Civilni odgovor na klijentelizam u medijima – Medijski krugNaziv projekta: Civilni odgovor na klijentelizam u medijima – Medijski krug

Trajanje projekta: Decembar 2013 - decembar 2017.

Partneri: Partnerstvo za društveni razvoj - Hrvatska, Ekspert Forum - Rumunija, Vesta - BiH, BH novinari - BiH, Centar za medijske aktivnosti - Makedonija, Nezavisno društvo novinara Vojvodine - Srbija, Institut za javnu politiku - Crna Gora

Donator: Evropska komisija / IPA CSF


O projektu: Polazeći od pitanja medijskog klijentelizma i nedostatka nezavisnosti na Balkanu i u jugoistočnoj Evropi, projekat ima za cilj uspostavljanje održivih mehanizama za praćenje medijskog klijentelizma i indeksa politizacije. To će biti omogućeno nakon prekograničnog komparativnog istraživanja, kao i istraživanja o stanju medija, klijentelizma i politizacije koje će sprovesti svaka od zemalja. Aktivnosti u okviru ovog projekta usmerene su na poboljšanje nacionalne i međunarodne politike u smislu slobode medija, njihovog finansiranja, suzbijanja političkog uticaja, poboljšanja transparentnosti i odgovornosti, ali i na zaštitu novinara od neprimjerenog uticaja, pritisaka i nasilja.

Jačanje kapaciteta Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polovaNaziv projekta: Jačanje kapaciteta Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova

Trajanje projekta: Maj 2014 - decembar 2014.

Donator: Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju - OEBS


O projektu: YUCOM je i 2014. godine aktivno sarađivao sa Narodnom skupštinom Republike Srbije, budući da je, sa organizacijama CRTA i SECONS, nastavio ranije započet rad na Otvorenom parlamentu. Saradnja je bila izuzetno aktivna na javnim slušanjima koja su organizovana u Narodnoj skupštini, a u vezi sa temama kojima se YUCOM bavi.

Dani posle - aktivna pravna pomoć i podrška građanima ugroženim u poplavamaNaziv projekta: Dani posle - aktivna pravna pomoć i podrška građanima ugroženim u poplavama

Trajanje projekta: Novembar 2014 - jul 2015.

Donator: Program direktne pomoći (DAP) Ambasade Australije[]


O projektu: Srbija je, u aprilu 2014. godine, pogođena poplavama koje su izmestile na hiljade ljudi. Procenjuje se da je oko milion ljudi u Srbiji direktno ili indirektno pogođeno poplavama i klizištima. Nekoliko hiljada građana Srbije ostalo je bez krova nad glavom i evakuisano iz svojih domova. Ključne infrastrukturne tačke (mostovi, putevi, zdravstvene i obrazovne ustanove itd.) oštećene su u mnogim područjima koja su pogođena poplavama. Poljoprivreda, energetika i rudarstvo su se, takođe, našli u veoma lošoj situaciji.

Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za preuzimanje monitoringa suđenjaNaziv projekta: Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za preuzimanje monitoringa suđenja

Trajanje projekta: Avgust 2014 - April 2016.

Donator: Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju - OEBS

Partnerske organizacije: Fond za humanitarno pravo, Beogradski centar za ljudska prava i Komitet pravnika za ljudska prava - YUCOM

O projektu: Projekat Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za preuzimanje monitoringa suđenja sprovodi se pod okriljem Misije Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju u Srbiji. Cilj projekta je da doprinese unapređivanju vladavine prava u Srbiji, posebno sistemu krivične pravde i odgovornosti za ratne zločine, i to kroz evaluaciju harmonizacije standarda po kojima se odvijaju nacionalna suđenja za ratne zločine sa međunarodnim standardima, kao i kroz izgradnju održive mreže monitora suđenja za ratne zločine i mehanizma za razmenu informacija.

Jednaka prava u obrazovnom sistemu SrbijeNaziv projekta: Jednaka prava u obrazovnom sistemu Srbije

Trajanje projekta: Avgust 2014 - avgust 2015.

