CIVILNO DRUŠTVO TRAŽI SVEOBUHVATNU RASPRAVU O IZMENAMA USTAVA

0

Organizacije civilnog društva u Srbiji sa velikim interesovanjem i oprezom prate pripreme za promene Ustava Republike Srbije. Poučeni lošim iskustvom sa usvajanjem najvišeg pravnog akta u državi 2006.godine kad je izostala i stručna i politička i javna rasprava, organizacije civilnog društva zahtevaju da se izbegne dosadašnja praksa netransparentne izmene Ustava i da se sve faze pripreme izmena i usvajanja izmena Ustava sprovode uz puni politički, stručni i javni dijalog, koji će uključiti sve ključne institucije i organizacije, uz informisanje i participaciju građana u tom procesu, kako preko njihovih političkih predstavnika, tako i preko organizacija civilnog društva. Širom nevladinog sektora odvijaju se poslednjih meseci skupovi posvećeni ovom pitanju.

U tom okviru, pozdravljamo poziv Ministarstva pravde u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom upućen 19.05.2017.godine organizacijama civilnog društva da učestvuju u konsultativnom procesu u vezi sa izmenama Ustava Republike Srbije koji se odnosi na pravosuđe. Ovim pozivom dat je rok do 30.juna 2017.godine do kad organizacije civilnog društva mogu poslati svoje predloge i sugestije, a u kontekstu nacrta teksta „Pravne analize ustavnog okvira o pravosuđu u Republici Srbije objavljenog na internet prezentaciji Ministarstva pravde i koji sadrži moguća rešenja za izmenu Ustava.  Cilj ovog Poziva je „obezbeđivanje širokog konsultativnog procesa povodom izmena najznačajnijeg pravnog dokumenta u Republici Srbiji i uključivanja svih zainteresovanih aktera u javnu debatu“, gde prva faza ovog procesa obuhvata „prikupljanje predloga i sugestija.“

Podsećamo javnost da je Akcionim planom za poglavlje 23 utvrđena dinamika priprema za promenu Ustava koja se odnosi na pravosuđe: Usvajanje predloga za promenu ustava u narodnoj skupštini planirano je za 3.kvartal 2016, izrada radnog teksta Ustava i javna rasprava za 4.kvartal 2016.godine, u prvom kvartalu 2017. planirano je upućivanje predloga Ustava na mišljenje Venecijanskoj komisiji, a usvajanje novog Ustava u 4. kvartalu ove godine. Očigledno je da je ispunjenje obaveza koje je država sama preuzela Akcionim planom teško ostvarivo u planiranom vremenskom okviru.

Ovaj poziv Ministarstva pravde ne sme da bude jedini okvir za dijalog niti sme da stvori utisak široke javne debate, jer sam poziv i „prikupljanje primedbi i sugestija“ javnu raspravu ne može da zameni.

Zbog toga, očekujemo da Vlada Republike Srbije, a pre svega Narodna skupština Republike Srbije, formira širu radnu grupu u koju će se uključiti predstavnici svih ključnih aktera, nevladinih udruženja, stručnih organizacija, političkih stranaka koja će pripremiti javnu raspravu. Uvereni smo da je za utemeljenje vladavine prava i ustavne kulture u Srbiji potrebno da građani razumeju predstojeću izmenu Ustava i da sagledaju njen značaj.

U Beogradu, 31.maja 2017.

Organizacije koje su podržale ovu inicijativu:

JUKOM

Fondacija Centar za demokratiju

Evropski pokret u Srbiji

Share.

Ostavite odgovor