Ostali izveštaji
0

Istraživanje je rađeno u periodu maj 2009. za potrebe projekta Jačanje kapaciteta lokalnih branitelja ljudskih prava i uvođenje standarda javnog života u Srbiji koji realizuje Komitet pravnika za ljudska prava – YUKOM, uz podršku Delegacije Evropske komisije za Republiku Srbiju.
Poziv da se uključe u istraživanje upućen je NVO putem interneta direktno na oko 160 e-mail adresa, objavljivanjem na web sajtu resurs organizacija (CRNPS) i preko mailing liste gradske Agencije za saradnju sa NVO. Pozivu se odazvalo 57 organizacija od toga 24 orgnizacije su delimično popunile upitnik (preko 1/3 odgovora) a 15 je kompletiralo upitnik. Upitik je bilo moguće popunjavati u „online“ formi i kao word dokument koji je na zahtev distribuiran organizacijama. Obzirom na broj poslatih upita i na broj organizacija koji se odazvao možemo da govorimo i o „malo saradničkom“ kapacitetu NVO kao i o nerazvijenoj solidarnosti kada su u pitanju istraživanja bitna za mapiranje problema i pokušaje iznalaženja rešenja. Kako na odabir organizacija nije uticano tako se uzorak može smatrati prigodnim i iz dobijenih informacija mogu da se izvedu tendencije koje mogu da ukažu na određene zakonitosti u radu organizacija koje se bave zaštitom ljudskih prava.

ProConcept: Istraživanje kapaciteta branitelja ljudskih prava da prate poštovanje javnih standarda u Srbiji

Ostali izveštaji
0

Suzbijanje nekažnjivosti u Srbiji: opcije i prepreke

Decembra 2008 godine objavljeni su rezultati istraživanja Impunity Watch-a o preprekama za suzbijanje nekažnjivosti u Srbiji.

IW je, sa istraživačima iz četiri partnerske organizacije (YIHR, YUCOM, FHP i HOS), angažovanim na IW projektu, kroz šest osnovnih oblasti istraživanja pokušao da identifikuje prepreke u borbi protiv nekažnjivosti i ostvarenju prava žrtava i pružanja garancija neponovljivosti zločina kao i da utvrdi postignuti stepen njihovog ostvarenja.

Ostali izveštaji
0

Posmatrači kažu kako Unija mora da učini još više na unapređenju trajnog mira u regionu.

Iako je Evropska unije već odigrala značajnu ulogu u postizanju pravde za hiljade žrtava rata u bivšoj Jugoslaviji, posmatrači upozoravaju da ta asocijacija nije bila uspešna u podsticanju pomirenja širih razmera i stabilnosti u regionu.

Strategija EU-a, koja se ogleda u uslovljavanju napretka eks-jugoslovenskih država ka priključenju tom savezu njihovom saradnjom sa Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju (MKSJ), predstavlja osnovno oruđe kojim se osigurava to da se počinioci ratnih zločina izvode pred sud i da žrtve dočekaju pravdu.

Politika takozvanog „haškog uslovljavanja“ predstavljala je ključ za omogućavanje hapšenja osumnjičenih, kao i predaju dokumenata koji su neophodna pomoć tužilaštvu suda pred kojim je za ratne zločine optuženo 161 lice, dok ih je 60 osuđeno.

„EU je zapravo institucija koja uistinu doprinosi (pravdi) u smislu preporučivanja političkih kriterijuma za „haško uslovljavanje“ koji istinski doprinose hapšenju onih koji su optuženi pred međunarodnim sudom“, izjavila je Vesna Teršelić, čelnica nevladine organizacije Documenta, koja prati suđenja za ratne zločine u Hrvatskoj.

No, iako je EU služila kao podsticaj izvesnom broju značajnih aktera koji doprinose radu MKSJ-a – kao što su regionalne sudske strukture, nevladine organizacije i mediji – posmatrači kažu da još uvek ima puno toga da se uradi u ostalim oblastima tranzicione pravde.

Pisao
Simon Jennings

Editovali
Caroline Tosh i Yigal Chazan

Preveo
Predrag Brebanović

Institute for War Peace Reporting Holandija
Maj 2009 / www.iwpr.net

Preuzmite tekst izveštaja

Od EU-a zatražena podrška nastojanjima da se potakne proces pomirenja na Balkanu