Vesti

Četrdeset sedam nevladinih organizacija potpisalo "Poziv zakonodavnoj vlasti da razmotri izmenu člana 85. Predloga zakona o parničnom postupku" (20.09.2011.)Poziv zakonodavnoj vlasti da razmotri izmenu člana 85. Predloga zakona o parničnom postupku
Nevladine organizacije pozivaju zakonodavnu vlast da razmotri izmenu člana 85. Predloga
zakona o parničnom postupku koji onemogućava najugroženije kategorije stanovništva da
imaju pristup sudu.
Naime, predviñenim rešenjem grañani mogu da preduzimaju radnje u postupku lično ili preko
punomoćnika koji mora da bude advokat. Time će najugroženiji grañani Srbije koji su
fizički onemogućeni da pristupe sudu ili nemaju novca da doñu do suda, ostati bez
mogućnosti da preduzimaju ove radnje ukoliko ne budu imali novca i za plaćanje advokatskih
usluga. Stav 2 navedenog člana, u direktnoj je suprotnosti sa ustavnom garancijom da svako
ima pravo na žalbu ili drugo pravno sredstvo protiv odluke kojom se odlučuje o njegovom
pravu, obavezi ili na zakonom zasnovanom interesu. Kako Ustav Republike Srbije nije
predvideo nikakva ograničenja, već je garantovao da svako ima pravo na pravni lek,
predloženo rešenje prema kom stranku mora da zastupa advokat u postupku po pravnim
lekovima direktno krši pravo na pravni lek garantovano Ustavom i članom 6. Evropske
konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.
Pored toga, smatramo da je članom 85, pogotovo u situaciji kada je rad na izradi Zakona o
besplatnoj pravnoj pomoći još uvek u toku, odnosno u kojoj radna grupa za izradu ovog
zakona još uvek nije zauzela konačan stav o krugu potencijalnih pružaoca besplatne pravne
pomoći, prejudicirano da besplatnu pravnu pomoć neće moći da pružaju udruženja grañana,
sindikati, pravne klinike pri fakultetima i drugi potencijalni pružaoci besplatne pravne
pomoći. Time će stanovnici neformalnih naselja, osobe sa invaliditetom, interno raseljena
lica, žrtve nasilja u porodici i ostale kategorije socijalno najugroženijih grañana praktično
ostati bez prava na pristup sudu.
Ustavna odredba kojom je predviñeno da pravnu pomoć pruža advokatura i službe pravne
pomoći osnovane u jedinicama lokalne samouprave predstavlja nivo zaštite prava na pravnu
pomoć koji garantuje država, ali se ne može tumačiti tako da drugim pružaocima besplatne
pravne pomoći biva zabranjena delatnost. Pored svega navedenog, ovakvim rešenjem krše se i
odredbe člana 20. stav 2 Ustava Republike Srbije prema kom se dostignuti nivo ljudskih i
manjinskih prava ne može smanjivati.
Zbog svega navedenog još jednom pozivamo nadležne državne organe da razmotre izmenu
pomenute zakonske odredbe koja će, ukoliko bude usvojena, onemogućiti najugroženije i
najsiromašnije grañane Srbije da ostvare Ustavom zagarantovano pravo na pristup sudovima.
U Beogradu, 19. septembra 2011. godine Organizacije potpisnice:
1. Praxis
2. CUPS
3. Regionalni centar za manjine
4. Beogradski centar za ljudska prava
5. Fond za humanitarno pravo
6. YUCOM – Komitet pravnika za ljudska prava
7. Centar za praktičnu politiku
8. Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS
9. Edukativni centar Roma
10. ASTRA
11. NVO Atina
12. Civil Rights Defenders
13. Udruženje grañana "Snaga prijateljstva" – Amity
14. Novosadski humanitarni centar
15. Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda
16. Humanitarni centar za integraciju i toleranciju
17. AS - Centar za osnaživanje mladih osoba koje žive sa HIV-om i AIDS-om
18. Centar za interaktivnu pedagogiju
19. SOS telefona za žene i decu žrtve nasilja
20. Žene za mir
21. KIC Pralipe
22. NEC-RP Kragujevac
23. Glas Kosova i Metohije
24. Udruženje Pomoć deci
25. Balkanski centar za migracije i humanitarne aktivnosti
26. HO Božur
27. Udruženje Iskra
28. Društvo za razvoj dece i mladih – Otvoreni klub
29. NVO Panonija
30. Labris - organizacija za lezbejska ljudska prava
31. Udruženje Sveti Spas
32. Asocijacija za borbu protiv side - JAZAS
33. Zajedno zajedno
34. Centar lokalne demokratije LDA Niš
35. Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S
36. Autonomni ženski centar
37. Udruženje grañana Nexus
38. Žene u crnom
39. INTEGRA, Kraljevo
40. Romski informativni centar
41. Dečji centar Mali Princ
42. Ekumenska humanitarna organizacija
43. Centar za integraciju mladih
44. Liceulice
45. Grupa 484
46. Viktimološko društvo Srbije
47. Gej strejt alijansaLawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019