Vesti

Panel diskusija – Prepreke za efektivan postupak za krivična dela sa elementima korupcije (28.09.2012)Komitet pravnika za ljudska prava organizovao je 28.09.2012. godine drugu panel diskusiju na temu Prepreke za efektivan postupak za krivična dela sa elementima korupcije, u Valjevu, u svečanoj Sali Višeg tužilaštva. Panel diskusiji prisustvovalo je oko 50 predstavnika sudske vlasti, tužilaštva, policije, BIA, advokata, lokalne samouprave i nevladinih organizacija iz Valjeva, Loznice, Šapca, Čačka, Prijepolja.

Prisutne je na početku panel diskusije pozdravio gradonačelnik Valjeva, Stanko Terzić, istakavši važnost teme i razgovor o suštinskim preprekama za borbu protiv korupcije u Valjevu od strane pravosudnih organa.


Dragan Obradović, ispred Društva sudija Srbije, istakao je da civilni sektor može znatno da doprinose radu pravosuđa, naročito u oblasti korupcije koja sama po sebi menja pojavne oblike i koja ima širok dijapazon bitnih obeležja kao što su: pristup benefitima, izbegavanje trošova, brže usluge, nepotizam, kronizam, trgovina interesima itd.

Kako navodi Obradović, osnovni preduslov za kvalitetan rad sudova je dobar rad prethodnika u lancu krivičnog postupka, odnosno dobar rad policije i tužilaštva, gde se pod policijom podrazumevaju i carinski organi, VBA, BIA. Naime, kvalitet dokaza koji predlaže tužilaštvo utiče i na dužinu postupka, i na kvalitet odlučivanja. Međutim, mora se voditi računa o načinu pribavljanja dokaza, kako ne bi dolazilo do velikih troškova po državu. S tim u vezi, mora postojati veliki oprez od neosnovanog pritvora.

Period nakon 2009. godine karakteriše smanjen broj ljudi u tužilaštvu i sudovima, što utiče i na kvalitet rada. Imajući u vidu najavljeno povećanje broja tužioca, pri raspoređivanju bi trebalo imati u vidu zahtev za ravnomernom zastupljenošću u odnosu na opterećenostradom, što bi doprinelo i poboljšanju kvaliteta inicijalnih akata. Neophodno je poboljšanje zahteva za sprovođenje istrage, a potrebno je i poboljšanje naredbi veštacima ekonomsko-finansijske struke. Takođe, veliki pomak u radu tužilaštva će biti odobravanje pravosudnog budžeta, jer će i tužioci snositi odgovornost za oslobađajuće presude. Naime, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, procenat osuđujućih presuda u 2010. godini je bio veomamali.

Dragan Obradović je naveo da je neophodna specijalna obuka sudija u oblasti privrednog poslovanja, kao i permanenta obuka sudija. U tom smislu, trebalo bi ustanoviti bolju saradnju sa nevladinim sektorom koji često organizuje kvalitetne obuke.

Obradović smatra da je potrebno izvršiti unifikaciju krivičnog zakonodavstva imajući u vidu da se krivična dela sa elementom korupcije nalaze u mnogim novim zakonima, te se od policije i tužilaštva zahteva jedan veći napor u identifikovanju dela.

Advokat Dragan Ivanović iz Valjeva smatra da je preduslov za borbu protiv korupcije stvarna politička volja. Iako postoje postupci u Valjevu za koruptivna dela, evidentno je da do sada nema gonjenja za krivično delo trgovina uticajem. Takođe, za krivično delo pranje novca, izostaje gonjenje tzv. vrha piramide, odnosno stvarnog korisnika benefita od izvršenja ovog krivičnog dela. U tom smislu, postavljeno je pitanje zbog čega izostaje gonjenje organizatora ovog krivičnog dela. Jedan od odgovora na ovo pitanje je da je tužilaštvu onemogućeno da prati tragove novca na širim destinacijama.

Viši tužilac iz Čačka, Dejan Veljković, naveo je da tužilaštvo vodi poseban upisnik o ovim delima. Međutim, imajući u vidu da se uglavnom vode postupci za zloupotrebu službenog položaja i to preduzetnika, stiče se utisak da korupcije u Srbiji ima mnogo, te i da je gonjenje od strane tužilaštva na visokom nivou. Međutim, suštinski, sistemska korupcija nije procesuirana, te bi za stvarnu evidenciju uspeha u ovoj oblasti potrebno revidirati upisnik, odnosno odrediti da njime budu obuhvaćena društveno opasnija krivična dela sa elementima korupcije. Takođe, g. Veljković smatra da bi obuka o primeni novog ZKP-a trebalo da bude organizovana na način da predavači budu lica koja su imala iskustva u primeni sličnih i istih rešenja postupka, kao što su tužioci iz Bosne i Hercegovine ili tužioci Posebnog odeljenja Višeg suda u Beogradu.