Donator: Ministarstvo spoljnih poslova Holandije

O projektu: YUCOM je pokrenuo ovaj projekat u okviru svog programa borbe protiv diskriminacije u školama. Cilj projekta je smanjivanje nivoa nasilja i diskriminacije u školama i promovisanje višeg nivoa tolerancije i poštovanja ljudskih prava, posebno LGBT prava u oblasti obrazovanja na lokalnom, nacionalnom i regionalnom nivou. Projekat predstavlja nastavak aktivnosti koje je YUCOM realizovao tokom 2012. i 2013. godine u saradnji sa Beogradskim centrom za ljudska prava, i rezultat je kontinuiranog rada sa nastavnicima i učenicima škole TehnoArt iz Beograda. Primarne ciljne grupe ovog projekta su srednjoškolci, uprava i nastavnici u srednjim školama, kao i organizacije civilnog društva koje se bave zaštitom prava manjina, sa posebnim osvrtom na LGBT prava.
U okviru projekta predviđene su sledeće aktivnosti: radionice za srednjoškolce o ljudskim pravima, nediskriminaciji i nenasilju sa posebnim osvrtom na prava LGBT osoba i pripadnika drugih manjina, treninzi za nastavnike i priprema priručnika o diskriminaciji. Tokom projekta biće obavljeno i istraživanje o eliminisanju diskriminacije u obrazovnom sistemu, kako bi se dobio jasan pregled stanja u praksi koji se odnosi na pitanja kulturnih različitosti, ljudskih prava, nenasilja i nediskriminacije. Osim toga, u saradnji sa organizacijom Labris planirano je kreiranje sajta koji će biti posvećen diskriminatorskim sadržajima u školskim udžbenicima.

Treninzi o nediskriminaciji za odabrane lokalne stručnjake u dvadeset lokalnih samoupravaNaziv projekta: Treninzi o nediskriminaciji za odabrane lokalne stručnjake u dvadeset lokalnih samouprava

Trajanje projekta: Novembar 2014 - maj 2015.

Donator: Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju – OEBS

O projektu: Program obuke realizuje YUCOM u saradnji sa Udruženjem pravnika za medicinsko i zdravstveno pravo Srbije (SUPRAM) u dvadeset lokalnih samouprava u Srbiji koje su uključene u program Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) – Ovde smo zajedno – evropska podrška za inkluziju Roma, koji finansijski pomaže Evropska unija.
Cilj ovog projekta je da kroz treninge podigne svest i poboljša znanja lokalnih stručnjaka iz oblasti socijalnog rada i zdravstvene zaštite na polju borbe protiv diskriminacije Roma u dvadeset jedinica lokalne samouprave. Nakon treninga, zdravstveni i socijalni radnici biće bolje pripremljeni za pružanje socijalnih i zdravstvenih usluga u lokalnim zajednicama uz primenu nediskriminatorskih pristupa. Krajnji cilj je snižavanje nivoa diskriminacije u radu stručnjaka sa korisnicima koji potiču iz društveno ranjive grupe. Treninzi su akreditovani kao program kontinuirane edukacije zdravstvenih radnika od strane Zdravstvenog saveta Srbije.

Zastupanje u strateškim slučajevima kršenja ljudskih prava i branitelja ljudskih pravaNaziv: Zastupanje u strateškim slučajevima kršenja ljudskih prava i branitelja ljudskih prava

Trajanje projekta: mart 2014 – decembar 2014.

Donator: Civil Rights Defenders.

O projektu: Projekat ima za cilj da ispuni potrebe građana i nevladinih organizacija koje se bave zaštitom ljudskih prava za slobodnom i profesionalnom pravnom pomoći u slučajevima diskriminacije i kršenja ljudskih prava koji su im prijavljeni, kao i u slučajevima protiv branitelja ljudskih prava.

ZLOČIN IZ MRŽNJE USPOSTAVLJANJE MEHANIZAMA I PRAĆENJE IMPLAMANTACIJETrajanje projekta: januar 2014. - oktobar 2014.

Donator: Ministarstvo spoljnih poslova Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske.

