Vesti

Saopštenje povodom stupanja na snagu Uredbe o merama socijalne uključenosti korisnika novčane socijalne pomoći(24.10.2014)Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM), Autonomni ženski centar i Regionalni centar za manjine izražavaju duboku zabrinutost donošenjem i početkom primene Uredbe o merama socijalne uključenosti korisnika novčane socijalne pomoći koju je donela Vlada Republike Srbije. Smatramo da Uredba ne rešava pitanja socijalne isključenosti najsiromašnijih i najugroženijih građana i građanki Republike Srbije a pojedina rešenja sadržana u njoj su nezakonita i neustavna.

Obaveza države da preduzme mere za aktiviranje korisnika novčane socijalne pomoći kako bi se izbegla njihova socijalna isključenost nije sporna i vredi je pozdraviti. Ipak, pojedina rešenja sadržana u Uredbi suprotna su dostignutom nivou ljudskih prava kao i ustavnim garancijama koje jemče slobodan izbor rada i pravo građana i porodica kojima je neophodna društvena pomoć na socijalnu zaštitu, čije se pružanje zasniva na načelima socijalne pravde, humanizma i poštovanja ljudskog dostojanstva. Rešenja sadržana u Uredbi suportna su i odredbama Zakona o socijalnoj zaštiti.

Naime, Zakon o socijalnoj zaštiti nigde ne propisuje obavezu korisnika novčane socijalne pomoći da rade, a posebno ne propisuje obaveze korisnika novčane socijalne pomoći da volontiraju ili obavljaju društvenokoristan rad. Pored toga, postavlja se i pitanje cene rada korisnika novčane socijalne pomoći i mogućnosti njihove radne eksploatacije.

Posebno je zabrinjavajuće postojanje širokih diskrecionih ovlašćenja centara za socijalni rad da na svojevrstan način kažnjavaju korisnike koji iz različitih razloga nisu u mogućnosti da rade ili budu na drugi način uključeni u mere socijalne uključenosti koje su predviđene Uredbom Vlade Republike Srbije.

Poslednjim preporukama Komiteta Ujedinjenih nacija za ekonomska, socijalna i kulturna prava donetim posle razmatranja primene odredaba Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima u Republici Srbiji preporučeno je povećanje socijalne pomoći, kako bi Republika Srbija pomogla svim ugroženim pojedincima i porodicima, uključujući i osobe sa invaliditetom, starija lica, decu, porodice sa niskim prihodima i one u situaciji dugotrajne nezaposlenosti, da uživaju adekvatan životni standard.

Uvođenje mogućnosti smanjenja ionako preniskih socijalnih davanja neopravdano će pogoditi najugroženije građane i građanke Republike Srbije, dovešće do njihove dodatne marginalizacije, diskriminacije i nemogućnosti ostvarivanja osnovnih ljudskih prava.


Zbog svega ovoga pozivamo Vladu Republike Srbije da hitno stavi van snage spornu Uredbu i da otvori javnu raspravu na kojoj bi se došlo do novog teksta Uredbe koja će biti usmerena na stvarno socijalno uključivanje korisnika novčane socijalne pomoći.

Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM);
Autonomni ženski centar;
Regionalni centar za manjine;

Za više informacija, možete kontaktirati:

Milana Antonijevića, Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM), telefon: 011/3344235;
Tanju Ignjatović, Autonomni ženski centar, telefon: 011/2687190
Marka Vasiljevića, Regionalni centar za manjine, telefon: 011/2623364


Preuzmite SaopštenjeLawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019