Uspesi YUCOM-a

Ka transparentnom radu Radiodifuzne ustanove Srbije RTSNakon upućenih zahteva RTS-u od strane YUCOM-a, počev od marta 2008. godine, na web sajtu RTS-a konačno su se pojavili dokumenti o načinu rada javnog servisa - Statut RDU RTS, Poslovnik o radu Upravnog odbora RDU RTS, kao i zapisnici sa sastanka Upravnog odbora. Istovremeno je i najavljeno objavljivanje budžeta predviđenog za organizaciju Pesme Evrovizije od strane RDU RTS.


Objavljivanje ovih informacija rezultat je procesa koji je započet podnošenjem zahteva za razrešenje generalnog direktora RTS-a Upravnom odboru RTS-a, zbog stava 13 NVO da je Aleksandar Tijanić zloupotrebio svoju funkciju i javni servis jer je u udarnom dnevniku svoju privatnu krivičnu prijavu prezentirao javnosti i tako doveo u zabludu javnost kao da se radi o zvaničnom dokumentu.

VSS uvažio žalbu YUCOM-a protiv rešenja o odbijanju registracije CPC (11.06.2008)Crnogorska pravnoslavna crkva (CPC) obratila se YUCOM-u u decembru 2007. godine, nakon donošenja rešenja Ministarstva vera kojim se odbija zahtev CPC za upis u Registar crkava i verskih zajednica.

Komitet pravnika za ljudska prava je protiv ove odluke Ministarstva vera podneo tužbu za poništaj rešenja i zastupao Crnogorsku pravoslavnu crkvu u upravnom sporu pred Vrhovnim sudom Srbije.

U junu mesecu, Vrhovni sud Srbije je doneo odluku kojim se poništava rešenje Ministarstva vera i predmet vraća na ponovno odlučivanje.

VSS uvažio tužbu Crnogorske pravoslavne crkve

VSS poništio odluku o CPC

Očekivani potez Vrhovnog suda Srbije

Ministarstvo vjera uskoro registruje CPC?

Ministarstvo vera: Novo rešenje o zabrani upisa

YUCOM dobio drugi slučaj pred ESLJPKomitet pravnika za ljudska prava YUCOM dobio je još jedan spor protiv države Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu.

Presudom Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Mikuljanac,Mališić i � afar protiv Srbije utvrđeno je da je država Srbija povredila prava iz člana 6. i člana 13. Evropske konvencije o ljudskim pravima odnosno pravo na pravično suđenje i pravo na delotvorni pravni lek.

Ovom presudom država Srbija se obavezuje da zbog povrede ovih prava isplati naknadu podnosiocima predstavke.

YUCOM dobio prvi slučaj pred ESLJPEvropski sud za ljudska prava doneo je presudu 13. marta 2007. godine u slučaju V.A.M. protiv Srbije.

Zastupnik V.A.M. bio je Komitet pravnika za ljudska prava.

Evropski sud za ljudska prava je utvrdio da je država Srbija u ovom slučaju povredila pravo na suđenje u razumnom roku, kao deo prava na pravično suđenje (član 6 stav 1 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda), pravo na porodičan i privatan život (član 8) i pravo na delotvoran pravni lek (član 13).

Srbija je obavezana da nadoknadi štetu V.A.M., ali i da što pre okonča suđenje.

YUCOM dobio spor pred Komitetom UN za ljudska pravaYUCOM je dobio jedini slučaj koji je protiv Srbije vođen pred Komitetom UN za ljudska prava.

Naime, nakon što su sva pravna sredstva za zaštitu prava novinara Željka Bodrožića u Srbiji iscrpljena, 11.05.2003 godine advokat Komiteta pravnika za ljudska prava (YUCOM) u ime Željka Bodrožića, podneo je predstavku Komitetu za ljudska prava UN na osnovu Fakultativnog protokola Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima kojom se traži da Komitet utvrdi da je Srbija (tada Srbija i Crna Gora) ugrozila slobodu izražavanja koja je garantovana članom 19. Međunarodnog Pakta o građanskim i političkim pravima.

Predmet pred Komitetom UN za ljudska prava je zaveden pod brojem 1180/2003.


Komitet za ljudska prava UN na 85. zasedanju od 17. oktobra do 3. novembra 2005. godine je usvojio Stav od 31.10.2005. povodom predstavke Željka Bodrožića da je njegova osuda krivim za krivično delo uvrede od strane sudova Srbije predstavljala povredu njegove slobode izražavanja.Lawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2020