Partneri: Gej strejt alijanse – GSA


Krajem decembra 2012. godine, na inicijativu Yucom-a i Gej strejt alijanse – GSA, Narodna Skupština Republike Srbije je usvojila Zakon o izmenama i dopunama KZ Republike Srbije kojim je kroz član 54a kao posebnu tj. obavezujuću otežavajuću okolnost za izricanje kazni uvela dela počinjena iz mržnje na osnovu rase, veroispovesti, nacionalne ili etničke pripadnosti, pola, seksualne orijentacije i rodnog identiteta. Nakon toga, YUCOM i GSA su sprovele projekat Zločin iz mržnje pravi način za prevenciju i smanjenje nasilja u Srbiji, koji je imao za cilj upoznavanje građana i stručnjaka sa zločinom iz mržnje, radi što efikasnije primene člana 54a KZ.

Od zakona do pravde – Sistem održive pravne pomoći u SrbijiNaziv projekta: Od zakona do pravde – Sistem održive pravne pomoći u Srbiji
Trajanje: Januar 2014. – Novembar 2014.
Donator: Institut za održive zajednice

O projektu: Opšti cilj projekta jeste razvoj održivog sistema besplatne pravne pomoći i unapređenje kapaciteta pružaoca besplatne pravne pomoći u Srbiji. Ovo će se postići kroz: 1.) jačanje kapaciteta pružaoca besplatne pravne pomoći da na sveobuhvatan i koordiniran način obezbede pravnu pomoć; i 2.) stvaranjem povoljnijeg ambijenta za poboljšanje pristupa pravdi i promovisanju i jačanju vladavine prava.

Lokalna organizacija civilnog društva za razvoj i promovisanje koncepta savremenog dnevnog boravka za osnovne školeNaziv projekta: Lokalna organizacija civilnog društva za razvoj i promovisanje koncepta savremenog dnevnog boravka za osnovne škole

Trajanje: Decembar 2013. – Mart 2014.

Donator: Švedska međunarodna agencija za razvoj (Sida), International Management Group (IMG), preko Uprave za rodnu ravnopravnost Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike Republike Srbije.

O projektu: Opšti cilj projekta jeste razvoj i promocija koncepta produženog boravka u osnovnim školama, a koji bi omgućio: uključivanje žena u politički i javni život, bez diskriminacije; poboljšanje ekonomskog položaja žena koji vodi njihovoj ravnopravnosti sa muškarcima; promociju rodne ravnopravnosti i rušenje stereotipa.

Realizacija projekta obuhvata izradu detaljne metodologije, analizu pravnog okvira, cost-benefit analizu, sprovodjenje velikog broja ekspertskih intervjua, kako sa predstavnicima samih škola, tako i sa školskim upravama, predstavnicima lokalnih samouprava, predstavnicima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kao i sa drugim ekspertima u ovoj oblasti.

OTPAKIVANJE 2014/15Naziv projekta: Otpakivanje 2014/15
Trajanje: Decembar 2013. - Februar 2015.
Donator: Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji

Otpakivanje je projekat koji će mladima iz različitih krajeva Srbije pružiti priliku da se povežu i upoznaju, kroz druženje, zajedničke projekte, razmenu ideja i vizija. Kancelarije za mlade, njihovi koordinatori i saradnici su važan i jedinstven partner za unapređenje omladinskih politika i života mladih širom Srbije. Ovaj projekta teži da zajedničkim snagama stvori mogućnost da postojeći programi budu još bolji, a da nove ideje prerastu u aktivnosti.

Besplatna pravna pomoć – iskustvo iz drugih zemalja (ocena finansijskog uticaja na zakonsko uređenje besplatne pravne pomoći)Naziv projekta: Besplatna pravna pomoć – iskustvo iz drugih zemalja (ocena finansijskog uticaja na zakonsko uređenje besplatne pravne pomoći)

Trajanje projekta: Novembar 2013 - Decembar 2013

Donator: Svetska banka

O projektu: Pravo na besplatnu pravnu pomoć predstavlja jedno od osnovnih prava demokratskog društva. Ono omogućuje jednak pristup pravdi svim građanima. Iako predviđen Ustavom, Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći još uvek nije usvojen, a time ne postoji ni osnov za stvaranje sistema besplatne pravne pomoći. Posebno važno pitanje predstavlja finansijska održivost sistema besplatne pravne pomoći. Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM, krajem 2013. godine, započeo je analizu komparativnih iskustava koja se posebno bavi finansijskom održivošću sistema besplatne pravne pomoći u Sloveniji, Hrvatskoj, Crnoj Gori, Litvaniji i distriktu Brčko. Ova uporedna analiza, treba da ponudi različita rešenja i iskustva koja će poslužiti za primenu najboljeg modela održivog sistema besplatne pravne pomoći u Srbiji.

