Pristup pravdi u Srbiji

0

Naziv projekta: Pristup pravdi u Srbiji
Trajanje: od decembra 2017. do maja 2018.
Donator: Multidonatorski fond Svetske banke za podršku sektoru pravosuđa u Republici Srbiji

O projektu: Glavni cilj ovog projekta jeste kreiranje nekoliko vodiča i stručnih analiza koje su usmerene ka tačno određenim problemima, u cilju olakšanog pristupa pravdi građanima, bez dodatnih troškova. Sa ovom grupom korisnih informacija i stručnih saveta kako da koriste prezentovano znanje, svi građani mogu mnogo lakše ostvariti svoja prava.

Multidonatorski fond za podršku sektoru pravde u Srbiji, u saradnji sa Komitetom pravnika za ljudska prava – YUCOM, sprovodi projekat ’’Pristup pravdi u Srbiji’’, gde se predlaže nekoliko akcija radi poboljšanja pristupa pravdi kroz nekoliko tačaka, kao što su: pravo na oslobađanje od sudskih taksi, interaktivna mapa pružalaca besplatnih pravnih saveta i pristup pravosuđu ugroženih grupa. YUCOM je izabrao te teme kao reprezentativne primere u kojima obični građani, sa profesionalnom podrškom, u obliku specijalinih razvijenih vodiča ili analiza mogu znatno poboljšati svoje položaje prilikom pristupa pravdi.

YUCOM priprema kratak vodič za građane gde se mogu informisati o svom pravu na oslobođenje od sudskih toškova Budući da ne postoji usklađena sudska praksa u pogledu procesuoranja zahteva za oslobađanje od sudskih troškova, YUCOM će poslati upitnik sudijama. Svrha upitnika je da se identifikuju zajednički predlagači u sudskoj praksi.

Kroz istraživanje koje je sprovela kancelarija YUCOM-a, primećeno je da sudovi koji imaju obavezu službene upotrebe jezika nacionalnih manjina nemaju osnovne informacije o sudskim pravilima na svojim web portalima. Ne postoje informacije o pravima stranaka u postupku, uključujući pravo nacionalnih manjina na tumače. Takođe, pravne informacije nisu prezentovane na web portalima Nacionalnih saveta nacionalnih manjina. Budući da postoji Vodič: “PRVI PUT NA SUDU I PRVI PUT U SUDU“, koji je preveden na pet jezika, YUCOM priprema kratak vodič o pravu na imenovanje tumača i kako doći do tumača kao dodatak prethodnom vodiču.

U nedostatku Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći ili drugim odgovarajućim zakonskim odredbama za pružanje besplatne pravne pomoći, u Srbiji postoji potreba za vodičima i stručnim analizama koje se mogu koristiti kao most za lakši pristup pravdi za sve građane.

Share.

Ostavite odgovor