Vesti

Saopštenje organizacija za zaštitu ljudskih prava povodom priprema za prinudno iseljenje neformalnog romskog naselja u ulici dr Ivana Ribara (17.11.2011.)Saopštenje organizacija za zaštitu ljudskih prava povodom priprema za prinudno iseljenje neformalnog romskog naselja u ulici dr Ivana Ribara.
Stanovnici neformalnog romskog naselja u ulici dr Ivana Ribara na Novom Beogradu, u kom živi većina interno raseljenih lica sa Kosova juče su, na Međunarodni dan tolerancije, primili rešenja od Odeljenja za inspekcijske poslove gradske opštine Novi Beograd kojima im je naloženo da u roku od
jednog dana poruše objekte u kojima su godinama živeli. Uprkos uveravanjima dobijenim od nadležnih državnih organa da će se čitav proces iseljenja voditi u skladu sa međunarodnim dokumentima koji obavezuju Republiku Srbiju jučerašnje uručivanje rešenja pokazuje apsolutno nepoštovanje međunarodnih standarda u oblasti prava na stanovanje i predstavlja novi pritisak na stanovnike naselja.
U naselju u ulici dr Ivana Ribara stanuju 33 porodice za koje je pristup osnovnim ljudskim pravima nedostižan. U rešavanje problema nastalih povodom izgradnje poslovno-stambenog objekta koji gradi
Građevinska direkcija Srbije uključio se Zaštitnik građana i inicirao sastanak na kom je u utorak dogovoreno formiranje radne grupe koja će raditi na pronalaženju rešenja za stanovnike ovog neformalnog naselja. Prema postignutom dogovoru prvi sastanak radne grupe u koju će biti uključeni i predstavnici neformalnog naselja kao i predstavnici Praxisa trebalo bi da bude održan u petak, 18. novembra 2011.
Dogovor koji je postignut i koji je predviñao potpuno poštovanje meñunarodnih standarda u oblasti prava na stanovanje, pre svega Meñunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima
kao i Smernica Ujedinjenih nacija o razvojno zasnovanim iseljenjima jučerašnjim postupanjem doveden je u pitanje, kao i istinsko opredeljenje Republike Srbije za puno poštovanje ljudskih prava
svim grañanima. Preuzeti meñunarodni standardi u oblasti ljudskih prava jasno zabranjuju sprovoñenje prinudnih iseljenja po lošem vremenu, kao i onih koja će rezultirati beskućništvom stanovnika naselja.
Skrećemo pažnju i na činjenicu da je većina stanovnika ovog neformalnog naselja suočena sa višestrukom diskriminacijom u društvu, pri zapošljavanju, obrazovanju, zdravstvenoj zaštiti, pristupu
dokumentima i drugim pravima. U skladu sa tim i postupanje državnih organa mora biti usklađeno sa merama afirmativne akcije predviđene Ustavom i drugim propisima.
Nevladine organizacije pozivaju nadležne državne organe da se vrate dijalogu kako bi se kroz aktivnosti radne grupe pronašlo rešenje za adekvatan alternativni smeštaj i poštovanje dostojanstva
stanovnika naselja.

U Beogradu, 17. novembra 2011. godine
Organizacije potpisnice saopštenja:
Praxis
Regionalni centar za manjine
Centar za prava manjina
Žene u crnom
Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM
Fond za humanitarno pravo
Inicijativa mladih za ljudska prava
Udruženje Roma u egzodusu sa Kosova i Metohije
Saopštenju se pridružuje i:
Koalicija protiv diskriminacije koju čine: Centar za unapređivanje pravnih studija, Civil Rights
Defenders, Labris - organizacija za lezbejska ljudska prava, Mreža odbora za ljudska prava (CHRIS network), Udruženje studenata sa hendikepom, Gayten LGBT Praxis i Regionalni centar za manjine.Lawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019