Vesti

Yucom učestvovao u izradi publikacije o pravima osoba sa mentalnim teškoćama(13.05.2014)Pravni istraživač Yucom-a Nikola Grujić učestvovao je izradi publikacije “Briga o mentalnom zdravlju po meri ljudskog dostojanstva” koja predstavlja skup tekstova o nekim od najvažnijih problema koji usporavaju reformu sistema zaštite mentalnog zdravlja i odlažu početak deinstitucionalizacije u Srbiji.

Predstavljene analize rezultat su kontinuiranog rada više organizacija civilnog društva koje se zalažu za promenu odnosa prema osobama sa mentalnim smetnjama, reformu psihijatrije i prelazak sa institucionalnog zbrinjavanja na sistem usluga podrške u zajednici. Time bi se, vremenom, stvorili uslovi za zatvaranje ustanova azilarnog tipa i omogućilo korisnicima psihijatrijskih usluga, deci sa smetnjama u razvoju i drugim osobama sa invaliditetom, da vode dostojanstven život sa jednakim pravima i mogućnostima.

Nevladine organizacij e okupljene u okviru radne grupe za deinstitucionalizaciju bavile su se, samostalno ili u međusobnom partnerstvu, brojnim temama od značaja za mentalno zdravlje, imajući sve vreme u fokusu povredu osnovnih ljudskih prava osoba sa mentalnim poteškoćama. Osim Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbij i i IAN, kao nosilaca projekta „Kampanja civilnog društva za efi kasnu zaštitu osoba sa mentalnim smetnjama”, u pripremi ove brošure su učestvovali i zaštitnik građana, Komitet pravnika za ljudska prava – yucom, mdri-s (Menthal Disability Rights Serbia), Beogradski centar za ljudska prava i Udruženje korisnika psihij atrij skih usluga “Duša”, a svoj doprinos su dali i dr Paolo Serra, psihijatar i konsultant Caritasa za mentalno zdravlje, aktivni učesnik u procesu deinstitucionalizacij e u psihijatrijskoj bolnici u Goricij i i rukovodilac u službama u zajednici u Arecu i Firenci, kao i Dejan Milenković, profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu.

Projekat „Kampanja civilnog društva za efikasnu zaštitu osoba sa mentalnim smetnjama” ima za cilj da podstakne i pomogne uspostavljanje Centara za mentalno zdravlje širom Srbije, smanjivanje broja korisnika/pacijenata u socij alnim i zdravstvenim ustanovama i njihovo postepeno zatvaranje ili transformaciju, izmenu postojećih i usvajanje novih propisa u različitim oblastima, koji će obezbediti odgovarajući pravni okvir za sistemsku zaštitu ljudskih prava osoba sa mentalnim poteškoćama, okupljanje i zajedničko delovanje organizacija civilnog društva, kampanju za podršku javnosti i dr.Lawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019