Antidiskriminacioni mehanizmi u praksiNaziv projekta: Antidiskriminacioni mehanizmi u praksi

Trajanje projekta: oktobar 2013 – decembar 2013.

Donator: Ministarstvo spoljnih poslova SR Nemačke

O projektu: Cilj projekta je zastupanje u strateškim slučajevima i praćenje izvršenja antidiskriminacionih mehanizama u specifičnim slučajevima izbeglica, interno raseljenih lica, povratnika po osnovu readmisije i Roma. Reč je o nastavku aktivnosti u skladu sa nalazima prethodno realizovanog projekta, koji je pokazao snažnu potrebu pripadnika ranjivih i ugroženih grupa za većom podrškom i doslednim praćenjem primene antidiskriminacionih mehanizama. Takođe, pokazalo se da i dalje postoje zakoni i podzakonski akti koji onemogućuju pripadnike navedenih društvenih grupa da uživaju svoja osnovna prava – što zahteva ispitivanje njihove zakonitosti i ustavnosti. YUCOM-ov pravni tim je došao do zaključka da je veliki broj ovih prava u neposrednoj vezi sa pravom na adekvatno stanovanje.

Zastupanje u strateškim slučajevima kršenja ljudskih prava i branitelja ljudskih pravaNaziv: Zastupanje u strateškim slučajevima kršenja ljudskih prava i branitelja ljudskih prava

Trajanje projekta: april 2013 – decembar 2013.

Donator: Civil Rights Defenders.

O projektu: Projekat ima za cilj da ispuni potrebe građana i nevladinih organizacija koje se bave zaštitom ljudskih prava za slobodnom i profesionalnom pravnom pomoći u slučajevima diskriminacije i kršenja ljudskih prava koji su im prijavljeni, kao i u slučajevima protiv branitelja ljudskih prava.

PARTNERSTVO ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVANaziv projekta: Partnerstvo za zaštitu ljudskih prava: efikasnija saradnja pravosuđa i građanskog društva
Trajanje projekta: April 2013 – April 2014
Donator: Fondacija za otvoreno društvo Srbija
Partneri: Udruženje javnih tužilaca Srbije

U saradnji sa strukovnim udruženjem javnih tužilaca YUCOM pruža podršku uspostavljanju odgovornog pravosudnog sistema, posebno javnog tužilaštva, koji ima kapacitete, veštine i senzibilisano je da primenjuje nacionalno zakonodavstvo u oblasti krivičnopravne zaštite ljudskih prava, kao i međunarodne standarde u ovoj oblasti. Podizanjem svesti javnih tužilaca o potrebi krivičnopravne zaštite ljudskih prava, analizom postupanja javnih tužilaštava u krivičnopravnoj zaštiti ljudskih prava i definisanjem preporuka za unapređenje postupanja javnih tužilaca u predmetima u kojima su povređena ljudska prava partneri teže da doprinesu jačanju pravosuđa koje će moći da obezbedi vladavinu prava i koje će pružiti adekvatnu zaštitu građanima.

ZLOČIN IZ MRŽNJEZLOČIN IZ MRŽNJE

u krivičnom zakonodavstvu - dobar način za prevenciju i smanjenje nasilja


Trajanje: Januar 2013 - April 2013.

Donator: Ministarstvo spoljnih poslova Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske

O projektu: Projekat „Zločin iz mržnje u krivičnom zakonodavstvu - sprečavanje i smanjenje nasilja u Srbiji realizovali su Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM i Gej strejt alijansa - GSA.

Cilj projekta: Podrška zainteresovanih strana uvođenju instituta zločina iz mržnje u Krivični zakonik Republike Srbije i razvijanje efikasne mreže za implementaciju ovog instituta.

