Vesti

Nacrt Akcionog plana za sprovođenje nacionalne strategije za borbu protiv korupcijeNacionalna strategija za borbu protiv korupcije predstavlja srednjoročni strateški dokument koji sadrži ciljeve koji će se realizovati u narednih pet godina.

Okvir za sprovođenje strateških ciljeva biće preciziran kroz Akcioni plan koji će se usvojiti najkasnije tri meseca od usvajanja Strategije. Akcionim planom će se omogućiti sistemski nadzor nad sprovođenjem Strategije i on predstavlja kontrolni mehanizam na osnovu kojeg će se proveravati delotvornost same Strategije. Akcionim planom biće predviđene konkretne mere i aktivnosti za sprovođenje strateških ciljeva, rokovi, odgovorni subjekti i resursi za realizaciju. Takođe, definisaće se i pokazatelji za sprovođenje mera i aktivnosti, na osnovu kojih će se pratiti stepen njihove realizacije, kao i pokazatelji za procenu uspešnosti postavljenih ciljeva.

Kako su Strategija i Akcioni plan predviđeni za period od pet godina, potrebno je periodično analizirati i eventualno izmeniti oba akta, kako bi se uskladili sa aktuelnim društvenim prilikama.

Pozivamo sve organizacije da se aktivno uključe i daju komentare na nacrt Akcionog plana na email adresu: office@yucom.org.rs

U prilogu vam dostavljamo nacrt Akcionog plana za sprovođenje nacionalne strategije za borbu protiv korupcije 2013-2018.

Preuzmite Nacrt Akcionog planaLawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019