Vesti

POSTUPANJE JAVNIH TUŽILAŠTAVA U KRIVIČNOPRAVNOJ ZAŠTITI LJUDSKIH PRAVA *TORTURA*POSTUPANJE JAVNIH TUŽILAŠTAVA U KRIVIČNOPRAVNOJ ZAŠTITI LJUDSKIH PRAVA
* TORTURA*

Istraživanje koje sprovode Udruženje javnih tužilaca i YUCOM – Komitet pravnika za ljudska prava je u prvoj fazi obuhvatilo monitoring posete osnovnim i višim javnim tužilaštvima u četiri grada u Srbiji: Beogradu, Novom Pazaru, Vranju i Somboru, kao mestima gde je u poslednjih pet godina zabeleženo najviše slučajeva povreda ljudskih prava koje povlače krivičnopravnu odgovornost izvršilaca, a u kojima su reagovala javna tužilaštva.
Među predmetima koji su analizirani uočeni su oni koji se odnose na krivična dela: Izazivanje nacionalne, rasne, verske i druge mržnje i netrpeljivosti, Protivpravno lišenje slobode, Rasna i druga diskriminacija, Iznuđivanje iskaza i Zlostavljanje i mučenje. Na uzorku je analiziran po jedan slučaj Povrede ravnopravnosti, i dva slučaja Povrede ugleda zbog rasne, verske, nacionalne i druge pripadnosti.

Terenski rad je uključio razgovore sa tužiocima i zamenicima javnih tužilaca i uvid u kompletnu dokumentaciju odabranih predmeta (uz poštovanje zaštite podataka o ličnosti), kako se oni zavode i čuvaju u tužilaštvima. Za potrebe analize korišćen je upitnik koji sadrži pitanja koja se odnose na: učinioca krivičnog dela, oštećenu osobu, krivično delo, postupak (odluke u postupku, trajanje faza postupka i dr.) i na krivičnu sankciju.

Uz dodatne segmente istraživanja kao što su razgovori sa tužiocima, dopunski intervjui koji bi razjsanili nejasnoće ili simptomatične nalaze studije, panel-diskusije, analiza uporedne prakse i analiza statističkih podataka koji se vode u tužilaštvima i sudovima, cilj ovog istraživanja je da pokuša da da odgovor na pitanja zašto i da li je zaista tužilaštvo “najslabija karika” među nadležnim organima u krivičnom postupku (računajući i sud i policiju) u sprovođenju efektivnog krivičnog postupka u kojem se poštuju ljudska prava žrtve i okrivljenog.

Analiza je obuhvatila predmete zavedene u četiri osnovna i viša javna tužilaštva, vođenih ili pokrenutih u poslednje 3 godine (2010, 2011, 2012).

STRUKTURA KRIVIČNIH DELA
Uzorak za istraživanje je obuhvatio reprezentativni uzorak od 56 krivičnih predmeta koji se odnose na povrede ljudskih prava i vode se ili su okončani u četiri grada u Srbiji. Od dela koja smo predvideli analizom bilo ih je zastupljeno svega nekoliko u tužilaštvima u Srbiji. Obrađivani su predmeti u nadležnosti osnovnih i viših javnih tužilaštava.


Među predmetima koji su analizirani uočeni su oni koji se odnose na sledeća krivična dela: Izazivanje nacionalne, rasne, verske i druge mržnje i netrpeljivosti, Protivpravno lišenje slobode, Rasna i druga diskriminacija, Zlostavljanje i mučenje.

Na uzorku koji je bio predmet analize obradili smo najviše slučajeva u vezi sa krivičnim delom Zlostavljanja i mučenja 31, čemu je doprinela brojnost ovih predmeta pred osnovnim javnim tužilaštvom u Somboru i Vranju (25 od 27 predmeta, odn. 6 od 10 predmeta)
. Nalazi analize u velikoj meri se odnose na postupanje tužilaštva u Somboru s obzirom da ovi predmeti čine nešto manje od 50% slučajeva.