Od kršenja do stvaranja zakonaProjektu „Od kršenja do stvaranja zakona“ cilj je da omogući osuđenicima u zatvorima u Srbiji da utiču na izmene Zakona o izvršenju krivičnih sankcija i to kroz pozorište!

To je jedan od izuzetno malog broja projekata tzv. Legislativnog pozorišta u svetu sa tako velikim zahvatom odnosno više hiljada osuđenika u srpskim zatvorima!

Koristeći pozorište i forum teatar naš cilj je da iznesemo glas osuđenika u javnost i objavimo sve što im otežava izdržavanje kazne i što ih sprečava da napreduju kao ljudi!

Pozorišne radionice koje organizujemo sa osuđenicima, rezultiraće na kraju procesa pozorišnom predstavom koja će biti prikazana u mnogim zatvorima kao i na brojnim javnim mestima i u kulturnim institucijama uz aktivno učešće publike. Ovo je prvi put u Srbiji ali i u širem regionu da će osuđenici moći da utiču na svoj položaj, ali i prvi put da se pozorište koristi na ovakav način.

Projekat je finansijski podržao Foundation Open Society Institute.

Triple A for Citizens: Access to information, Advice & Active helpNaziv projekta: Triple A for Citizens: Access to information, Advice & Active help

Trajanje projekta: Decembar 2012 - Decembar 2014

Donator: Evropska komisija
Projekat sprovode:
European Citizen Action Service (ECAS) - Belgija - nosilac projekta
i partneri:
Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva - Hrvatska
Asocijacija za demokratske inicijative – BiH
Program građanskih prava Kosova
Law Centres Federation (LCF) – Velika Britanija
National Association of Citizens Advice Bureaux – Rumunija
National Association of Citizens Information Services – Irska
Association of Civil Society Development Centre - Turska
YUCOM - Srbija

Promena Ustava online i offlineNaziv projekta:Promena Ustava online i offline
Trajanje projekta: od 1. januara do 1. novembra 2013. godine.

Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM, sprovodi projekat Promena Ustava onlajn i oflajn podržan od NED-a (National Endowment for Democracy). Cilj projekta je stvarenje uslova za promenu Ustava, koja bi vodila većoj usklađenosti Ustava sa standardima ljudskih prava i sloboda, međunarodnog prava i demokratije.

Umrežavanje civilnog društva u vezi sa ugroženim ljudskim pravima u Srbiji, Crnoj Gori i KosovuNaziv projekta: Umrežavanje civilnog društva u vezi sa ugroženim ljudskim pravima u Srbiji, Crnoj Gori i Kosovu

Trajanje projekta: oktobar 2012 – oktobar 2014

Donator: Delegacija Evropske unije

Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM sa još sedam organizacija civilnog društva (Beogradski centar za ljudska prava, CHRIS Mreža, Centar za građansko obrazovanje, Fond za humanitarno pravo Kosovo, Gej Strejt Alijansa, LGBT Forum Progres i Inicijativa mladih za ljudska prava Kosovo) sprovodi projekat Umrežavanje civilnog društva u vezi sa ugroženim ljudskim pravima prava u Srbiji, Crnoj Gori i Kosovu.

Otvoreni ParlamentNaziv: Otvoreni Parlament

Trajanje projekta: Januar 2012 – Februar 2013

Donator: Instituta za održive zajednice (ISC), Britanska ambasada u Beogradu i Nacionalna zadužbina za demokratiju (NED)

O projektu: Osnovni cilj projekta „Otvoreni parlament“ je povećanje javnosti rada parlamenta, informisanje građana o radu parlamenta i uspostavljanje redovne komunikacije između građana i njihovih izabranih predstavnika. Svoj rad baziramo na vrednostima koje su sadrzane u međunarodnoj Deklaraciji o otvorenosti parlamenata, u čijem razvoju je učestvovao i Otvoreni parlament.

Pristup pravdi (Pravda za sve)YUCOM – Komitet pravnika za ljudska prava i Secons – grupa za ravojnu inicijativu, pod pokroviteljstvom USAID-a i Instituta za održive zajednice, u periodu od novembra 2012. do marta 2013. sprovode projekat pod nazivom ’’Pristup pravdi (Pravda za sve)’’.

