Преговори са Европском унијом - Поглавље 23

Eврoпскa кoмисиja прeпoручилa je 22. aприлa 2013. гoдинe Сaвeту министaрa спoљних пoслoвa зeмaљa члaницa EУ oтвaрaњe прeгoвoрa сa Рeпубликoм Србиjoм.

Сaвeт министaрa спoљних пoслoвa зeмaљa члaницa EУ jeднoглaснo je 25. jунa 2013. гoдинe прeпoручиo Eврoпскoм сaвeту дa прeгoвoри сa Србиjoм oтпoчну нajкaсниje дo jaнуaрa 2014. гoдинe, тe дa Eврoпскa кoмисиja изрaди прeгoвaрaчки oквир и пoчнe сa aнaлитичким прeглeдoм усклaђeнoсти српскoг зaкoнoдaвстaвa зa зaкoнoдaвствoм EУ.

Eврoпски сaвeт je 28. jунa 2013. гoдинe дao „зeлeнo свeтлo” дa сe oтвoрe приступни прeгoвoри сa Србиjoм, a дa првa Meђувлaдинa кoнфeрeнциja будe oдржaнa нajкaсниje у jaнуaру 2014. гoдинe.

Прoцeс aнaлитичкoг прeглeдa зaкoнoдaвствa (скрининг) зaпoчeo je 25. сeптeмбрa 2013. гoдинe кaдa je у Брисeлу oдржaн скрининг зa Пoглaвљe 23: „Прaвoсуђe и oснoвнa прaвa”.

Прeгoвoри o приступaњу Рeпубликe Србиje сa Eврoпскoм униjoм фoрмaлнo су oтвoрeни Meђувлaдинoм кoнфeрeнциjoм 21. jaнуaрa 2014. гoдинe у Брисeлу.

Извештај бр. 4/2016 о спровођењу Акционог плана за Поглавље 23

Извештај бр. 4/2016 о спровођењу Акционог плана за Поглавље 23

Величина: 3.46 MB

ПРЕУЗИМАЊЕ

Report no. 4/2016 on implementation of Action plan for Chapter 23

Величина: 2.85 MB

ПРЕУЗИМАЊЕ

Акциони план за Поглавље 23 са статусом спровђења активности

Величина: 4.72 MB

ПРЕУЗИМАЊЕ

Action plan for Chapter 23 with implementation status

Величина: 4.51 MB

ПРЕУЗИМАЊЕ

Статистички извештај о спровођењу Акционог плана за Поглавље 23

Величина: 1.95 MB

ПРЕУЗИМАЊЕ

Statistical report on implementation of Action Plan for Chapter 23

Величина: 1.83 MB

ПРЕУЗИМАЊЕ

 

Извештај бр. 3/2016 о спровођењу Акционог плана за Поглавље 23

Извештај бр. 3/2016 о спровођењу Акционог плана за Поглавље 23

Величина: 2.51 MB

ПРЕУЗИМАЊЕ

Report no. 3/2016 on implementation of Action plan for Chapter 23

Величина: 2.07 MB

ПРЕУЗИМАЊЕ

Акциони план за Поглавље 23 са статусом спровођења активности

Величина: 4.09 MB

ПРЕУЗИМАЊЕ

Action plan for Chapter 23 with implementation status

Величина: 3.94 MB

ПРЕУЗИМАЊЕ

Статистички извештај о спровођењу Акционог плана за Поглавље 23

Величина: 1.53 MB

ПРЕУЗИМАЊЕ

Statistical report on implementation of Action Plan for Chapter 23

Величина: 1.54 MB

ПРЕУЗИМАЊЕ

Извештај бр. 1-2/2016 о спровођењу Акционог плана за Поглавље 23.

