Odnos pravosuđa prema slobodi medija

0

Naziv projekta: Odnos pravosuđa prema slobodi medija

Vreme trajanja projekta: 1.april 2017. godine – 31. januar 2018. godine

Donator: Fondacija za otvoreno društvo

O projektu:

Glavni cilj projekta jeste da se praćenjem sudskih postupaka protiv štampanih i elektronskih medija pruži zaštita slobodi medija i njihovom pravu da neometano izveštavaju o sudskim postupcima. Pored praćenja odabranih slučajeva, cilj projekta jeste ujednačavanje sudske prakse, te da se uzimanjem u zastupanje do 3 strateška slučaja i medijskom promocijom skrene pažnja na sve probleme i to konkretno na: presude u izostanku, trajanje postupaka, odlaganje postupaka, obrazloženje presuda, korišćenje standarda ESLJP-a i dr. Projekat stremi ka tome da svi dobijeni rezultati budu iskorišćeni za pružanje informacija Evropskoj komisiji pri sastavljanju Izveštaja o napretku, kao i prilikom sastavljanja kvartalnog izveštavanja o napretku.

Veliki broj istraživanja i analiza ukazuje na činjenicu da stanje u kojem se mediji u Srbiji nalaze nije na zadovoljavajućem nivou. Većina tih analiza se poziva na delove Izveštaja o napretku Srbije za 2016. godinu koji sugeriše da pristrasno izveštavanje medija i curenje informacija o istragama (uz nepoštovanje pretpostavke nevinosti i narušavanja tajnosti istrage) jesu razlozi za ozbiljnu zabrinutost. Pretnje, nasilje i zastrašivanje novinara su takođe veliki problem, dok su istrage i konačne presude za napade na novinare retkost. Jedan od opštih zaključaka ovog Izveštaja je da ne postoje uslovi za puno ostvarivanje slobode izražavanja. Problem tabloidnog izveštavanja je prisutan u velikom meri i kao takav utiče na sveopšte poverenje javnosti u medije koje prema istraživanjima CeSID-a za 2016. godinu iznosi svega 18%, i u poslednjih nekoliko godina je u konstantnom opadanju.

Slično medijima, stanje u sudstvu je poražavajuće. Savet za borbu protiv korupcije je u svojim izveštajima o stanju u pravosuđu više puta sugerisao da se mora prestati sa praksom da prvo političari u medijima govore o krivičnim delima, da se zatim pojavljuju ministri koji saopštavaju da su ta lica uhapšena i da se tek potom u medijsku priču uključuje tužilaštvo.

Sa jedne strane, kroz aktivno savetovanje i zastupanje novinara kojima je neosnovano otkazan ugovor o radu, kao i putem krivičnih prijava Tužilaštvu u slučaju pretnji novinarima, zalažemo se za profesionalni integritet i pravo novinara na rad, a sa druge strane – kroz postupake pred sudom i Savetom za štampu koje smo pokrenuli, zalažemo se da medijsko delovanje u Srbiji ostane u okviru Ustava, Zakona o javnom informisanju i medijima i Kodeksa novinarske etike.

Projekat “Odnos pravosuđa prema slobodi” medija biće realizovan u periodu od 10 meseci, od 01. aprila 2017. do 31. januara 2018. godine na teritoriji Republike Srbije, sa posebnim fokusom na mesta u kojima se vode postupci pred domaćim sudovima protiv elektronskih ili štampanih medija. U skladu sa obrazloženjem projekta, YUCOM prepoznaje potrebu da, kao organizacija koja je već dve decenije aktivna na polju zaštite osnovnih ljudskih prava različitim ranjivim grupama, braniteljima i braniteljkama ljudskih prava, kao i novinara i novinarki, doprinese većoj slobodi medija, zaštiti njihovo pravo da izveštavaju bez ometanja sudskim postupcima, posebno onim koji su politički motivisani.

Share.

Ostavite odgovor