Momčilo Živadinović

0

Momčilo Živadinović rođen je 24. aprila 1990.godine. Nakon četvorogodišnjih studija na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, diplomirao je u septembru 2013.godine na katedri za Socijalni rad i socijalnu politiku. Trenutno na istom fakultetu pohađa Master studije, na modulu socijalni rad, gde se između ostalog usavršava u oblasti ljudskih prava. Tokom studija je učestvovao na brojnim seminarima, konferencijama, treninzima i radionicama – projekat „Profesionalna orijentacija“ u organizaciji GIZ-a i Inicijative, Youth Seminar of Swiss Helsinki Committee na temu ’nacionalne i druge manjine’, inicijator je akademskog pisanja na FPN-u, urednik publikacije Studentski godišnjak 2012 i objavljen je njegov prvi naučni rad na temu „Komparativna analiza zdravstvene zaštite SAD i Velike Britanije“. Kao student je obavljao praksu u Centru za socijalni rad, Bolnici za lečenje specijalnih bolesti zavisnosti i Deutche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Govori tečno engleski jezik, a služi se i francuskim.
Posebno polje njegovog interesovanja jeste položaj deprivilegovanih društvenih grupa i zaštita ljudskih prava.

e-mail: momcilo.zivadinovic@yucom.org.rs
office@yucom.org.rs

Share.