Novinari i mediji na sudu

0

Publikacija „Novinari i mediji na sudu 2015-2017“ nastala je u okviru projekta „Odnos pravosuđa prema slobodi medija“. Cilj projekta je pružanje podrške novinarima, medijima i pravosuđu, praćenjem i analizom medijskih postupaka protiv novinara i medija, uočavanjem izazova koji se javljaju u primeni zakona i ukazivanjem na potrebu ujednačavanja domaće sudske prakse i njenog usklađivanja sa međunarodnim standardima u oblasti slobode izražavanja i slobode medija.

Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM je tokom 2017. godine pratio sudske predmete koji se vode protiv novinara i medija. Selekcija predmeta koji su praćeni vršena je na osnovu odgovora na upitnike poslate na adrese preko 500 medija i medijskih udruženja. Posebna pažnja je posvećena mogućnosti praćenja predmeta van Beograda koji se tiču slobode medija, kao i predmetima u kojima su tužioci javni funkcioneri ili bliska lica.

Na osnovu odgovora na upitnike, pored Beograda su odabrani i Novi Sad, Niš i Kragujevac, kao gradovi kojima je bila posvećena posebna pažnja prilikom prikupljanja podataka za analizu. Analizom su obuhvaćeni parnični, krivični i prekršajni postupci, postupci za privredne prestupe, kao i postupci pred Upravnim i Ustavnim sudom, a u kojima se novinari i mediji mogu pojaviti kao stranke.

Uočeni izazovi kao i poteškoće na koje smo naišli tokom realizacije projekta predstavljaju osnovu preporuka koje smo sastavili i uputili svim relevantnim državnim institucijama, medijima, medijskim udruženjima kao i javnosti, a koje će predstavljati i značajan alat za buduće zagovaranje za izmene postojećih propisa i praksi.

Preuzmite Publikaciju

Share.

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.