Nova izdanja
0

Policy paper – Monitoring suđenja za diskriminaciju odnosi se na unapređivanje praćenja suđenja za diskriminaciju i osnivanje Judicial Monitoring Network-a na području Srbije, Kosova i Crne Gore. Mreža je nastala kao odgovor na slabu transparentnost suđenja za diskriminaciju i nedovoljnu zainteresovanost javnosti za njih.

 

Nova izdanja
0

Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM planirao je da u godišnjem izveštaju predstavi sve svoje aktivnosti u 2014. godini, ili bar deo onoga što smo radili u proteklih 365 dana. Taj ambiciozni plan, zbog brojnih obaveza koje se gomilaju pred kraj svake godine, zahteva dodatnu energiju, ali nas i motiviše da sumiramo postignuto, vidimo gde smo bili uspešni, uočimo i ispravimo greške. Teško je priznati greške, naročito u zemlji gde se analizom rada nevladinih organizacija bave svi, od političara do medija, i gde morate težiti savršenstvu. Priznaćete, nije to lak zadatak.

Nova izdanja
0

Kada stojite pred rezulatima rada u jednoj godini koja je na izmaku, možete biti zadovoljni ili možete očekivati više. YUCOM je uvek težio ka boljem i teško da možemo dozvoliti period da samo uživamo u onome što smo postigli. To nas je i motivisalo da pristupimo pisanju ovog izveštaja, koji nije samo pregled aktivnosti koje sprovodimo, već i presek stanja u brojnim oblastima kojima smo se bavili u 2013. godini. Kroz pravnu pomoć prelamaju se potrebe građana, trendovi u kršenjima ljudskih prava i detektuju greške pravosudnog sistema, državne uprave, političara, drugih institucija i pojedinaca.

Nova izdanja
0

U Republici Srbiji trenutno živi oko 66,500 izbeglica i 206,000 interno raseljenih lica. Oko 3.000 ljudi vraćeno je na osnovu Sporazuma o readmisiji a po procenama Saveta Evrope, još između 50.000 – 100.000 ljudi će biti vraćeno, ne uključujući oko 20.000 raseljenih Roma, koji nikada nisu bili registrovani.

Diskriminacija pripadnika četiri navedene grupe uočljiva je na polju obrazovanja, socijalnog i zdravstvenog osiguranja kao i radnih odnosa.

Nova izdanja
0

Brošura sadrži četiri dela. Prvi deo odnosi se na diskriminaciju uopšte (pojam diskriminacije, pravni i institucionalni okvir, praksa sudova). Sledi deo o stanju LGBT prava u Srbiji i deo koji se odnosi na ulogu žena u političkom i javnom životu. Poslednji deo brošure bavi se metodologijom praćenja suđenja za diskriminaciju.

Nova izdanja
0

Brošura sadrži četiri dela. Prvi deo odnosi se na diskriminaciju uopšte (pojam diskriminacije, pravni i institucionalni okvir, praksa sudova). Sledi deo o stanju LGBT prava u Crnoj Gori i deo koji se odnosi na ulogu žena u političkom i javnom životu. Poslednji deo predstavlja vodič o osnivanju i registrovanju nevladinih organizacija u Crnoj Gori. Brošura je na crnogorskom jeziku.

1 4 5 6 7 8