Vesti

Povratak na rad nakon 7 godina – efikasno pravosuđe? ( 21.11.2014)Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM obaveštava javnost da je Vrhovni kasacioni sud konačno presudio i okončao višegodišnju borbu Olivera Vrcelja zbog nezakonitog otkaza ugovora o radu.

Vrhovni kasacioni sud u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija Vide Petrović Škero, i članova veća sudija Jelene Borovac i Božidara Vujičića, na sednici održanoj 17.07.2014. godine odlučujući o reviziji tužioca Olivera Vrcelja, koga je zastupao YUCOM, protiv NIP Kompanije „Novosti“, doneo je presudu kojom je preinačio presude Apelacionog suda u Beogradu i Prvog osnovnog suda u Beogradu i usvojio tužbeni zahtev tužioca i poništio Rešenje o otkazu ugovora o radu iz 2007. godine koje je doneo tadašnji direktor Kompanije „Novosti“ Manojlo Vukotić. Istom ovom presudom obavezuje se Kompanija „Novosti“ da tužioca Olivera Vrcelja vrati na rad.

Ovaj radni spor započet je još 2007. godine, prošao je dve reforme pravosuđa i uprkos načelu hitnosti, propisanom svim zakonskim normama koje regulišu materiju radnopravnog statusa kao i garancijama prava na pravično suđenje, pored velikog broja molbi i urgencija upućenih od strane YUCOM-a za rešavanje ovog predmeta, pravnosnažno je okončan tek nakon punih sedam godina.

Sagledavajući celokupno stanje u pravosuđu, posebno sa aspekta zaštite ljudskih prava, nedopustivo je ovakvo nepoštovanje rokova propisanih zakonom, jer svako izlaženje van razumnog roka je uskraćivanje prava na pristup sudu i onemogućavanje zaštite elementarnih ljudskih prava posebno prava na rad.

Uprkos satisfakciji donetom presudom, Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM još jednom podseća na obavezu poštovanja standarda pravičnog suđenja u svim sporovima a posebno u onima u kojima je propisana hitnost u postupanju.

Preuzmite SaopštenjeLawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019