je pripremio Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM kao deo projekta ‘Improved Access to Justice – Empowering Citizens for Self-representation’ koji je podržan od strane Svetske banke. Sadržaj ovog vodiča je isključiva odgovornost YUCOM-a i ne predstavlja stavove Svetske banke.“

Nova izdanja
0

Od svog osnivanja 1997. godine, YUCOM kontinuirano i uspešno pruža besplatnu pravnu pomoć građanima kojima su povređena ljudska prava (manjinske grupe, branioci ljudskih prava, novinari i drugi) pred nadležnim državnim organima, sudovima, Evropskim sudom za ljudska prava i Komitetom UN za ljudska prava. Naš tim za besplatnu pravnu pomoć trenutno se sastoji od tri advokata i četiri pravnika, stalno angažovanih na slučajevima besplatne pravne pomoći. Kao rezultat strateških parničenja koje YUCOM konstantno pruža, različite zakonodavne promene sa ciljem razvoja efikasnije zaštite ljudskih prava pred državnim organima, Evropskim sudom za ljudska prava i komitetima UN su sprovedene.

Nova izdanja
0

The research “Social Services and Migration: integration and coherence between the actors in the provision of better services for the refugees, migrants and asylum seekers in Macedonia, Serbia and Croatia” was implemented in the period from January to December 2016 in a dramatic turn of events in view of the waves of refugees from the East to the West.

 

Nova izdanja
0

Publikacija pod nazivom ‘Pravo na besplatnu pravnu pomoć u Srbiji’ je jedna od tri publikacije koje su nastale kao deo projekta „Nacionalni konvent o Evropskoj uniji u Srbiji – civilno društvo prati napredak i podržava reforme u poglavljima 23 i 24.“, koju je izradio Komitet pravnika za ljudska prava- YUCOM. Istraživanje ‘Pravo na besplatnu prvanu pomoć u Srbiji’ je podržano od strane Službe za inostrane poslove Komonvelta Ujedinjenog Kraljevstva.

Nova izdanja
0

Istraživanje ‘Samostalnost javnog tužilaštva’ je podržano od strane Službe za inostrane poslove Komonvelta Ujedinjenog Kraljevstva. Istraživanje je nastalo u okviru projekta „Nacionalni konvent o Evropskoj uniji u Srbiji – civilno društvo prati napredak i podržava reforme u poglavljima 23 i 24.“ lta Ujedinjenog Kraljevstva. se uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji i Evropske unije realizovao u periodu 2014 – 2016. godine.

Nova izdanja
0

Istraživanje o slobodi okupljanja, čiju  publikaciju je izradio YUCOM, nastalo je u okviru projekta „Nacionalni konvent o Evropskoj uniji u Srbiji – civilno društvo prati napredak i podržava reforme u poglavljima 23 i 24.“ Projekat je podržan od strane Službe za inostrane poslove Komonvelta Ujedinjenog Kraljevstva. se uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji i Evropske unije realizovao u periodu 2014 – 2016. godine.

Nova izdanja
0

Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM, Beogradski centar za ljudska prava i Fond za humanitarno pravo i pripremili su zbornik radova na temu aktuelnih pitanja u posupcima za ratne zločine u Republici Srbiji. Zbornik radova pripremljen je u okviru projekta „Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva da preuzmu praćenje nacionalnih suđenja za ratne zločine“ koji se uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji i Evropske unije realizovao u periodu 2014 – 2016. godine.

Nova izdanja
0

Izveštaj „Uočavanje nedostataka u antidiskriminacionom pravnom i strateškom okviru Kosova“ nastala je u okviru projekta Balkanskog fonda za demokratiju „Enhanced Policy Dialogue of Professionals in Kosovo and Serbia Program” uz podršku German Marshall fonda (SAD) i Službe za inostrane poslove Komonvelta Ujedinjenog Kraljevstva. YUCOM je u okviru razmene istraživača, a uz podršku Balkan Trust for Democracy tokom 2016. godine boravio na Kosovu, sprovodeći istraživanje na terenu, uz razgovore sa relevantnim činiocima, donosiocima odluka i onima koji sprovode zakone iz oblasti diskriminacije.

Nova izdanja
0

Nacionalni izveštaj o sistemu informisanja, savetovanja i aktivne pomoći građanima u Srbiji nastao je kao rezultat istraživanja Komiteta pravnika za ljudska prava u okviru projekta „Tri A za građane: pristup informacijama, savetima i aktivnoj pomoći.” Istraživanje je obuhvatilo analizu pravnog okvira u oblasti informisanja, savetovanja građana i pružanja besplatne pravne pomoći. Izveštaj daje pregled obaveze pružanja informacija i saveta koja je ustanovljena propisima RS.

1 2 3 5