Vesti

Zelela dete - izgubila porodicnu invalidninu (Danas, 01.08.2014)O ljudskim pravima i osnovnim slobodama(7)

Pravo na porodičnu invalidninu je pravo na mesečno novčano primanje koje pripada članovima uže porodice palog borca. U slučaju da je korisnik invalidnine bračni drug, zakon određuje da ovo pravo prestaje stupanjem u novi brak.

Do Jukoma je ove godine došao slučaj S. M., udovice palog borca, kojoj je zbog rođenja deteta davne 1999. godine iz prolazne veze, 2014. godine pravnosnažno i retroaktivno ukinuto pravo na porodičnu invalidninu i naloženo joj da vrati sve uplate koje je primila poslednje tri godine. Osnov za donošenje ovakve odluke uprave bila je činjenica rođenja deteta van braka, povezana sa pretpostavkom postojanja vanbračne zajednice sa ocem deteta, budući da je vanbračna zajednica izjednačena sa brakom. Odluka je doneta a da nikada nije saslušan otac deteta, niti je utvrđeno postojanje navodne nove vanbračne zajednice, a uprava se na navode S. M. nije ni osvrnula. Upravni organ praktično je svoju odluku zasnovao samo na pretpostavci da je S. M. stupila u novu vanbračnu zajednicu rodivši vanbračno dete i taj odnos izjednačio sa brakom, oduzimajući ovoj ženi pravo uz obavezu da vrati isplaćenu porodičnu invalidninu. Nedostatke postupka pred organima uprave nije otklonio ni Upravni sud. Jedina mogućnost u ovom slučaju bila je ustavna žalba.

Yucom, kao organizacija koja podržava i zagovara izjednačavanje bračne i vanbračne zajednice, u ovom slučaju zastupao je ustavna prava žene da slobodno odluči o rođenju deteta, te je pred Ustavnim sudom pokrenuo postupak zbog povrede prava na privatan i porodičan život, pravo na saslušanje stranke i pravo na usmenu raspravu, kao i pravo na imovinu, kojoj je ovoj udovici država nezakonito oduzela.
Advokati YUCOM-a istog dana pored ustavne žalbe uložili su i zahtev za preispitivanje sudske odluke Vrhovnom Kasacionom sudu, iz razloga da bi odložili izvršenje nezakonitog rešenja prema ovoj nezaposlenoj samohranoj majci.Lawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019