Adekvatna podrška pravosuđu Srbije kroz monitoring suđenja za korupcijuKomitet pravnika za ljudska prava – YUCOM sprovodi projekat Adekvatna podrška pravosuđu Srbije kroz monitoring suđenja za korupciju, uz podršku Partneršip for Transparensi Fond (PTF) i Fonda za otvoreno društvo.

Jačanje uloge Ombudsmana u Republici SrbijiU saradnji sa Beogradskim centrom za ljudska prava, uz podršku USAID – JRGA, Komitet pravnika za ljudska prava – JUKOM u periodu od marta do decembra 2012. godine sprovodi projekat koji ima za cilj da utvrdi krajnji domet preporuka koje upućuje Zaštitnik građana Republike Srbije i ispita uticaj autoriteta ove institucije u odnosu na organe javne vlasti za koje je služba Zaštitnika građana utvrdila povredu principa dobre uprave.

Praćenje ostvarivanja prava na slobodu okupljanjaKomitet pravnika za ljudska prava - YUCOM, zajedno sa Beogradskim centrom za ljudska prava i Mrežom odbora za ljudska prava – CHRIS, sprovodi projekat Praćenje slobode okupljanja od od marta do decembra 2012. godine.

Jačanje uloge žena u političkom i javnom životuNaziv projekta: Jačanje uloge žena u političkom i javnom životu

Period implementacije: april 2012 - oktobar 2012

Donator: Uprava za rodnu ravnopravnost i SIDA

Jacanje instituta javnog slusanja u Narodnoj skupstiniNaziv projekta: Jačanje instituta javnog slušanja u Narodnoj skupštini Republike Srbije - jačanje uloge civilnog društva

Period implementacije: jun 2011 - novembar 2011

Donator: Misija OEBS-a u Srbiji

OSCE Mission to Serbia

Borba protiv diskriminacije po svim osnovama u obrazovnom sistemu SrbijeProjekat realizuju Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM) i Beogradski centar za ljudska prava (BCHR), uz podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji.

Cilj:
Povećanje tolerancije i eliminacija diskriminacije u školama.

Trajanja projekta: 2011 – 2012

Mesto: Srbija

Projekat se sastoji od tri glavne komponentne:
(I) Treninzi i radionice za prosvetne inspektore i savetnike i učenike srednjih škola;
(II) Istraživanje, analiza situacije i podrška u pripremi i analiza podzakonskog akta iz ove oblasti i
(III) Pravna pomoć (zastupanje i pomoć žrtvama u slučajevima diskriminacije u skladu sa Zakonom o zabrani diskriminacije i Zakonom o osnovama obrazovanja i vaspitanja).

Priručnik za prosvetne inspektore, prosvetne savetnike i školsku upravu

Priručnik za učenike srednjih škola

ARIADNE MREZANaziv projekta : Promocija borbe protiv trgovine ljudima na Balkanu / Regionalni projekat / ARIADNE MREZA

Vreme trajanja projekta: 2011

Donator: Norvesko Ministarstvo inostranih poslova

Ka zajednickom stavu civilnog drustva o potrebi promene Ustava Republike SrbijeNaziv projekta : Stvaranje okvira za izmene i dopune važećeg Ustava Srbije u delu koji se odnosi na ljudska prava

Vreme trajanja projekta: februar 2011 - novembar 2011

Donator: Nacionalna zaduzbina za demokratiju - NED

Promovisanje sedam standarda javnog životaNaziv projekta: Osposobljavanje braniteljki i branitelja ljudskih prava za promovisanje i kontrolu sedam standarda javnog života.

Vreme trajanja projekta: Februar 2011 - Oktobar 2011

Donator: Tim za socijalno ukljucivanje i smanjenje siromaštva, Kabinet potpredsednika Vlade za Evropske integracije, sredstvima vlade Svajcarske i Kraljevine Norveške.

