Vesti

Saopštenje Nacionalnog mehanizma za perevenciju torture povodom 26. juna, Međunarodnog dana podrške žrtvama tortureSaopštenje Nacionalnog mehanizma za perevenciju torture povodom 26. juna, Međunarodnog dana podrške žrtvama torture . .

Ujedinjene nacije su 26. jun proglasile Međunarodnim danom podrške žrtvama torture. Nacionalni preventivni mehanizam Srbije vas povodom ovog važnog datuma poziva da iskažete svoju solidarnost sa žrtvama torture i neljudskog postupanja - osobama čije je dostojanstvo povređeno nehumanim postupanjem, kao i sa članovima njihovih porodica.

Srbija je napravila korak napred na putu ka iskorenjivanju torture i nehumanog postupanja kada je, zakonom koji je donela u julu prošle godine, omogućila punu primenu Opcionog protokola Ujedinjenih nacija na Konvenciju protiv torture. Ovim zakonom država je dala legitimitet Zaštitniku građana Republike Srbije da, u saradnji sa Pokrajinskim ombudsmanom AP Vojvodine i nevladinim organizacijama, obavljajući poslove Nacionalnog preventivnog mehanizma, radi na sprečavanju torture i drugih oblika zlostavljanja.

U obavljanje poslova Nacionalnog preventivnog mehanizma Srbije su uključeni Beogradski centar za ljudska prava, Viktimološko društvo Srbije, Dijalog - Valjevo, Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom (MDRI-S), Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM), Međunarodna mreža pomoći (IAN), Odbor za ljudska prava - Valjevo, Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji i Centar za ljudska prava – Niš.

Ustav Srbije i brojni međunarodni instrumenti utvrđuju nepovredivost fizičkog i psihičkog integriteta čoveka i jemče da niko ne sme biti podvrgnut mučenju ili okrutnom, nečovečnom ili ponižavajućem postupanju ili kažnjavanju. Zabranjeno je svako namerno nanošenje boli ili patnje licu koje je na bilo koji način zadržano, sputano ili zatvoreno na osnovu odluke ili saglasnosti službenog lica, kako bi se od dobila obaveštenja ili priznanja, odnosno radi zastrašivanja ili kažnjavanja.

Na osnovu brojnih poseta ustanovama u kojima su smeštena lica lišena slobode, možemo zaključiti da u Srbiji ne postoji tortura kao sistemska pojava. Međutim, utvrđeni su pojedinačni slučajevi mučenja i zlostavljanja, kao i drugih oblika nezakonitog ili nepravilnog postupanja. Takođe je ocenjeno da kontinuirano loši materijalni uslovi, prenaseljenost ustanova u kojima su smeštena lica lišđena slobode, uz neodgovarajući tretman, lošu zdravstvenou zaštitu i odsustvo socijalne podrške, mogu dovesti do postupanja koje dobija karakter nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja.

Ne treba izgubiti iz vida težak položaj profesionalaca i državnih službenika zaposlenih u ustanovama u kojima su smeštena lica lišena slobode. Oni od kojih se očekuje da omoguće efikasnu zaštitu i sprovode tretman i rehabilitaciju, takođe su i sami, često, na marginama svojih profesija i društva kao celine.

Skrećemo pažnju na položaj osoba sa mentalnim teškoćama jer još nije donet Zakon o zaštiti mentalnog zdravlja neophodan da bi se regulisala zdravstvena i pravna zaštita tih lica, kao i njihovo zadržavanje u psihijatrijskim bolnicama i ustanovama socijalne zaštite, odnosno zabrinjavanje u posebnim centrima u lokalnoj zajednici.

Srbiji predstoji suštinsko suočavanje sa problemom položaja lica lišenih slobode i njihove zaštite od bilo kog oblika mučenja ili zlostavljanja, bilo gde da su zadržana – u policiji, zatvorima, bolnicama, ustanovama socijalne zaštite ili nekom drugom mestu.

Potrebno je preći sa reči na dela, te od strategija i akcionih planova doći do efektivnog unapređenja postojećeg stanja, imajući u vidu da je odnos društva prema licima lišenim slobode značajan indikator demokratičnosti i stanja ljudskih prava u tom društvu.


Zaštitnik građana Republike Srbije
Pokrajinski ombudsman AP Vojvodine
Lekarska komora Srbije
Nezavisno udruženje novinara Srbije
Beogradski centar za ljudska prava
Viktimološko društvo Srbije
Dijalog - Valjevo
Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom (MDRI-S)
Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM)
Međunarodna mreža pomoći (IAN)
Odbor za ljudska prava - Valjevo
Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
Centar za ljudska prava – Niš
Libertas – za prava lica lišenih slobodeLawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019