Niti jedan učinilac u predmetima na ukupnom uzorku se ne tereti za pokušaj krivičnog dela, već svi za svršena dela. Slučajeva sticaja je zabeleženo svega 9, a saučesništva 11, uglavnom u obliku saizvršilaštva na ukupnom uzorku.Na uzorku (predmeti koji su bilji pripremljeni od tužilaštava, u gradovima osim Bg su to uglavnom svi predmeti koji su vođeni u ovim tužilaštvima) uočili smo slučajeve Zlostavljanja i mučenja u Somboru (25) i Vranju (6).
Na uzorku je najčešći teži oblik Zlostavljanja i mučenja iz stava 3 člana 137, odnosno slučajevi kada su okrivljene osobe (optuženi, osumnjičeni, osuđeni) javni službenici u vršenju službe (policija).

OKRIVLJENI I OŠTEĆENI

Okrivljeni (osumnjičeni, optuženi, osuđeni)
za zlostavljanje i mučenje (31 predmet ukupno) su:
U većini muškarci, žene u 4 (vaspitačica i socijalna radnica, dva puta policijske službenice) od ukupno 31 postupka.
Među učinocima gotovo ravnomerno ima osoba koje su starosne dobi od 21-30 godina života (9 slučajeva), 31-40 godina (8 slučajeva), onih od 41-50 (8), preko 50 godina (6 osoba).

Dvadesetoro okrivljenih su javni službenici (većina njih policijskih službenika), dok su sedmoro radnici u sektoru privatnih delatnosti, a nezaposlenih i penzionera među izvršiocima ima po dvoje.

Među navedenim oštećenima - žrtvama (što je u nekim slučajevima utvrđeno) su 6 dečaka i jedna devojčica mlađih od 14 godina, jedan dečak 14-16 godina i dve devojčice 16-18 godina (ukupno desetoro dece).


Sedmoro oštećenih su muškarci 21-30 godina, petoro 31-40 godina i sedmoro 41-50 godina (među kojima jedna žena - sudija) i dve osoba starije od 50 godina, od kojih jedna žena.ODLUKA KOJOM JE POSTUPAK OKONČAN

Na uzorku je utvrđeno da je najviše postupaka za dela Zlostavljanja i mučenja okončano u najranijoj fazi postupka, odbacivanjem krivične prijave (16 od 31).
Odbačaji

Od 16 slučajeva odbačaja u tri postupka primenjeno je načelo oportuniteta/odlaganje krivičnog gonjenja. Jednom je okrivljeni imao obavezu da uplati 30.000 RSD, a u druga dva slučaja 50.000RSD (dete do 14 godina u sva tri slučaja). Primena načela oportuniteta je predložena u još jednom slučaju, ali nije primenjena.
U ostalim slučajevima razlog je bio nepostojanje bitnih elemenata bića krivičnog dela/nepostojanje osnovane sumnje da je delo izvršeno/delo koje je prijavljeno nije krivično delo.
U Vranju je u tri slučaja odbačena krivična prijava (jednom primenom načela oportuniteta), dok su u dva postupka koji su bili u toku, u fazi glavnog pretresa (u trenutku monitoringa).

Podnosilac krivične prijave


Presude i sankcije

U Somboru je u šest slučajeva postupak okončan prvostepeno osuđujućim presudama (u trenutku monitoringa doneta je drugostepena odluka u četiri predmeta).

U jednom predmetu je izrečena novčana kazna od 60.000 RSD, uz uračunatih dva meseca provedenih u pritvoru (mesec dana + produženje mesec dana) i kao sporedna mera psihuijatrijskog lečenja na slobodi.


U ovom postupku je istraga trajala manje od mesec dana, a sam postupak manje od šest meseci. Krivično delo Zlostavljanja i mučanja je učinjeno od radnika starog 31-40 godina prema radniku 21-30 godina u sticaju sa delom Ugrožavanja sigurnosti iz člana 138 KZRS.