Извештај бр. 1-2/2016 о спровођењу Акционог плана за Поглавље 23

Величина: 2.26 MB

ПРЕУЗИМАЊЕ

Report no. 1-2/2016 on Implementation of Action plan for Chapter 23

Величина: 1.81 MB

ПРЕУЗИМАЊЕ

Акциони план Поглавље 23 – са семафором

Величина: 6.67 MB

ПРЕУЗИМАЊЕ

Action plan Ch 23-with status of implementation

Величина: 6.31 MB

ПРЕУЗИМАЊЕ

Статистички извештај о спровођењу Акционог плана за Поглавље 23

Величина: 1.78 MB

ПРЕУЗИМАЊЕ

Statistical report on implementation of AP for CH 23

Величина: 1.97 MB

ПРЕУЗИМАЊЕ

Преговарачка позиција

Поглавље 23 Преговарачка позиција

Величина: 0.91 MB

ПРЕУЗИМАЊЕ

Поглавље 23 Заједничка позиција ЕУ

Величина: 0.8 MB

ПРЕУЗИМАЊЕ

Chapter 23 Negotiation position

Величина: 0.53 MB

ПРЕУЗИМАЊЕ

Chapter 23 EU Common Position

Величина: 0.28 MB

ПРЕУЗИМАЊЕ

Акциони план за преговарање Поглавља 23 усвојен на седници Владе Србије 27. априла 2016

Aкциони план Поглавље 23 – српски језик

Величина: 4.25 MB

ПРЕУЗИМАЊЕ

Aкциони план Поглавље 23 – енглески језик

Величина: 3.99 MB

ПРЕУЗИМАЊЕ

Финална верзија Акционог плана за преговарање Поглавља 23 која је усаглашена са последњим препорукама и потврђена од стране Европске комисије у Бриселу

Aкциони план Поглавље 23 – финална верзија – српски језик

Величина: 4.23 MB

ПРЕУЗИМАЊЕ

Aкциони план Поглавље 23 – финална верзија – енглески језик

Величина: 3.95 MB

ПРЕУЗИМАЊЕ

Преговарачки оквир ЕУ и Уводна изјава РС

Преговарачки оквир Европске уније

Величина: 0.23 MB

ПРЕУЗИМАЊЕ

Уводна изјава Републике Србије

Величина: 0.29 MB

ПРЕУЗИМАЊЕ

Експланаторни скрининг - Поглавље 23

Агенда

Величина: 0.11 MB

ПРЕУЗИМАЊЕ

Записник

Величина: 0.88 MB

ПРЕУЗИМАЊЕ

Презентације

 

01. Judiciary

Величина: 1.59 MB

ПРЕУЗИМАЊЕ

02. EU Anti-corruption policy

Величина: 0.91 MB

ПРЕУЗИМАЊЕ

03. EU Anti-discrimination Law

Величина: 0.36 MB

ПРЕУЗИМАЊЕ

04. Fundamental rights

Величина: 1.56 MB

ПРЕУЗИМАЊЕ

05. The EU acquis on rights of the child

Величина: 0.21 MB

ПРЕУЗИМАЊЕ

06. Victims’ rights in EU Legislation

Величина: 0.56 MB

ПРЕУЗИМАЊЕ

07. Legal Aid

Величина: 0.83 MB

ПРЕУЗИМАЊЕ

08. Principle of mutual recognition

Величина: 1.49 MB

ПРЕУЗИМАЊЕ

09. EU Fundamental Rights Agency

Величина: 0.5 MB

ПРЕУЗИМАЊЕ

10. Protection of Personal Data

Величина: 1.6 MB

ПРЕУЗИМАЊЕ

11. EU citizens’ rights

Величина: 0.44 MB

ПРЕУЗИМАЊЕ

12. Respect for and protection of minority and cultural rights

Величина: 0.66 MB

ПРЕУЗИМАЊЕ

13. Procedural rights

Величина: 0.17 MB

ПРЕУЗИМАЊЕ

Извештај о прегледу усклађености законодавства Србије са правним тековинама ЕУ

Министарство правде је 30. јула 2014. године, позвало је организације цивилног друштва дa учeствуjу у припрeми Акционог плана зa Пoглaвљe 23 – Прaвoсуђe и oснoвнa прaвa.

