Saopštenja YUCOM-a

Saopštenje za javnostPostupajući u okviru svoje nadležnosti na osnovu Zakona o zabrani diskriminacije, a povodom pritužbe Komiteta pravnika za ljudska prava - YUCOM, dana 18. jula 2011. godine Poverenica za zaštitu ravnopravnosti izdala je mišljenje i preporuku u kojoj se navodi da je Odlukom o finansijskoj pomoći bračnim parovima Skupštine grada Jagodina povređeno načelo jednakih prava i obaveza čime je izvršena diskriminacija na osnovu rođenja, kao i bračnog i porodičnog statusa pojedinih kategorija građana i građanki.

U preporuci se navodi da je Skupština grada Jagodine dužna eliminisati iz Odluke o finansijskoj pomoći bračnim parovima uslove kojima je povređeno načelo jednakosti uskraćivanjem prava na finansijsku pomoć pojedinim kategorijama građana i građanki Jagodine na osnovu njihovih ličnih svojstava i to: onima koji su sklopili vanbračnu zajednicu, onima koji nisu rođeni u Jagodini, onima koji imaju decu iz vanbračnih zajednica kao i onima koji su pre zaključenja braka bili u vanbračnoj zajednici.

U daljem tekstu se navodi da je Skupština grada Jagodine dužna da ubuduće vodi računa da svojim odlukama ne krši odredbe Zakona o zabrani diskriminacije, odnosno da se susdrži od neopravdanog pravljenja razlike ili nejednakog postupanja i propuštanja, u odnosu na lica ili grupe lica koje se zasniva na nekom ličnom svojstvu.

Podsećamo da je dana 01.01.2011. godine stupila na snagu odluka Skupštine grada Jagodine o finansijskoj pomoći bračnim parovima, kojom je predviđeno da se posle zaključenja braka supružnicima isplati jednokratna pomoć u iznosu od 3000 eura u dinarskoj protivvrednsoti.

Odlukom su propisani uslovi za dobijanje pomoći:
1. da se radi o prvom braku supružnika
2. da je barem jedan od supružnika stariji od 38 godina
3. da je jedan od supružnika rođen na teritoriji grada Jagodina, odnosno deset godina neprekidno živi na teritoriji grada Jagodina pre stupanja na snagu ove Odluke
4. da pre zaključenja ovog braka supružnici nemaju dece iz vanbračnih zajednica
5. da pre zaključenja ovog braka supružnici nisu bili u vanbračnoj zajednici
6. zaključeni brak mora trajati najmanje pet godina i u tom periodu supružnici moraju imati istu adresu stanovanja
7. iz ove zajednice u periodu od pet godina mora biti rođeno bar jedno dete;

YUCOM je povodom ove Odluke poslao pritužbu Poverenici u kojoj se navodi da Odluka Skupštine grada Jagodina predstavlja težak oblik diskriminacije prema određenim kategorijama građana i građanki, i to na osnovu njihovog bračnog i porodičnog statusa, kao i starasnog doba.

Napominjemo da na osnovu Zakona o zabrani diskriminacije Skupština grada Jagodine dužna da u roku od 30 dana postupi po preporuci i otkloni povredu prava.

YUCOM TimLawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019