Nova izdanja
0

Brošura sadrži tri dela. Prvi deo odnosi se na diskriminaciju uopšte (pojam diskriminacije, pravni i institucionalni okvir, praksa sudova). Sledi deo o stanju LGBT prava u Kosovu i deo koji se odnosi na ulogu žena u političkom i javnom životu na Kosovu. Brošura je na albanskom jeziku.

Nova izdanja
0

Nacionalni izveštaj o sistemu informisanja, savetovanja i aktivne pomoći građanima u Srbiji nastao je kao rezultat istraživanja Komiteta pravnika za Ijudska prava u okviru projekta „Tri A za gradane: pristup informacijama, savetima i aktivnoj pomoći”. Istraživanje je obuhvatilo analizu pravnog okvira u oblasti informisanja, savetovanja građana i pružanja besplatne pravne pomoći. Izveštaj daje pregled obaveze pružanja informacija i saveta ustanovljenih propisima RS. Takođe, daje se lista zakonski priznatih pružalaca pravne pomoći u različitim postupcima pred državnim organima i sudovima.

Nova izdanja
0

Efikasna pravna zaštita čini osnov demokratskog društva i proizilazi iz principa vladavine prava i prava na pravično suđenje, koje je garantovano brojnim međunarodnim instrumentima o Ijudskim pravima, čija je potpisnica i Srbija. Pristup pravdi, odnosno pravna zaštita, nije moguća bez ostvarivanja pravne pomoći koju pružaju stručna lica.

Nova izdanja
0

Komitet pravnika za Ijudska prava – YUCOM je, kroz dugogodišnju praksu pružanja pravne pomoći kao i kroz druge aspekte rada na unapređenju Ijudskih prava u Srbiji, uvideo negativne implikacije koruptivnog ponašanja na ostvarivanje osnovnih prava i vladavinu prava i demokratije u društvu. Pravo na pravično suđenje često je ugroženo u složenim predmetima korupcije, koji svoj epilog, “po pravilu”, dobijaju tek nakon nekoliko godina, jer nadležni organi nisu dostigli visok nivo efektivnosti u postupanju, niti su ostali imuni na korupciju.

Nova izdanja
0

Rečenica „prvo te ignorišu, potom te ismevaju i bore se protiv tebe, a na kraju pobediš” može se primeniti na sve nezavisne institucije koje su nastale u Srbiji u protekloj deceniji.

Institucija Zaštitnika građana uvedena je u pravni sistem Srbije 2005. godine, čime se Srbija pridružila velikom broju zemalja u kojima postoji duga tradicija ovog specifičnog oblika kontrole rada uprave.

Nova izdanja
0

Trajno rešenje i mogućnost da započnu novi život, u novoj zemlji ili u zemlji koju su bili primorani da napuste, preduslovi su koji se moraju ispuniti kako bi izbegli imali dostojanstvo i kako bi se ispravila naneta nepravda.

Danas, kada dolazi do procesa ujedinjenja Evrope i prijema novih članica zapadnobalkanskog regiona u zajednicu demokratskih zemalja, u Srbiji stotine hiljada ljudi ima privremen građanski status. Iako bi rešavanje ovog problema ubrzalo proces integracije našeg regiona u Evropsku uniju, on je usporen svođenjem bitnih pitanja na egzistencijalna.

Nova izdanja
0

Brošura je sastavljena radi boljeg upoznavanja javnosti sa novim članom 54a Krivičnog zakona koji se odnosi na uvođenje zločina iz mržnje kao „posebne okolnosti za odmeravanje kazne za krivično delo učinjeno iz mržnje”. Prikazana je priroda i uporednopravna regulativa i primena ovog instituta, kao i koji motivi mogu dovesti do ovog krivičnog dela.

Nova izdanja
0

Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM, u periodu februar – decembar 2013. sprovodi projekat Promena Ustava onlajn i oflajn koji je finansijski podržan od Nacionalne zadužbine za demokratiju (National Endowment for Democracy – NED). Cilj projekta je stvarenje uslova za promenu Ustava, koja bi vodila većoj usklađenosti Ustava sa standardima ljudskih prava i sloboda, međunarodnog prava i demokratije, uključivanje što većeg broja zaintertesovanih strana u debatu o promeni ustava i uspostavljanje zajedničke platforme civilnog društva i formulisanje prioritetnih oblasti u cilju promene Ustava i otklanjanja mana uočenih u dosadašnjim analizama i u ustavnoj praksi.

Nova izdanja
0

Ova brošura izrađena je u okviru projekta Jačanje uloge žena u političkom i javnom životu, koji je zajedno sa Upravom za rodnu ravnopravnost realizovao Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM. Projekat je imao za cilj ispitivanje učešća žena u političkom i javnom životu, sa naglaskom na žene koje pripadaju marginalizovanim grupama. Istraživanje o postojanju diskriminacije na osnovu pola i identifikovanje prepreka sa kojima se žene suočavaju, sadrži predloge za poboljšanje stanja rodne jednakosti u Srbiji.

 

1 5 6 7 8