Promovisanje sedam standarda javnog zivota je oblast kojom se YUCOM poceo baviti 2007. godine, a zahvaljujuci podršci Vlade Republike Srbije, tačnije Kabineta potpredsednika Vlade za Evropske integracije i Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, a sredstvima Svajcarske vlade i Vlade Kraljevine Norveske nastavili smo sa aktivnostima 2011. godine.
Ranije aktivnosti su sprovođene uz podršku Evropske unije i dale su izuzetne rezultate, što možete videti i iz izveštaja sa treninga i drugih aktivnosti koje su izvedene tokom sprovođenja projekta.
Sedam standarda koje YUCOM uz partnerske organizacije promoviše su:
- nesebicnost
- objektivnost
- odgovornost
- otvorenost
- integritet
- poštenje
- lični primer

Plakat za treninge o standardima javnog zivota

Ka transparentnom i efektivnom mehanizmu neposrednog učešća građana u procesu stvaranja i usvajanja zakona u SrbijiNaziv projekta : Jačanje građanja u shvatanju prava na slobodan pristup informacijama i zaštiti podataka kroz javno zastupanje za usvajanje izmena Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i usvajanja Zakona o tajnosti podataka.

Vreme trajanja projekta: 2010 - 2011

Donator: Britanska ambasada u Beogradu

Uključenje građana u društveni i politički život kroz zastupanje prava na peticije i predstavkeNaziv projekta: Uključenje građana u društveni i politički život kroz zastupanje prava na peticije i predstavke

Zajednicki projekat YUCOM-a i Heinrich Böll Stiftung-a

Trajanje projekta: 12 meseci
Donator:Delegacija Evropske komisije za Republiku Srbiju, Instrument za demokratiju i ljudska prava
(EIDHR)

Javno zastupanje slobode pristupa informacijamaNaziv projekta: Jačanje građanja u shvatanju prava na slobodan pristup informacijama i zaštiti podataka kroz javno zastupanje za usvajanje izmena Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i usvajanja Zakona o tajnosti podataka.

Vreme trajanja projekta: 2009 - 2010

Donator: Institute for Sustaniable Communities

Institute for Sustainable Communities

Promovisanje mehanizama za prevenciju govora iz mržnjeNaziv projekta: Promovisanje mehanizama za prevenciju govora iz mržnje

Period implementacije: jul 2008 - april 2009

Donator: NED- National Endowment for DemocracyNED- National Endowment for Democracy

ARIADNE MREŽA - protiv trgovine ljudima u jugoistočnoj EvropiNaziv projekta: Razvijanje web sajta ARIADNE, razmena dobre prakse, i dizanje svesti protiv trgovine ljudima u jugoistočnoj Evropi


Zajednicki projekat:


* Albanian Rehabilitation Centre for Trauma and Torture Victims- ARCT
* Useful to Albanian Women Association
* Association Zena B&H
* Assistance Centre for Torture Survivors- ACET
* Bulgarian Gender Research Foundation
* Croatian Law Centre - CLC
* Association for support and protection of children and families at risk For Happy Childhood
* Helsinki Committee for Human Rights of the Republic of Macedonia
* Human Rights Defence Centre - KEPAD
* Association for the Social Support of Youth - ARSIS
* La Strada Moldova
* Montenegrin Women's Lobby - MWL
* Romanian Forum for Refugees and Migrants - ARCA
* Angel Coalition
* Lawyers' Committee for Human Rights - YUCOM
* Center for the Protection of Women and Children - CPWC
* Human Resource Development Foundation - HRDF
* La Strada Ukraine

Trajanje projekta: 12 meseci (2008-2009)

Donator: Greek Ministry of Foreign Affairs (HELLENIC AID)

, the Ministry of Foreign Affairs of Norway

and the Canadian Embassy in Greece.

Jačanje kapaciteta lokalnih branitelja ljudskih prava i uvođenje standarda javnog života u SrbijiNaziv projekta: Jačanje kapaciteta lokalnih branitelja ljudskih prava i uvođenje standarda javnog života u Srbiji

Period implementacije: decembar 2008 - decembar 2009

Donator:Delegacija Evropske komisije za Republiku Srbiju, Instrument za demokratiju i ljudska prava
(EIDHR)


Priručnik za poštovanje standarda javnog života


Izvestaj sa prve panel diskusije
Sajt Izvršnog veča AP Vojvodina: Izveštaj sa panel diskusije
Standardi javnog zivota - Skupstina AP Vojvodine
Libertatea: Standardele publice (07.11.2009)
КОДЕКС И „ПОЛУБОГОВИ“: Докле ће(мо) се правити Енглези?
Dnevnik: Dokle cemo se praviti Englezi?
Seminar: Standardi javnog zivota
Predstavljen Prirucnik za postovanje standarda javnog zivota
Standardi javnog života

Podizanje javne svesti i monitoring implementacije odredaba Ustava i zakonskog okvira koji reguliše oblast lokalne samoupraveNaziv projekta: Podizanje javne svesti i monitoring implementacije odredaba Ustava i zakonskog okvira koji reguliše oblast lokalne samouprave.

