Poziv Ministarstvu pravde da povuče amandmane na Ustav

0

Čla­ni­ce Na­ci­o­nal­nog kon­ven­ta o EU iz rad­ne gru­pe za po­gla­vlje 23 i mnogobroj­ne or­ga­ni­za­ci­je ci­vil­nog dru­štva po­zva­le su Mi­ni­star­stvo prav­de da po­vu­če rad­ni tekst amand­ma­na na Ustav.

Ka­ko je na­ve­de­no u sa­op­šte­nju Kon­ve­nta, ko­je je pot­pi­sa­lo vi­še de­se­ti­na or­ga­ni­za­ci­ja i stru­kov­nih udru­že­nja su­di­ja i tu­ži­la­ca, pred­lo­že­ne iz­me­ne ne­će do­ve­sti do stva­ra­nja uslo­va za ja­ča­nje ne­za­vi­sno­sti sud­stva i sa­mo­stal­no­sti tu­ži­la­ca.

– Ume­sto da me­nja­ju sa­da­šnja lo­ša re­še­nja u Usta­vu, ob­ja­vlje­ni amand­ma­ni pred­sta­vlja­ju ko­rak una­zad i omo­gu­ći­će znat­no ve­ći i di­rekt­ni­ji uti­caj vla­de i po­li­tič­kih stra­na­ka na rad su­do­va i tu­ži­la­štva. Sto­ga zah­te­va­mo da Vla­da Sr­bi­je, uz uče­šće struč­nja­ka za ustav­no pra­vo, pri­pre­mi no­vi tekst, po­štu­ju­ći već iz­ne­te sta­vo­ve, te ujed­no stvo­ri i uslo­ve za kva­li­tet­nu jav­nu ras­pra­vu. Iz­me­ne Usta­va u de­lu ko­ji se od­no­si na pra­vo­su­đe ne uti­ču sa­mo na po­lo­žaj su­di­ja i tu­ži­la­ca, ne­go pre sve­ga gra­đa­na ko­ji svo­ja pra­va ostva­ru­ju pred su­dom. Od svih po­li­tič­kih par­ti­ja ko­je u Na­rod­noj skup­šti­ni pred­sta­vlja­ju gra­đa­ne oče­ku­je­mo da uzmu uče­šće u ras­pra­vi o pred­lo­gu amand­ma­na, jer pro­me­na Usta­va pred­sta­vlja jed­no od naj­važni­jih pi­ta­nja za bu­du­ći raz­voj Sr­bi­je i po­ve­re­nja gra­đa­na u nje­ne in­sti­tu­ci­je – na­ve­de­no je u sa­op­šte­nju čla­ni­ca rad­ne gru­pe Na­ci­o­nal­nog kon­ven­ta o EU za po­gla­vlje 23.

Izvor

Share.

Ostavite odgovor