Vesti

Izdrzavanje deteta (Danas, 05.08.2014.)Pravo deteta na izdržavanje predstavlja osnovno ljudsko pravo deteta koje je svoje mesto našlo kako u Ustavu Republike Srbije i Porodičnom zakonu, tako i u međunarodnim dokumentima koje je Srbija ratifikovala, pre svega Konvencija o pravima deteta. Ovom pravu deteta korespondira odgovarajuća obaveza roditelja, a u samom zakonu izdržavanje deteta je regulisano kao pravo i obaveza roditelja. Roditelji su dužni da izdržavaju dete do punoletstva, a u slučaju da se dete redovno školuje, to pravo se produžava do 26 godine života.

Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM se u svojom radu svakodnevno susreće sa slučajevima u kojima neko od roditelja odbija da izvrši ovu obavezu. Prilikom razvoda braka, sud u presudi kojom se brak razvodi, odlučuje i o vršenju roditeljskog prava, kao i o staranju nad detetom. Takođe, sud ima obavezu da odluči i o visini dela doprinosa roditelja na ime izdržavanja deteta, a ta novčana obaveza se određuje roditelju kome dete nije povereno na staranje. Međutim, ukoliko neki roditelj ne isplaćuje svoj deo na ime izdržavanja deteta, jedini način da dete ostvari ovo svoje pravo je pokretanjem posebnog izvršnog postupka preko svog zakonskog zastupnika, a to je roditelj kome je povereno vršenje roditeljskog prava. U praksi, to znači da je neophodno pokretanje novog, izvršnog postupkta u kome se traži prinudno izvršenje presude o razvodu braka (ili presude kojom se određuje izdržavanje) koji se najčešće određuje obustavljanje isplate dela zarade ili drugih primanja, naravno ukoliko roditelj ima ovakva primanja. Poseban problem u ovom slučaju je kada roditelj nema imovine ili ako je zaposlen ,,na crno“, pa ne prima platu preko tekućeg računa u banci i kada se ne znaju njegova stvarna primanja.

Zakon posebno obavezuje sud da se u postupcima za zaštitu prava deteta rukovodi najboljim interesima deteta, a sam postupak u porodičnim sporovima je hitan, ali imajući u vidu neefikasnost izvršnog postupka, ta hitnost je «odložena». Ovu pojavu najbolje pokazuje YUCOMov slučaj maloletnog M.T. koji ne može da ostvari svoja prava pred sudom već 7 godina.Lawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019