Vesti

Prvi sastanak Balkanske regionalne mreže za vladavinu prava (BRRLN) ( Adi, 09.05.2014)U Ohridu (Makedonija) je u periodu od 5 – 7. maja 2014. godine održan prvi sastanak Balkanske regionalne mreže za vladavinu prava (BRRLN). Sastanak Mreže je organizovan u sklopu Inicijative za vladavinu prava Američke asocijacije pravnika (ABA ROLI), trogodišnjeg regionalnog programa koji se sprovodi uz podršku USAID-a.

Svrha Balkanske regionalne mreže za vladavinu prava je da se unapredi vladavina prava u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Makedoniji i u Srbiji uvođenjem mehanizama za saradnju i međusobnu razmenu najbolje prakse, alatki i znanja između advokatskih komora u regionu i organizacija civilnog društva koje se bave pravosuđem.

Na osnovu opsežne analize koje su sprovele Elizabeth Givens, programski direktor ABA ROLI, Ashley Martin, viši menadžer programa ABA ROLI i Jessie Tannenbaum, pravni analitičar ABA ROLI, te pet regionalnih koordinatora programa, definisana su polja delovanja mreže. Pored pitanja koja se odnose na unapređenje pristupa pravdi građana, profesionalizam i nezavisnost advokatske profesije, obrazovanje i profesionalno usavršavanje, sticanje dozvola, odnosa između advokata i klijenta, odbrane ex officio (odbrana po službenoj dužnosti), razmatrana je veoma važna tema koja se odnosi na odnos sa pripadnicima nevladinog sektora koji deluju u oblasti krivičnog pravosuđa.

Poseban naglasak u diskusiji između pripadnika advokatskih komora i predstavnika nevladinih organizacija vezan je za način na koji advokati i njihova profesionalna udruženja mogu da imaju koristi od bliske saradnje sa organizacijama civilnog društva koje deluju u oblasti pravosuđa u vezi sa pitanjima koja su od zajedničkog interesa, posebno u oblasti pružanja besplatne pravne pomoći.

Imajući u vidu različit način na koji je besplatna pravna pomoć uređena u zemljama regiona postoji prostor za saradnju i razmenu najboljih praksi i iskustava među članicama mreže.

Jedan od zaključaka konferencije je bio da profesionalna udruženja advokata, bez obzira da li se radi o volonterskim organizacijama ili formalno osnovanim organima koji izdaju dozvole za rad i utvrđuju pravila profesije – kao što je advokatska komora – i sama spadaju među organizacije civilnog društva, i mogu da imaju koristi od saradnje sa ostalim civilnim organizacijama, kako bi zajedno radile u interesu pravde, obezbeđivale pristup pravdi pružanjem besplatne pravne pomoći i saveta, i na nacionalnom i međunarodnom nivou se zalagale za izmenu zakona i ljudska prava.
Predstavnici Asocijacije za demokratske inicijative Sarajevo I Komiteta pravnika za ljudska prava YUCOM su na konferenciji imali priliku da govore o načinu na koji je oblast besplatne pravne pomoći uređena u Bosni i Hercegovini i Srbiji te da prenesu svoja iskustva u pružanju saveta, informacija i aktivne pomoći koja su stekli u toku studijske posete Rumuniji, Velikoj Britaniji i Irskoj, a u sklopu projekta Triple A.

IzvorLawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019