U drugom predmetu su osuđene dve osobe (zemljoradnici) starosti 21-30 godina, od kojih jedan ranije osuđivan, nad dečakom do 14 godina života. Osuđeni su uz novčane kazne od po 30.000RSD i radom u javnom interesu 120. odnosno 180h. Istraga i predistražne radnje su trajali po mesec dana, u postupku koji je trajao između 1 i 2 godine.

U trećem predmetu je određena uslovna osuda na kaznu zatvora 4 meseca sa periodom provere od 1 godine, u predmetu gde je pravnosnažna presuda (žalba nije uložena) doneta u roku 6 meseci – 1 godine od prijavljivanja dela tužilaštvu. Uz to je izrečena i mera oduzimanja predmeta učiniocu (mobilni telefon). Učinilac je nezaposlena osoba starosti 21-30 godina, osuđivana jednom za drugačiju vrstu kriv. dela. Žrtva je devojčica od manje od 14 godina života. Istraga je trajala kraće od mesec dana.

U četvrtom predmetu je osuđen penzioner (neosuđivan) za zlostavljanje nad devojčicom 16-18 na uslovnu kaznu zatvora u trajanju od 3 meseca, sa periodom provere od dve godine (kao olakšavujuću okolnost sud je cenio priznanje dela, kajanje i materijalne prilike učinioca??). Postupak je trajao između jedne i dve godine u prvom stepenu u kojem periodu je meritorna odluka postala pravnosnažna. Istraga je trajala kratko – do mesec dana, kao i predistražne radnje.

U petom predmetu osuđeno je takođe privatno lice – radnik za osnovni oblik Zlostavljanja i mučenja na zatvorsku kaznu u trajanju manje od 1 god. Žrtva je starija žena, a postupak je trajao do šest meseci, predistražne radnja i istraga po mesec dana, a okrivljenom određen pritvor u trajanju od mesec dana.

U šestom predmetu doneta je osuđujuća presuda uz kaznu zatvora u trajanju od jedne godine i 5 meseci i meru bezbednosti obaveznog lečenja alkoholičara. Ova odluka je postala pravnosnažna u postupku koji je trajao između 1 i 2 godine, prema radniku starom 41-50 godina, koji je ranije osuđivan. Žrtva je devojčica 16-18 godina. Delo je izvršeno u sticaju sa k.d. razbojništvo iz člana 206 stav 1, istraga je trajala preko 6 meseci, a okrivljenom određen pritvor u trajanju od mesec dana, sa produženjem od još mesec dana.

Gotovo sve krivične prijave protiv javnih (uglavnom policijskih) službenika su odbačene.

TRAJANJE POSTUPAKA (i faza postupka)

Pretkrivični postupak

Vremenski period predistražnih radnji – period od iniciranja postupka krivičnom prijavom do podnošenja zahteva za sprovođenje istrage (predloga za preduzimanje određenih istražnih radnji)
najčešće traje do mesec dana od podnošenja krivične prijave. Tako je u 9 slučajeva. Period 1-3 meseca je zabeležen u 2 predmeta (u toku), 3-6 meseci u jednom, a više od šest meseci je trebalo tužilaštvu da pokrene istragu u 5 slučajeva.

U slučajevima odbacivanja krivične prijave period od k. prijave do odbačaja je najčešće 1-3 meseca (7 slučajeva), do 1 meseca (4 slučaja) i preko 6 meseci (3 slučaja).

Ukupno predistražne radnje traju u predmetima Zlostavljanja i mučenja: do mesec dana 13 slučajeva, 1-3 meseca u 9 slučajeva, 3-6 meseci u jednom slučaju i preko 6 meseci u 8 slučajeva.Istraga i prethodni postupak

Istraga je pokretana u 15 predmeta.

