Mirjana Novokmet: Država gura pod tepih pitanje nestalih beba

0

Beograd, Kruševac – Slučaj ne­stalih beba zahteva krivičnu is­tragu postupanja mnogih dr­žavnih službenika i zaposlenih u javnim ustanovama. Koči ih apsolutna zastara. Takođe, zahtevi privatnosti usvojioca i dece onemogućuju da se dođe do podataka ko su biološki ro­ditelji. Jedino je pristanak i svest dece da negde postoje ro­ditelji koji tragaju i imaju pra­vo da znaju šta se desilo sa nji­hovom decom izlaz iz začara­nog kruga. Podaci koji su plasi­rani su upitni, jer ne dolaze od nadležnih organa. Ako i kada nadležni organi daju prve od­govore o slučajevima nestalih beba, govorićemo o iskrenoj nameri Srbije da zadovolji pra­va žrtava. Sve dotle je populi­zam – ističe za Danas Katarina Golubović, direktorica Komite­ta pravnika za ljudska prava – YUCOM povodom tvrdnji Radiše Pavlovića iz Komisije Vla­de Srbije za istraživanje sluča­jeva nestalih beba o prvim do­kazima da je beba rođena u bolnici u Kruševcu 1981. ukra­dena.

Golubović: Slučaj nestalih beba zahteva krivičnu istragu postupanja mnogih državnih službenika

Pavlović je za RTS rekao da je reč o dečaku koji živi u okoli­ni Aleksinca i koji je po rođenju dat na usvajanje. Taj dečak sa­da ima 38 godina i obratio se Udruženju za istinu i pravdu o bebama, čiji je predsednik upravo Pavlović, kako bi saznao ko su mi biološki roditelji. Do­kumentacija do koje su došli sa­drži, kaže Pavlović, niz nelogič­nosti, a prva je dva upisa rođe­nja. Uvidom u matične knjige rođenih u opštini Aleksinac,kao i ostalim bazama podataka, utvrđeno je, kažu u Udruženju, da žena koja se vodi kao majka deteta – ne postoji, a da se u pr­voj prijavi rođenja navodi i ime oca, dok ga u drugoj nema. U kruševačkoj bolnici potvrdili su da će Pavloviću dostaviti poro­đajni protokol, i daće se oglasi­ti po okončanju slučaja.

Mirjana Novokmet iz Beo­gradske grupe roditelja nestalih beba, naglašava za Danas da “država gura pod tepih” pitanje nestalih beba i dodaje da bi tre­balo doneti lex specialis, a ne zakon koji predlaže Skupština Srbije. Kako objašnjava, volela bi da vidi dokumentaciju i do­kaze o tom slučaju bebe rođene u Kruševcu 1981. o čemu je go­vorio Radiša Pavlović, te navo­di da Komisija Vlade Srbije za istraživanje slučajeva nestalih beba zapravo ne funkcioniše, jer od oktobra prošle godine ni­su imali sastanak.

– Zarad istine, mi želimo da nam se što više usvojene dece javlja kako bi saznala ko su im biološki roditelji – ukazuje No­vokmet

Share.

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.