Vesti
0

Imajući na umu važnost održavanja Samita u Sofiji za Evropsku uniju, kao prilike za pravovremenu debatu na visokom nivou među članicama Unije, kao i nove izazove i prilike koje će integracija Zapadnog Balkana doneti Evropskoj uniji;

Sledeći Strategiju za proširenja EU na Zapadni Balkan do 2025. godine, koja otvara priliku za ove države, nudeći vremenski okvir i jasnu perspektivu okončanja procesa integracije u EU za Srbiju i Crnu Goru i ubrzavanje ovih procesa u drugim zemljama;

Vesti
0

Pristup pravdi za siromašne i marginalizirane građane u Srbiji nije garantovan zbog fragmentiranog i slabo razvijenog sistema besplatne pravne pomoći. Srbija i dalje nije donela Zakon o BPP iako se time obavezala Ustavom i strateškim dokumentima donetim u poslednjih više od deset godina.

Vesti
0

U demokratskim društvima, mogućnost efikasne pravne zaštite povređenih ili ugroženih prava osnovni je uslov za održavanje pravnog poretka i vladavine prava. Jedan od instrumenata za ostvarivanje prava na pristup pravdi i poštovanje standarda za pravično suđenje je pravo na pravnu pomoć. Prema članu 67 Ustava Republike Srbije (u daljem tekstu Ustav), svakome se, pod uslovima određenim zakonom, garantuje pravo na pravnu pomoć. Takođe, Ustav određuje da samo advokati (članovi Advokatske komore) i službe u jedinicama lokalne samouprave mogu da pružaju besplatnu pravnu pomoć.

Aktuelno
0

Врховни касациони суд је, на Општој седници одржаној 8. и 9. фебруара 2018. године, извршио анализу Радног текста Амандмана I – XIII Министарства правде на Устав Републике Србије, који му је доставило ово министарство ради давања мишљења о предложеним амандманима.

Vesti
0

Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM, kao član EIN mreže, učestvovao je na još jednom brifingu Komiteta ministara Saveta Evrope (KM) pred njihovo naredno zasedanje, u organizaciji Evropske mreže za praćenje sprovođenja presuda (European Implementation Network- EIN) Evropskog suda za ljudska prava (ESLJP).

Vesti
0

Okrugli sto U susret ustavnim promenama održan je u Beogradu 21. februara 2018. godine sa početkom u 09:30 časova u Kući ljudskih prava i demokratije.

Pozdravni govor imali su Nj. E. Axel Ditman, Ambasador Savezne Republike Nemačke u Srbiji, koji je još jednom istakao značaj garancije nezavisnosti sudstva i podržao reformu pravosuđa u Srbiji. On je takođe napomenuo da će konačni sud o predloženim promenama Ustava dati Venecijanska komisija, i da put ka EU zavisi od ispunjavanja jasnih kriterijuma, a jedan od fundamentalnih uslova je i vladavina prava – povećanje nezavisnosti i efikasnosti sudstva.

Vesti
0

U Kikindi je predstavljen Vodič za samozastupanje građana, odnosno parnični postupak i postupci pred nezavisnim institucijama, koju je organizovao Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM.

Autori vodiča smatraju da je važno znati koja prava i obaveze građani imaju kako bi mogli na najbolji mogući način da osiguraju pravičan tok postupka, ali i odgovor države u zaštiti njihovih prava.

Aktuelno
0

Iskoristićemo priliku da Vas obavestimo da je u toku kampanja promocije Vodiča za samozastupanje građana koji smo izradili u saradnji sa Multidonatorskim fondom Svetske banke za podršku sektora pravosuđa u Srbiji.

Građani najčešće nisu upoznati sa svojim pravima i obavezama i imaju opravdani strah u susretu sa njima nepoznatim sudskim postupcima, jer ishod nekada može imati odlučujući uticaj na njihov život. Kao dodatni problem javlja se nezavidna ekonomska situacija i nedostatak novca.

1 2 3 4 5 14