Viši javni tužilac iz Valjeva, Miodrag Plazinić, istakao je da je u Valjevu registrovano 111 lica protiv kojih se vodi postupak za krivična dela sa elementima korupcije. Tako, za zloupotrebu službenog položaja se vodi 57 postupka, a za kršenje zakona od strane sudije 44 lica. Ovakvo stanje ne čudi, imajući u vidu da krivične prijave podnose nezadovoljne stranke. Međutim, na ovaj način se ruši integritet sudija, te zbog toga tužilaštvo podnosi krivične prijave osnovnom tužilaštvu za lažno prijavljivanje za krivično delo kršenja zakona od strane sudije. Na taj način, tužilaštvo teži da očuva poljuljani integritet pravosuđa u Valjevu.

Kao dobar primer prakse u gonjenju za krivična dela sa elementima korupcije, g. Plazinić je naveo intezivnu saradnju policije, tužilaštva, BIA, SBPOK-a, poreske policije u pretkrivičnom postupku. Rezultat ove saradnje bile su dobre krivične prijave u nekoliko teških slučajeva pranja novca, zloupotreba u privatizaciji i primanja mita u obrazovanju.

Suštinski ustavnopravni položaj tužilaštva ne garantuje nezavisnost ovoj intituciji koja je potrebna u borbi protiv korupcije. To je možda još jedan od razloga zbog čega svi izvršioci ovih krivičnih dela nisu često obuhvaćeni.

Više javno tužilaštvo smatra da bi ZKP morao da predvidi izričiti prioritet u postupanju u ovim krivičnim postupcima. Nadalje, potreba je edukacija tužilaštva jer ne prepoznaju svi dela.

Kada je u pitanju krivično zakonodavstvo, tužilaštvo smatra da bi bilo celishodno razraditi odredbe kojima se za krivično delo davanje mita izvšioci mogu osloboditi, jer bi se na taj način uvela izvesnost u postupanju pravosudnih organa. Na taj način bi se obezbedili dokazi za društveno opasnija dela.

Načelnik Policijske uprave u Valjevu, Predrag Đajić, istakao je da je ova policijska uprava na trećem mestu po efikasnosti iza PU za Beograd iNovi Sad. Međutim, predstavnici PU smatraju da je za borbu protiv korupcije neophodno da sudovi završe posao koji su oni počeli. Često smatraju da postoji dovoljno materijalnih dokaza koji su dovoljni za osuđujuću odluku koja izostaje. Načelnik policijske uprave u Valjevu je pozvao predstavnike pravosuđa da konkretizuju svoje naredbe, te da ojačaju inicijalnu ulogu u borbi protiv korupcije.

ZAKLJUČCIPRIMENA DOBRE PRAKSE

Intezivna saradnja policije, tužilaštva, BIA, VB, SBPOK, Poreske policije u pretkrivičnom postupku
Za lažno prijavjivanje za krivično delo kršenja zakona od strane sudije, u slučaju lažnog prijavljivanja – preduzeti gonjenje


PROMENA LOŠE PRAKSE

Pojačati zaštitu policije i zaštićenih svedoka
Pojačati inicijativu i konkretizovati podatke koji su potrebni za vođenje krivičnog postupka
Pojačati kontrolu optužnica pred KV većem
Suzbiti neovlašćeno otkrivanje informacija medijima
Poboljšati sistem zaštite izbegavanja krivičnog gonjenja
OBUKA

Neophodna je specijalna obuka sudija u oblasti privrednog poslovanja, kao i permanenta obuka sudija. U tom smislu, trebalo bi ustanoviti bolju saradnju sa nevladinim sektorom koji često organizuje kvalitetne obuke.
Specijalizacija tužilaštva u oblasti privrednog kriminala
Obuka o primeni novog ZKP-a trebalo da bude organizovana na način da predavači budu lica koja su imala iskustva u primeni sličnih i istih rešenja postupka, kao što su tužioci iz Bosne i Hercegovine ili tužioci Posebnog odeljenja Višeg suda u Beogradu


PREDLOZI ZA IZMENU

Revidiranje upisnika za krivična dela sa elementima korupcije. Predlaže se evidentiranje dela sa većim stepenom društvene opasnosti, a izostavljanje manje opasnih dela (npr. zloupotreba službenog položaja od strane preduzetnika).Lawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019