YUCOM-logo

Izveštaj o kapacitetima

••• Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM) je osnovan novembra 1997. godine pod imenom Jugoslovenski komitet pravnika za ljudska prava, kao stručno, dobrovoljno, nevladino udruženje građana okupljenih radi zaštite i unapređenja ljudskih prava prema opšteprihvacenim civilizacijskim standardima, međunarodnim konvencijama i domaćem pravu.

••• Komitet se angažuje na unapređenju ideja i prakse poštovanja ljudskih i građanskih prava i sloboda, širenju znanja o njima, pružanju pravne pomoći onima čija su prava ugrožena, razvijanju saradnje sa udruženjima i organizacijama koje se bave unapređenjem građanskih, političkih, ljudskih i sindikalnih sloboda i prava i na organizovanju drugih aktivnosti kojima se ostvaruju ciljevi Komiteta.

••• Aktivnosti YUCOM-a se odvijaju kroz brojne i raznovrsne domaće i međunarodne aktivnosti. Nezavisno od svakodnevnih aktivnosti pružanja pravne pomoći i pravnih saveta građanima u konkretnim slučajevima (npr. žrtvama torture, diskriminacije, nasilja u porodici, interno raseljenim i izbeglicama, prigovaračima savesti na vojnu obavezu, zaštite nezavisnosti univerziteta, slobode medija itd.), YUCOM usmerava svoje aktivnosti na promociju i doprinos sveobuhvatnoj reformi pravnog sistema u Srbiji, usklađivanju našeg zakonodavstva sa međunarodnim normama, prevashodno uspostavljenih od strane Evropske Unije, OEBS-a, Saveta Evrope i Ujedinjenih nacija. U ovoj oblasti rada YUCOM je pokrenuo nekoliko zakonodavnih inicijativa, uključujući inicijativu (iz 1998. godine) za ocenu ustavnosti Zakona o javnom informisanju pred Ustavnim sudom Srbije (usvojenu od starane ovog suda 15. decembra 2000. god.) i sličnu inicijativu vezanu za Zakon o univerzitetu pred Saveznim i Republickim Ustavnim sudom. YUCOM je učestvovao i u izradi i zagovaranju usvajanja Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja (2004. god), Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (2009. god), Zakona o predškolskom obrazovanju (2009. god.), Zakona o zabrani diskriminacije (2009.god.) i niza drugih zakona iz oblasti zaštite ljudskih prava i diskriminacije.

••• Osim toga u leto 1999. godine (odmah nakon NATO vojne intervencije na SRJ) YUCOM je inicirao kampanju za amnestiju, vojnih dezertera i ljudi koji se nisu odazvali na vojni poziv (u vreme ratnog stanja) i političkih osuđenika. Kao rezultat ove kampanje pravnički ekspertski tim YUCOM-a za amnestiju, izradio je u oktobru mesecu 2000. god. predlog Zakona o amnestiji i predao ga Predsedniku SRJ Vojislavu Koštunici, kao i Saveznoj Vladi koja ga je usvojila i prosledila Saveznoj Skupštini na usvajanje u januaru 2001. god.

••• Savezni zakon o amnestiji je usvojen u Saveznoj Skupštini 26. februara 2001. godine.

••• U decembru 2000. godine YUCOM je pokrenuo kampanju za usvajanje dopuna Zakona o Vojsci Jugoslavije koje bi trebalo da u ovaj Zakon ugrade pravo na prigovor savesti, skraćenje dužine vojnog roka i mogućnost civilnog služenja vojnog roka. Ova kampanaja je sprovedena u saradnji sa drugim nevladinim organizacijama, radi prikupljanja 30000 potpisa građana, potrebnih za pokretanje skupštinske procedure za izmenu Zakona o Vojsci Jugoslavije.
YUCOM je 2001. godine predao predlog 30.000 gradjana o izmenama Zakona o Vojsci Jugoslavije, Saveznoj Skupštini.
Takođe, 2007. godine YUCOM je učestvovao u izradi Predloga Izmena i dopuna Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja kojom bi se u Srbiji uvela adekvatna zaštita duvača u pištaljku. Iako je u saradnji sa brojnim organizacijama civilnog društva prikupljeno više od 35.000 potpisa građana, ova inicijativa i dalje nije stavljena pred poslanike i nalazi se na sajtu Narodne skupštine kao jedna od retkih građanskih inicijativa.