Period implementacije: april 2008 - 2009

Donator: DEMOCRACY COMMISSION

DEMOCRACY COMMISSION

Jačanje kapaciteta NVO sektoraProjekat: Jačanje kapaciteta nevladinih organizacija za primenu međunarodnih standarda u oblasti ljudskih prava


Donator: Kanadska agencija za međunarodni razvoj


Vreme izvođenja projekta: april 2007 - april 2008

Kanadska agencija za međunarodni razvoj

Javno zastupanje Koalicije za slobodu pristupa informacijamaNaziv projekta: Javno zastupanje za usvajanje Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i usvajanje Predloga zakona o zaštiti podataka o ličnosti i Predloga zakona o klasifikaciji informacija

Vreme trajanja projekta: 2008 - 2009

Donator: Institute for Sustaniable Communities

Institute for Sustainable Communities

Sloboda pristupa informacijamaNaziv projekta:
Sloboda pristupa informacijama: stvar javnosti; Kampanja za slobodu izražavanja – do sloboda medija kroz pravnu reformu i samoregulaciju; Kampanja za slobodu pristupa informacija i slobodan pristup službenim dokumentima kao najboljim instrumentima za suzbijanje korupcijeVreme trajanja projekta: 2003/2005

Donatori: Evropska komisija – CARDS program, Program podrške Nemačke, Freedom House, kancelarija u Budimpešti.

Podrška ljudskih prava žena na zapadnom BalkanuNaziv projekta: Podrška ljudskih prava žena na zapadnom Balkanu


Vreme trajanja projekta: 2005 – 2007


Donator: HIVOS and Netherlands PSO program, through HOM (Humanist Committee on Human Rights)

Koalicija za toleranciju protiv zločina mržnjeNaziv projekta: Koalicija za toleranciju protiv zločina mržnje

Donator: NED-National Endowment for DemocracyVreme izvođenja projekta: jul 2007 do 31 marta 2008National Endowment for Democracy

Kampanja za podsticanje tolerancije i stop rasizmuNaziv projekta: Kampanja za podsticanje tolerancije i stop rasizmu


Vreme trajanja projekta: jun 2006 – decembar 2006Donator: Ambasada Nemačke u Beogradu

Monitoring međunarodnih standarda profesionalnog novinarstva u SrbijiVreme izvođenja projekta: januar 2007 – jun 2007
Donator: Ambasada � vajcarske u Beogradu

Izrada predloga Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći u delu koji se odnosi na NVOVreme izvođenja projekta: 20. februar 2006. do 30. septembar 2007.
Donator: Fond za otvoreno društvo

Zaštita branitelja ljudskih pravaVreme trajanja granta: novembar 2007 – februar 2008
Donator: Urgent Action Fund

Zaštita branitelja ljudskih pravaVreme trajanja granta: jun 2007- decembar 2007.
Donator: Front Line – Protection of Human Rights Defenders

Mobilisanje civilnog društva za zastupanje nove poreske politike koja se odnosi na nevladine organizacije u SrbijiVreme izvođenja projekta: 25. februar 2007 – 31. mart 2007
Donator: UK Government’s Foreign and Commonwealth Office

Nekažnjivost - Istraživanje Impunity Watch-aNaziv projekta: Istraživanje i izgradnja strategije za suzbijanje nekažnjivosti za teške zločine i ozbiljne povrede ljudskih prava prema međunarodnom pravu


Donator: Solidaridad - Holandija

Vreme izvođenja projekta: 1. septembar 2006 do 31. januar 2008.


Solidaridad - HolandijaLawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2023