Vesti

Otvoreno pismo narodnim poslanicima i poslanicama skupštine RS (18.05.2011.)Komitet pravnika za ljudska prava podržao inicijativu sa za usvajanje amandmana na član 40a stav 1 Predloga Zakona o izmenama i dopunama zakona o izboru narodnih poslanika kojim se propisuje da se na svakom trećem mestu na izbornim listama mora naći manje zastupljen pol


OTVORENO PISMO NARODNIM POSLANICIMA I POSLANICAMA SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE


Mi dole potpisani članovi i članice, funkcioneri i funkcionerke političkih stranaka, nevladinih organizacija, medija i sindikata, kao građanke i građani Srbije,podržavamo inicijativu za usvajanje amandmana na čl 40a stav 1 Predloga Zakona o izmenama i dopunama zakona o izboru narodnih poslanika kojim se propisuje da se na svakom trećem mestu na izbornim listama mora naći manje zastupljen pol. Tražimo da navedeni Zakon usvojite sa podnetim amandmanom kao njegovim sastavnim delom.

Takođe tražimo da usvojite predlog (član 15 Predloga zakona) koji glasi:
„Kad poslaniku – pripadniku manje zastupljenog pola na izbornoj listi prestane mandat pre isteka vremena na koje je izabran, mandat se dodeljuje prvom sledećem kandidatu – pripadniku istog pola sa te izborne liste“.

Ovim amandmanom osigurava se ravnopravnije učešće oba pola u republičkom parlamentu, što je garantovano Ustavom Republike Srbije i Zakonom o ravnopravnosti polova.

Tražimo da svako treće mesto na izbornim listama bude garantovano za manje zastupljen pol. Time će se obezbediti uključivanje različitih perspektiva u diskusiju o pitanjima važnim za život svih građana i građanki naše zemlje. Ova mera doprineće uzimanju u obzir pitanja koja se odnose na ekonomski položaj žena, poštovanja prava i popravljanju ukupnog položaja žena u našem društvu.

Od vas očekujemo da svojim glasom podržite naše pravo da žene budu birane i izabrane u Skupštinu Republike Srbije, u minimalnom procentu od 30%.

15. maj 2011. godineLawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019