Vesti

Pravo na sudjenje u razumnom roku (Danas, 29.07.2014.)O ljudskim pravima i osnovnim slobodama (5)

Pravo nasuđenje u razumnom roku, kao deo šireg ljudskog prava - prava na pravično suđenje, garantovano je Ustavom Srbije, kao i Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Naš Ustav definiše pravo na pravično suđenje kao "pravo da nezavisan,nepristrasan i zakonom već ustanovljen sud, pravično i u razumnom roku, javno raspravi i odluči o njegovim pravima i obavezama, osnovanosti sumnje koja je bila razlog za pokretanje postupka kao i optužbama protiv njega". Kada je reč o samom pravu na suđenje u razumnom roku, to je pravo koje štiti stranku u postupku pd nepotrebnog odugovlačenja postupka.

Ukoliko je stranci u toku nekog postupka povređeno pravo na suđenje u razumnom roku,ona, prema važećim propisima, ima pravo da podnese zahtev za zaštitu ovog prava neposredno višem sudu, što predstavlja novinu, unetu kako bi se rasteretio Ustavni sud. Prilikom odlučivanja o tome da li je povređeno pravo na suđenje u razumnom roku ne postoji fiksno određen pojam razumnog roka, već se postojanje povrede ovog prava procenjuje u svakom konkretnom slučaju. U svakom pojedinačnom slučaju procenjuje se da li je sud mogao da spreči odugovlačenje postupka - da li su zakazivani pretresi, odnosno ročišta, da li je bilo odlaganja i da li su ta odlaganja bila opravdana, doprinos same stranke oduglovlačenju postupka, kao i drugi kriterijumi.

Jedan ovakav slučak koji je došao do Komiteta pravnika za ljduska prava - YUCOM, odnosio se na stranku koja je učestvovala u izvršnom postupku. Radilo se o postupku u kom je stranka kupila nepokretnost na javnom nadmetanju, doneto je rešenje o dodeljivanju nepokretnosti i inovac predat u sudski depozit. Sud, uprkos postojanju rešenja i urgiranju punomoćnika stranke, punih pet meseci nije doneo zaključak o okončanju postupka, usled čega je stranka trpela veliku štetu. Na povredu prava na suđenje u razumnom roku, kao i niz nepravilnosti u ovom izvršnom postupku, koji je ukupno trajao sedam godina YUCOM je ukazao Osnovnom sudu u čačku pred kojim je vođen postupak, kao i Visokom savetu sudstva, nakon čega je postupak okončan.

Trenutno je u toku javna rasprava o predlogu Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, koji bi trebalo detaljnije da uredi ovu materiju i koju će pružiti konkretna sredstva kojima bi se ovo pravo efikasno zaštitilo. Postupci koje vodimo, kao i dolazeci zakon idu ka zadovoljavanju prava građana da se u krivičnom ili parničnom postupku odlučuje brzo i bez odlaganja.

Izvor: YucomLawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019