Акциони план за ово поглавље се прави на основу Извештаја о аналитичком прегледу усклађености законодавства Републике Србије са правним тековинама ЕУ у поменутој области (Screening Report) и препорука које је Европска комисија у овом извештају дала након одржаних експланаторног и билатералног скрининга.

Oргaнизaциje цивилнoг друштвa кoje су зaинтeрeсoвaнe зa учeшћe у oвoj фaзи прeгoвoрa o приступaњу EУ трeбa дa пoшaљу пoпуњeнe Табеле акционог плана Кaнцeлaриjи зa сaрaдњу сa цивилним друштвoм нajкaсниje дo 15.08.2014. гoдинe, искључивo eлeктрoнским путeм нa djordje.popovic@civilnodrustvo.gov.rs.

Можете преузети Извештај о аналитичком прегледу усклађености законодавства Републике Србије са правним тековинама ЕУ у области правосуђа и основнох права.

Извештај о прегледу усклађености законодавства Србије са правним тековинама ЕУ – српски језик

Величина: 0.79 MB

ПРЕУЗИМАЊЕ

Извештај о прегледу усклађености законодавства Србије са правним тековинама ЕУ – енглески језик

Величина: 0.24 MB

ПРЕУЗИМАЊЕ

Први Нацрт акционог плана за Поглавље 23

Први Нацрт акционог плана за Поглавље 23 – српски језик

Величина: 2.52 MB

ПРЕУЗИМАЊЕ

Први Нацрт акционог плана за Поглавље 23 – енглески језик

Величина: 2.25 MB

ПРЕУЗИМАЊЕ

База података о пројектима у областима које су обухваћене првим Нацртом акционог плана за Поглавље 23

Величина: 0.11 MB

ПРЕУЗИМАЊЕ

Други Нацрт акционог плана за Поглавље 23

Други Нацрт акционог плана за Поглавље 23 – српски језик

Величина: 2.09 MB

ПРЕУЗИМАЊЕ

Други Нацрт акционог плана за Поглавље 23 – енглески језик

Величина: 1.69 MB

ПРЕУЗИМАЊЕ

Стандардна методологија исказивања јединичних трошкова за оквирну процену финансијских средстава по активностима из Акционог плана – српски језик

Величина: 0.04 MB

ПРЕУЗИМАЊЕ

Стандардна методологија исказивања јединичних трошкова за оквирну процену финансијских средстава по активностима из Акционог плана – енглески језик

Величина: 0.14 MB

ПРЕУЗИМАЊЕ

Рекапитулација процене трошкова активности предвиђених Акционим планом за Поглавље 23 – српски језик

Величина: 0.03 MB

ПРЕУЗИМАЊЕ

Рекапитулација процене трошкова активности предвиђених Акционим планом за Поглавље 23 – енглески језик

Величина: 0.03 MB

ПРЕУЗИМАЊЕ

Извештај о укључивању организација цивилног друштва у преговоре за Поглавље 23 – српски језик

Величина: 0.06 MB

ПРЕУЗИМАЊЕ

Извештај о укључивању организација цивилног друштва у преговоре за Поглавље 23 – енглески језик

Величина: 0.04 MB

ПРЕУЗИМАЊЕ

Извештај о пристиглим предлозима организација цивилног друштва у процесу израде Акционог плана за Поглавље 23

Величина: 0.91 MB

ПРЕУЗИМАЊЕ

Трећи Нацрт акционог плана за Поглавље 23

Акциони план ПГ. 23 трећи нацрт 20.4.2015.

Величина: 7.17 MB

ПРЕУЗИМАЊЕ

Action Plan Ch 23 Third draft 20.04.2015.

