Vesti

Neophodno hitno rešavanje inicijativa za ocenu ustavnosti čl. 85. Zakona o parničnom postupku - Saopštenje(08.10.2014)Povodom trenutnog zastoja pravosudnog sistema Srbije koji je posebno otežao građanima ostvarivanje prava na pristup pravdi, Komitet pravnika za ljudska prava -YUCOM poziva Ustavni sud da hitno reši više podnetih inicijativa za ocenu ustavnosti čl. 85. st. 2. i 3. Zakona o parničnom postupku.

Podsećanja radi, član 85. Zakona o parničnom postupku propisuje da punomoćnik fizičkog lica može biti advokat, krvni srodnik u pravoj liniji, brat, sestra ili bračni drug, kao i predstavnik službe pravne pomoći jedinice lokalne samouprave koji je diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom dok punomoćnik zaposlenog u sporu iz radnog odnosa može biti i predstavnik sindikata čiji je zaposleni član, pod uslovom da je diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom. Time je krug pružalaca pravne pomoći sužen, u odnosu na ranije propise, što je otežalo položaj stranaka u postupcima.

Definisanje uslova koje određeno lice treba da ispuni da bi bilo punomoćnik u parničnom postupku u skladu sa ustavnim normama i standardima prava na pravično suđenje od izuzetne je važnosti za ostvarivanje i poštovanje prava na pristup pravdi. Ukoliko se uzme u obzir da se odredbe o punomoćniku shodno primenjuju i u upravnim sporovima značaj ovog pitanja je još veći.

Zastoj u funkcionisanju pravosuđa, ignorisanje štrajka advokata od strane Ministarstva pravde, kao i nepostojanje Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, okolnosti su koje u potpunosti onemogućavaju građanima Republike Srbije pristup pravdi, kao jedno od osnovnih ljudskih prava garantovanih ne samo Ustavom Republike Srbije već i čitavim nizom ratifikovanih međunarodnih dokumenata.

Ključno je da se stvori nepristrasan, nezavistan i svim građanima dostupan pravosudni sistem u Srbiji, koji treba da omogući efikasnu i pravovremenu zaštitu prava i sloboda, jednakost svih građana pred zakonom i puno poštovanje prava na pristup pravdi.

Zbog svega navedenog, Komitet pravnika za ljudska prava -YUCOM poziva Ustavni sud da hitno reši više podnetih inicijativa za ocenu ustavnosti čl. 85. st. 2. i 3. Zakona o parničnom postupku.

Preuzmite saopštenjeLawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019