Vesti

Učešće žena u političkom i javnom životuUčešće žena u političkom i javnom životu


Komitet pravnika za ljudska prava – Yucom i Uprava za rodnu ravnopravnost su nakon Beograda i Novog Sada organizovali i održali treću po redu fokus grupu posvećenu učešću žena u političkom i javnom životu u niškom Medija centru u ponedeljak 14. maja 2012. godine.
Komitet pravnika za ljudska prava u 2012. godini konsultantskom ulogom pruža podršku Upravi za rodnu ravnopravnost Ministarstva rada i socijalne politike Republike Srbije u sprovođenju Nacionalnog akcionog plana za sprovođenje Strategije za poboljšanje položaja žena i unapređivanje rodne ravnopravnosti za period 2010-2015 godine (NAP). U ovoj fazi sprovođenja NAP u fokusu je realizacija aktivnosti predviđenih pojedinačnim ciljem 1.4. koje imaju za cilj stvaranje preduslova za učešće žena iz dvostruko i višestruko diskriminisanih grupa u javnom i političkom životu. Projekat, koji ima za cilj ispunjavanje obaveza koje našoj zemlji nalažu odredbe Konvencije za eliminaciju svih oblika diskriminacije prema ženama i preporuke Komiteta za eliminaciju diskriminacije žena, sprovodi Uprava za rodnu ravnopravnost uz podršku Švedske organizacije za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA) i International Menagement Group (IMG).
Tri fokus grupe sa predstavncima lokalnih organizacija civilnog društva koje su aktivne na polju unapređivanja položaja žena i principa ravnopravnosti polova, kao i organizcija koje se opštim pristupom bave unapređivanjem nivoa ljudskih prava u zemlji održane su u cilju prikupljanja bližih informacija o položaju žena iz dvostruko i višestruko diskriminisanih grupa u lokalnim sredinama i njihovom učešću u javnom i političkom životu. Prikupljeni podaci poslužiće za izradu studije i razvijanje programa delovanja za povećanje učešća žena koje su izložene dvostrukoj i višestrukoj diskriminaciji u političkom i javnom životu. U tom cilju će biti održana dva trening – seminara za Romkinje, žene koje su interno raseljene i žene izbeglice sa ciljem da se one osnaže i pripreme za učešće u različitim aspektima javnog i političkog života. Ovome će slediti pilot projekat osnaživanja žena sa invaliditetom i pripadnica još jedne manjinske grupe kroz obuku o veštinama neophodnima za uključivanje u javni i politički život. Izveštaji i materijali sa seminara (obuka), kao i nalazi studije činiće sadržaj brošure koja će biti široko distribuirana.
Na fokus grupi u niškom medija centru učestvovali su predstavnici organizacija civilnog društva Osvit, Protekta, Odbor za ljudska prava - Niš i Centar za ljudska prava Niš, Inicijativa mladih za ljudska prava, kao i Kancelarije za mlade opštine Boljevac. Nakon kratkog predstavljanja projekta i upoznavanja sa prisutnima, te predstavljanja njihovih organizacija i njihovih aktivnosti na polju unapređenja položaja žena usledila je prezentacija o međunarodnom i nacionalnom pravnom okviru koji garantuje ženama pravo na ravnopravno učešće u svim sferama javnog i političkog života i osnovnih ciljeva i koraka koji su u tom cilju utvrđeni Nacionalnom strategijom za poboljšanje položaja žena i unapređivanje rodne ravnopravnosti i akcionim planom za njeno sprovođenje. Prezentacija je poslužila kao uvod u vrlo konstruktivnu diskusiju u kojoj su prikupljeni brojni podaci značajni za razvijanje studije o položaju žena i njihovoj ulozi u medijima, civilnom sektoru i političkim partijama, te ženama kao donosiocima odluka u okviru lokalnih vlasti.
Odgovarajući na pitanja u kojoj meri žene zauzimaju određene pozicije u političkom i javom životu u navedenim oblastima i koliko je vidljiva i značajna njihova uloga učesnice i učesnici fokus grupe su na osnovu svojih iskustava i saznanja doprineli konkretizaciji teme i formulisanju zaključaka.

Zaključci diskusije su sledeći:
• Diskriminacija po osnovu pola je prisutna, a pojačana kod žena izloženih dvostrukoj diskriminaciji
• U Nišu i okolini je najveće učešće žena na upravljaćkim pozicijama u lokalnim medijima i ustanovama kulture/nauke (muzej, biblioteka, kulturni centar), zatim u oblasti visokog obrazovanja (profesorke, studentkinje i dekanke), a najmanje u rukovodstvima političkih partija, organima lokalne uprave, mesnim zajednicama i upravama javnih preduzeća
• Najčešća funkcija koje žene obavljaju u javnom životu je PR (posebno za političke partije i javna preduzeća, takođe i za organe uprave)
• Zastupljenost žena u NVO sektoru je zadovoljavajuća, a žene su najjaktivnije u onim organizacijama koje rade na poboljšanju položaja marginalizovanih grupa, posebno u “ženskim” organizacijama, pri čemu su vrlo aktivne žene iz dvostruko diskriminisanih grupa. Ocena je učesnika da žene ostaju da rade u NVO i retko prelaze na funkcije u upravi.
• Opšta ocena učesnica i učesnika fokus grupe je da su žene aktivne na položajiima koji nisu od suštinskog značaja za donošenje važnih odluka, jer ova mesta zauzimaju muškarci. Žene izložene dvostrukoj diskriminaciji su u nepovoljnijem položaju od žena kao opštije grupacije i retko zauzimaju pozicije i aktivnu ulogu političkom i društvenom životu
• Obuke i lobiranje za veće učešće žena, posebno žena iz dvostruko diskriminisanih grupa su neophodniLawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019