OTVORENO PISMO UVAŽENIM PREDSTAVNICIMA INSTITUCIJA EVROPSKE UNIJE I ZEMALJA ČLANICA KOJE UČESTVUJU NA SAMITU U SOFIJI

0

Imajući na umu važnost održavanja Samita u Sofiji za Evropsku uniju, kao prilike za pravovremenu debatu na visokom nivou među članicama Unije, kao i nove izazove i prilike koje će integracija Zapadnog Balkana doneti Evropskoj uniji;

Sledeći Strategiju za proširenja EU na Zapadni Balkan do 2025. godine, koja otvara priliku za ove države, nudeći vremenski okvir i jasnu perspektivu okončanja procesa integracije u EU za Srbiju i Crnu Goru i ubrzavanje ovih procesa u drugim zemljama;

Mi, organizacije uključene u Nacionalni konvent o EU i organizacije Radne grupe za Poglavlje 23 ove platforme civilnog društva, osećamo potrebu da pošaljemo zajedničku poruku liderima EU, država EU, kao i liderima država koje teže priključenju EU, o važnosti primene principa vladavine prava, kao nečega što je duboko ukorenjeno u osnove na kojima počiva EU, a koji propisuju jasnu podelu vlasti, nezavisno i snažno pravosuđe i tužilaštvo sposobno da donese pozitivne pomake u oblastima kao što su borba protiv korupcije, organizovanog kriminala i suzbijanje drugih krivičnih dela, borba protiv diskriminacije, i slično;

Nacionalni konvent o EU, kao platforma civilnog društva koja podržava i zagovara članstvo Srbije u Evropskoj uniji, prati i ocenjuje napredak u procesu pridruživanja, koja ima kontakte sa organizacijama civilnog društva u ostalim zemljama Zapadnog Balkana, kao i uvid u realno stanje reformskih procesa na terenu, u stanju je da preporuči zajedničke akcije koje su neophodne i prepoznaje izazove sa kojima se svaka od zemalja suočava na svom putu ka EU.

Konkretno, Izveštaj Evropske komisije za Srbiju i izveštaji koji se odnose na stanje u drugim državama, ukazuju na potrebu ponovnog uspostavljanja vladavine prava i ulaganja više energije u borbu za nove mehanizme zaštite i očuvanje postojećih pravnih standarda.

Oblasti na koje stavljamo fokus našeg obraćanja su sledeće:
– Vladavina prava, osnovna prava, pristup pravdi, ustavne reforme i reforme pravosuđa koje su u toku u Srbiji, Crnoj Gori, Albaniji i drugim zemljama Zapadnog Balkana;
– Sloboda izražavnja i nezavisnost pravosuđa;
– Efikasno funkcionisanje demokratskih institucija i dobro upravljanje, uz podršku izgradnji jakih institucija koje su odgovorne i na koje se građani mogu osloniti, sa posebnim fokusom na nezavisne institucije i regulatorna tela.

Prateći procese reformi koje imaju podršku civilnog društva, Nacionalni konvent je započeo misiju praćenja procesa integracije u EU, prodržavajući isti i obezbeđujući vidljivost i jasnu sliku izazova na koje nailazimo na tom putu. Naš rad se sastoji od praćenja i zagovaranja reformi kojima se unapređuje stanje na nacionalnom nivou, kao i informisanja EU i drugih međunarodnih institucija o trenutnom stanju i predlozima za moguće izmene i naredne reformske korake u cilju brže demokratizacije našeg društva.

Važan segment našeg rada je i komunikacija sa građanima i njihovo informisanje o toku i dinamici procesa pregovora Srbije sa Evropskom unijom o članstvu.

Sve zemlje Zapadnog Balkana pokazuju potencijal za razvoj u gorenavedenim oblastima ali je neophodno je pomno pratiti i objektivno ocenjivati ispunjavanje dva osnovna preduslova u svakom momentu procesa pregovora o članstvu:
– Postojanje političke volje za reforme
– Efikasnost primene usvojenih zakona i politika

Naša je zajednička dužnost da pomognemo Vladama i svim građanima da bolje razumeju proces pristupanja EU i da odluče o tome da je mesto naših zemalja u EU. Mi smo duboko ubeđeni da ne napredujemo ni bolje, ni gore od drugih država Evrope. Na kraju krajeva, građani su ti koji će dati konačno DA ili NE na referendumu o pristupanju, a do tada je naš zadatak da im pomognemo da shvate šta taj proces donosi, u smislu novih prava i obaveza.

Nadmetanje u regionu Zapadnog Balkana u pogledu primene principa i prava treba da bude podržano od strane EU i na taj način stvori funkcionalan region, koji teži pomirenju i prevazilaženju prepreka iz prošlosti.

Deklaracija sa Samita u Sofiji jeste dodatni podsticaj EU integracijama zemalja Zapadnog Balkana, te ovo pismo upućujemo u nameri da ponovo podsetimo na osnovne vrednosti koje su potreba i EU i Zapadnog Balkana i od kojih ne treba odstupati. Samo kredibilna Evropska unija, koja se drži sopstvenih principa i vrednosti, može biti cilj i autoritet državama kandidatima za članstvo.
Nakon 100 godina od završetka Prvog svetskog rata, Evropa ima snagu i potencijal da postavi osnovu za dugotrajni mir na Balkanu i u ostatku Evrope i da se izbori sa vidljivim težnjama u nekim državama, koje su suprotine evropskim vrednostima demokratije, slobode i vladavine prava. Nadamo se da će zona mira, stabilnosti i prosperiteta obuhvatiti i države Zapadnog Balkana zajedničkim angažovanjem svih aktera na evropskom, nacionalnom i lokalnom nivou uz puno uključenje civilnog društva i građana i uz puno poštovanje njihovih prava i potreba da žive po istim standardima i pravima kao i građani Evropske unije.

Preuzmite Otvoreno pismo

Share.

Ostavite odgovor