Istraga u analiziranim predmetima najčešće traje do jednog meseca i preko 6 meseci – u po 6 slučajeva.Pritvor je određen tri puta u analiziranim postupcima, na predlog javnih tužilaca.
Optužnica i glavni pretres

U 9 predmeta na uzorku je podignuta optužnica.

Vremenski period od iniciranja postupka krivičnom prijavom do podizanja optužnice u analiziranim slučajevima je najčešće preko 6 meseci i 1-3 meseca (po 3 predmeta), u dva predmeta u periodu do 1 mesec i u jenom slučaju preko godinu dana.

Oštećeni, odn. žrtva se pridružio krivičnom gonjenju u tri slučaja u kojima je došlo do optuženja.

Javni tužioci su, kako je zabeleženo prilikom analize uzorka, na glavnom pretresu ili u optužnom aktu iznosili po jednom predloge za izricanje mere bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja na slobodi, obaveznog lečenja alkoholčara i mere oduzimanja predmeta i rada u javnom interesu (za 2 učinioca), koje je sud usvojio.

Presuda i odluka o sankciji

Osuđujućih prvostepenih presuda na ukupnom uzorku ima ukupno 9, od čega 6 osuđujućih za Zlostavljanje i mučenje, svih 6 u Somboru.

Analizirano je i vreme trajanja postupka od podnošenja krivične prijave do izricanja presude. Tri postupka okončana presudom trajala su u rasponu do 6 meseci od podnošenja prijave, zatim 6 meseci – 1 godina 2 presude i 1-2 godine nakon iniciranja krivičnog postupka u jednom slučaju.

Kao glavna sankcija na ukupnom uzorku je najčešće određivana kazna zatvora – 6 puta, od toga dva puta za Zlostavljanje i mučenje Somboru (do jedne godine i 1 godina i 6 meseci). Najstrožom kaznom na uzorku je za krivično delo Zlostavljanja i mučenja iz stava 1 člana 137 KZ RS pravnosnažno osuđen muškarac, radnik u privatnom sektoru, starosti između 41 i 50 godina, prema maloletnoj ženskoj osobi. Uz osnovnu kaznu mu je određeno obavezno lečenje alkoholičara. U osuđujućim presudama u Somboru dve uslovne osude kao osnovne sankcije (3 meseca na 2 godine i 4 meseca na 1 godinu). Uz blažu od njih dosuđena je mera oduzimanja predmeta (mobilnog telefona) za izvršioca Zlostavljanja i mučenja starog između 21 i 30 godina prema devojčici mlađoj od 14 godina. Od novčanih kazni dosuđene su u jednom postupku dve od po 30.000 RSD, i uz to rad u javnom interesu (180 i 120 časova), u drugom od 60.000 RSD i uz to obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi.

Kao sporedne kazne su određene i mere obaveznog lečenja alkoholičara, oduzimanja predmeta i rada u javnom interesu.

Postupak po pravnom leku

Javni tužioci su uložili žalbe na presude u svega 4 predmeta iako je meritornih odluka suda bilo 15 na ukupnom uzorku, od toga su se dva puta žalili tužioci za Zlostavljanje i mučenje koje nisu usvojene.

Vanredna pravna sredstva nisu korišćena u predmetima na uzorku.

ZAKLJUČCI (uzorak - predmeti Zlostavljanja i mučenja):

• Zlostavljenje i mučenje je najzastupljnije delo na uzorku, ali je procesuirano samo u Somboru i Vranju u malom broju slučajeva
• Najveći broj okrivljenih su javni službenici (posebno policijski službenici), ali su protiv njih prijave uglavnom odbačene
• Kaznena politika je neopravdano blaga, posebno uzevši u obzir uzrast žrtava
• Po predloženim merama u toku postupka (oportunitet, pritvor, izricanje mere bezbednosti) uočava se aktivan odnos tužilaštva ali manje prilikom žalbi na odluke o visini izrečene kazne
• U jednom broju predmeta istražne radnje traju neopravdano dugo, ali ima primera gde se predmeti rešavaju efikasnoLawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019