••• 2001. godine je otpočeta kampanja protiv seksualnog uznemiravanja u okviru koje je izrađen predlog zakona o izmeni Zakona o radu i predlog zakona o izmeni i dopuni Krivičnog zakona Republike Srbije vezano za ovu tematiku.

••• 2002. godine su započete kampanja i građanska zakonodavna inicijativa za prava manjina i kampanja za donošenje Zakona o slobodnom pristupu informacijama.

••• YUCOM u okviru svoje izdavačke delatnosti, izdaje specijalizovani dvojezični (srpski i engleski) pravni časopis “Ljudska prava”, posvećen pravnim i društvenim aspektima teorije i prakse o ljudskim pravima u našoj zemlji i u inostranstvu.

••• YUCOM je takođe izdao i sledeće specijalizovane studije i izdanja:
“Sloboda štampe i Zakon o javnom informisanju” (1998);
“Ženska prava u međunarodnom pravu” (1998,1999);
“Deca i zloupotreba Interneta” (dvojezicno srpsko-englesko izdanje, 1999)
“Amnestija-kampanja, zakon, slučajevi” (1999);
“Prigovor savesti” (1999);
“Amnesty-Campaign, Legislation, Cases” (englesko izdanje 2000);
“Tortura-instrument protiv demokratije” (2001);
“Prigovor savesti” (drugo izdanje) (2001);
“O slobodama i pravima manjinskih zajednica i njihovih pripadnika” (2002)
“Podela vlasti i nezavisno sudstvo” (2002);
“Ombudsman-međunarodni dokumenti, uporedno pravo, zakonodavstvo i praksa” (2002);
“Decentralizacija Kosova” (2003);
Slobodan pristup informacijama (2003);
Free Access to Information (2004);
Nevladine organizacije (2004);
Borba protiv trgovine ljudima – Problemi i perspektive (2009);
Priručnik za poštovanje standarda javnog života (2009);
Peticije i predlozi – Pravo i praksa (2010).

••• Na predlog i u saradnji sa Kancelarijom UN u Beogradu, YUCOM je otpočeo projekat vezan za osnivanje biblioteke o ljudskim pravnima i adekvatne službe ove biblioteke (Referencijalni centar za ljudska prava – HRRC) koja će, organizacijama u Srbiji koje se bave ljudskim pravima, obezbeđivati potrebne informacije i izdanja u vezi međunarodnih standarda o ljudskim pravima, kanvencija, priručnika, naučnih radova i ostalih materijala izdatih od strane međunarodnih organizacija koje se bave ljudskim pravima (IHRO), tj: Ujedinjenih Nacija (UN), Evropske Unije (EU), Saveta Evrope (CE), Organizacije za Evropsku bezbednost i saradnju (OSCE), NVO (i ostalih struktura, npr. granskih sindikata, politickih organizacija) u Srbiji i Crnoj Gori.
U okviru ove saradnje sa Kancelarijom UN u Beogradu, krajem 2000. godine objavljena je edicija “Ljudska prava ovde i sada”.

••• YUCOM je 1999. godine ustanovio pro bono mrežu pravne pomoći u 16 gradova u Srbiji za zaštitu ljudskih prava. Iz ove mreže nastao je niz organizacija koje se uspešno bave pružanjem pravne pomoći i zaštitom ljudskih prava, na prvom mestu CHRIS mreža.
Segment YUCOM-ovih aktivnosti u pružanju pravne pomoći pokriva samo mali deo vakuma postojećeg zakonodavstva u Srbiji.

••• Na osnovu svog bogatog iskustva u promociji i zaštiti ljudskih prava u ekstremno neprijateljski nastrojenoj sredini u odnosu na ovu oblast za vreme vladavine bivseg, Miloševićevog režima, YUCOM može pružiti znatni doprinos u stvaranju novog sistema koji neće samo ispravljati počinjene nepravde, već sprečavati negiranje i kršenje ljudskih prava i sloboda u budućnosti.

YUCOM se od osnivanja bavi zaštitom branitelja ljudskih prava, tako je tokom 2010. godine i 2011. godine posetio niz gradova i opština širom Srbije kako bi se došlo do efikasnog mehanizma zaštite branitelja, koji bi omogućio njihov neometan rad.

U novembru 2011. YUCOM je, kao jedna od pet organizacija osnivača, učestvovao u uspostavljanju Kuće ljudskih prava u Beogradu (http://en.kucaljudskihprava.rs/).