Pristup pravdi – pristup pravnoj pomoći

0

U demokratskim društvima, mogućnost efikasne pravne zaštite povređenih ili ugroženih prava osnovni je uslov za održavanje pravnog poretka i vladavine prava. Jedan od instrumenata za ostvarivanje prava na pristup pravdi i poštovanje standarda za pravično suđenje je pravo na pravnu pomoć. Prema članu 67 Ustava Republike Srbije (u daljem tekstu Ustav), svakome se, pod uslovima određenim zakonom, garantuje pravo na pravnu pomoć. Takođe, Ustav određuje da samo advokati (članovi Advokatske komore) i službe u jedinicama lokalne samouprave mogu da pružaju besplatnu pravnu pomoć. Međutim, ovaj član ima različita tumačenja i ne podrazumeva da je drugim davaocima usluga zabranjeno da pružaju besplatnu pravnu pomoć. U praksi, besplatnu pravnu pomoć pružaju i različta udruženja koja su pokazala izuzetnu efikasnost, pogotovu u pružanju pomoći onim marginalizovanim grupama čija su ljudska prava bila ugrožena još od ’90-ih godina. Pravično suđenje podrazumeva da lica imaju jednak pristup pravdi, sudu i državnim organima, bez diskriminacije, kako bi zaštitili i ostvarili svoja prava. To podrazumeva obavezu države da osigura pružanje pravne pomoći osobi koja to ne može da priušti ili kada je pružanje pravne pomoći zasnovano na razlozima pravičnosti.

Srbija još uvek nije usvojila Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, iako je u „Akcionom planu za Poglavlje 23” navedeno da će ga usvojiti u trećem kvartalu 2015. godine. Evropska komisija odobrila je novi nacrt Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći koji je pripremila Radna grupa i koji daje pravo na besplatnu pravnu pomoć onim korisnicima koji na nju nisu imali pravo ni u jednom zakonu. Svrha ovog zakona je da svima omogući pristup pravdi. Zakon je i dalje u fazi nacrta, i prema trenutnim planovima njegovo usvajanje trebalo bi da bude završeno tokom 2018. godine.

Kako je sistem pružanja besplatne pravne pomoći usled nepostojanja zakona u haotičnom stanju, identifikovanje svih pružalaca pravne pomoći u Srbiji je bila važna ideja koju je MDTF JSS, u saradnji sa  Lawyers’ Committee for Human Rights – YUCOM, uspešno realizovao. Glavna ideja targetiranja svih pružalaca jeste da se građanima obezbedi pristup informacijama o uslugama pravne pomoći koje građani mogu dobiti besplatno na sistemaičan način, ne bi li im se olakšao pristup pravdi. Svi ovi zahtevi realizovani su kroz web platformu mape pružalaca besplatne pravne pomoći. Internet mapa je pre svega laka za rukovanje, sadrži relevantne informacije o uslugama i pokazuje geografske koordinate službe pružanja pravne pomoći. Od sadržinskih stvari, internet mapa daje standardne informacije o tome: ko je pružalac pomoći, adresu, telefon, email, kontakt osobu, radno vreme i sajt. Pored standardnih informacija, udruženja koja pružaju besplatnu pravnu pomoć sadrže posebne informacije koje proizilaze iz njihove specifičnosti. One se tiču: forme pravne pomoći (informacije, pravni saveti, aktivne pomoći), kategorija korisnika (nezaposleni, žene , deca, LGB, Romi) i oblasti prava (krivično, radno, porodično). Ova specifičnost proizilazi iz činjenice da su udruženja najčešće specijalizovana za određene kategorije korisnika i oblasti prava koju su razvijali tokom niza godina.

Internet platforma je jednostavna za rukovanje i prilagođena je ljudima sa osnovom poznavanja rada na internetu. Na sajtu YUCOM-a postoji izrađen baner pod nazivom ”Pružaoci besplatne pravne pomoći u Srbiji’’, koji jednim klikom usmerava korisnika do mape pružalaca besplatne pravne pomoći. Opcija search u platformi pruža mogućnost pretrage pružalaca na jednostavan način, što građanima omogućava laku pretragu na osnovu lokacije, adrese, imena ili tipa usluge koja se pruža. Opcija search identifikuje bilo koju reč unetu u platformu sužavajući izbor shodno potrebi korinika mape. Internet mapa pružalaca besplatne pravne pomoći u Srbiji sadrži podatke o 76 pružalaca u okviru službi jedinica lokalnih samouprava. Pored lokalnih samouprava mapa sadrži kontakte 21 lokalnog Ombudsmana u Srbiji koji takođe pružaju usluge pravne pomoći. Mapa sadrži i informacije o organizacijama civilnog društva koje pružaju opštu ili specijalizovanu pravnu pomoć određenim kategorijama ljudi, ali taj deo se još uvek ažurira. Mapa je interaktivna zato što ostavlja mogućnost stalnog ažuriranja i dostavljanja povratnih informacija od strane građana i pružalaca besplatne pravne pomoći. Svim pružaocima i korisnicima će biti dostupan e-mail putem kojeg će moći da dostave nove podatke kako bi sadržaj pružalaca bio potpun i precizan.

Share.

Ostavite odgovor