Nova izdanja
0

Ovaj priručnik je nastao u okviru projekta Osnaživanje izveštavanja o standardima vladavine prava u Srbiji, Makedoniji, Albaniji, Kosovu i Bosni i Hercegovini koji je podržan od strane Inicijative
za vladavinu prava Američke advokatske komore (ABA ROLI). U ovoj publikaciji su isključivo izražene izjave i analize autora i ne odražavaju zvanični stav YUCOM-a, niti su odobreni od strane Doma delegata ili upravnog odbora Američke advokatske komore i ne predstavljaju poziciju ili politiku Američke advokatske komore. Osim toga, ništa u ovoj publikaciji ne treba smatrati  pružanjem pravnih saveta u pogledu pojedinačnih slučajeva.

Nova izdanja
0

Ovaj priručnik je nastao u okviru projekta Osnaživanje izveštavanja o standardima vladavine prava u Srbiji, Makedoniji, Albaniji, Kosovu i Bosni i Hercegovini koji je podržan od strane Inicijative
za vladavinu prava Američke advokatske komore (ABA ROLI). U ovoj publikaciji su isključivo izražene izjave i analize autora i ne odražavaju zvanični stav YUCOM-a, niti su odobreni od strane Doma delegata ili upravnog odbora Američke advokatske komore i ne predstavljaju poziciju ili politiku Američke advokatske komore. Osim toga, ništa u ovoj publikaciji ne treba smatrati pružanjem pravnih saveta u pogledu pojedinačnih slučajeva.

Nova izdanja
0

Ky Manual është hartuar në kuadër të projektit “Fuqizimi i raportimit për standardet e shtetit ligjor në Serbi, Maqedoni, Shqipëri, Kosovë dhe Bosnje dhe Herzegovinë” me mbështetjen e Shoqatës së Avokatëve Amerikanë, Iniciativa për Shtetin Ligjor (ABA ROLI) Deklaratat dhe analizat e shprehura janë vetëm ato të autorëve dhe nuk pasqyrojnë qëndrimin zyrtar të YUCOM, as nuk janë miratuar nga Dhoma e Delegatëve ose Bordi i Guvernatorëve të Shoqatës së Avokatëve Amerikan dhe nuk përfaqësojnë pozicionin apo politikën e amerikanëve Shoqata e Avokatëve. Për më tepër, asgjë në këtë botim nuk duhet të konsiderohet të japë këshilla ligjore për raste specifike.

Nova izdanja
0

Ky Manual është hartuar në kuadër të projektit “Fuqizimi i raportimit për standardet e shtetit ligjor në Serbi, Maqedoni, Shqipëri, Kosovë dhe Bosnje dhe Herzegovinë” me mbështetjen e Shoqatës së Avokatëve Amerikanë, Iniciativa për Shtetin Ligjor (ABA ROLI) Deklaratat dhe analizat e shprehura janë vetëm ato të autorëve dhe nuk pasqyrojnë qëndrimin zyrtar të YUCOM, as nuk janë miratuar nga Dhoma e Delegatëve ose Bordi i Guvernatorëve të Shoqatës së Avokatëve Amerikan dhe nuk përfaqësojnë pozicionin apo politikën e amerikanëve Shoqata e Avokatëve. Për më tepër, asgjë në këtë botim nuk duhet të konsiderohet të japë këshilla ligjore për raste specifike.

Nova izdanja
0

Овој прирачник е производ во рамките на проектот „Унапредување на известувањето за стандардите на владеење на правото во Србија, Македонија, Албанија, Косово и Босна и Херцеговина“  поддржан од страна на Иницијативата за владеење на правото на Американската адвокатска комора (ABA ROLI).

Во оваа публикација исклучиво се изразени изјавите и анализите на авторот кои не го одразуваат официјалниот став на YUCOM, ниту се одобрени од Домот на делегати или Управниот одбор на Американската адвокатска комора и не претставуваат позиција или политика на Американската

Nova izdanja
0

Ky udhëzues është hartuar në kuadër të projektit “Fuqizimi i raportimit për standardet e shtetit ligjor në Serbi, Maqedoni, Shqipëri, Kosovë dhe Bosnje dhe Herzegovinë”  me mbështetjen e Shoqatës së Avokatëve Amerikanë, Iniciativa për Shtetin Ligjor (ABA ROLI) Deklaratat dhe analizat e shprehura janë vetëm ato të autorëve dhe nuk pasqyrojnë qëndrimin zyrtar të YUCOM, as nuk janë miratuar nga Dhoma e Delegatëve ose Bordi i Guvernatorëve të Shoqatës së Avokatëve Amerikan dhe nuk përfaqësojnë pozicionin apo politikën e amerikanëve Shoqata e Avokatëve. Për më tepër, asgjë në këtë botim nuk duhet të konsiderohet të japë këshilla ligjore për raste specifike.

Nova izdanja
0

Ky Manual është hartuar në kuadër të projektit “Fuqizimi i raportimit për standardet e shtetit ligjor në Serbi, Maqedoni, Shqipëri, Kosovë dhe Bosnje dhe Herzegovinë”  me mbështetjen e Shoqatës së Avokatëve Amerikanë, Iniciativa për Shtetin Ligjor (ABA ROLI) Deklaratat dhe analizat e shprehura janë vetëm ato të autorëve dhe nuk pasqyrojnë qëndrimin zyrtar të YUCOM, as nuk janë miratuar nga Dhoma e Delegatëve ose Bordi i Guvernatorëve të Shoqatës së Avokatëve Amerikan dhe nuk përfaqësojnë pozicionin apo politikën e amerikanëve Shoqata e Avokatëve. Për më tepër, asgjë në këtë botim nuk duhet të konsiderohet të japë këshilla ligjore për raste specifike.

1 2 3 4 8