Величина: 4.19 MB

ПРЕУЗИМАЊЕ

Трећи Нацрт акционог плана за Поглавље 23 - након окончаног консултативног процеса

Акциони план ПГ. 23 трећи нацрт 08.05.2015

Величина: 4.76 MB

ПРЕУЗИМАЊЕ

Action Plan Ch 23 Third draft 08.05.2015

Величина: 4.24 MB

ПРЕУЗИМАЊЕ

Финансијски аспект АП

Величина: 0.81 MB

ПРЕУЗИМАЊЕ

Извештај о укључивању ОЦД у преговоре за Поглавље 23

Величина: 0.62 MB

ПРЕУЗИМАЊЕ

Report on CSO involvement in negotiation process for Chapter 23

Величина: 0.44 MB

ПРЕУЗИМАЊЕ

Збирни коментари организација цивилног друштва на нацрт Акционог плана за Поглавље 23

Величина: 1.22 MB

ПРЕУЗИМАЊЕ

Трећи нацрт после техничког усаглашавања са коментарима Европске Комисије

Трећи нацрт после техничког усаглашавања са коментарима Европске Комисије – српски језик

Величина: 4.24 MB

ПРЕУЗИМАЊЕ

Трећи нацрт после техничког усаглашавања са коментарима Европске Комисије – енглески језик

Величина: 3.95 MB

ПРЕУЗИМАЊЕ

Ставови надлежних институција у области правосуђа о процесу израде и садржини Акционог плана за Поглавље 23

Мишљење – ДВТ

Величина: 0.37 MB

ПРЕУЗИМАЊЕ

Мишљење – ПА

Величина: 0.43 MB

ПРЕУЗИМАЊЕ

Мишљење – РЈТ

Величина: 0.38 MB

ПРЕУЗИМАЊЕ

Мишљење – ВКС

Величина: 0.21 MB

ПРЕУЗИМАЊЕ

Мишљење – ВСС

Величина: 0.19 MB

ПРЕУЗИМАЊЕ

Statement – HJC

Величина: 0.2 MB

ПРЕУЗИМАЊЕ

Statement – JA

Величина: 0.39 MB

ПРЕУЗИМАЊЕ

Statement – RPPO

Величина: 0.38 MB

ПРЕУЗИМАЊЕ

Statement – CoE

Величина: 0.17 MB

ПРЕУЗИМАЊЕ

Statement – SCC

Величина: 0.2 MB

ПРЕУЗИМАЊЕ

Statement – SPC

Величина: 0.38 MB

ПРЕУЗИМАЊЕ

Истраживање јавног мњења “Европска оријентација грађана Србије – трендови”

Канцеларија за европске интеграције Владе Републике Србије у оквиру комуникационих активности обавља периодична истраживања јавног мнења о ставовима у вези са процесом европских интеграција и реформама које су саставни део овог процеса.

Истраживање јавног мњења, децембар 2014.

Величина: 0.74 MB

ПРЕУЗИМАЊЕ

Истраживање јавног мњења, јун 2014.

Величина: 0.74 MB

ПРЕУЗИМАЊЕ

Истраживање јавног мњења, децембар 2013.

Величина: 0.45 MB

ПРЕУЗИМАЊЕ

Истраживање јавног мњења, јул 2013.

Величина: 0.62 MB

ПРЕУЗИМАЊЕ

Истраживање јавног мњења, децембар 2012.

Величина: 1.08 MB

ПРЕУЗИМАЊЕ

Преговарачка поглавља 23 и 24 – О чему преговарамо?

Немачка организација ГИЗ – Пројекат за правну реформу објавила је публикацију „Водич за новинаре: преговарачка поглавља 23 и 24 – О чему преговарамо?“.

Водич даје одговоре на многа кључна питања која ће помоћи новинарима да сазнају више и боље разумеју процесе на путу интеграције Србије у ЕУ, са нагласком на реформу законодавства и правосуђа. Он има за циљ да, кроз подршку новинарима, грађанима омогући боље разумевање процеса преговора и шта они значе за Србију и њих.

Можете преузети водич у електронском облику, а можете поручити и штампани примерак водича на овом линку.

Водич за новинаре: преговарачка поглавља 23 и 24 – О чему преговарамо?

Величина: 8.56 MB

ПРЕУЗИМАЊЕ