Saopštenja YUCOM-a

Dopis Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine (12.06.2014.)Poštovana gospođo Bogosavljević – Bošković,

Komitetu pravnika za ljudska prava – YUCOM dana 11. 06. 2014. godine obratili su se građani iz područja koje je bilo nedavno zahvaćeno poplavama u Obrenovcu. Prema navodima ovih građana, naselje Braća Jugović (čitava ulica Braće Jugović i deo ulice Svetog Save) preplavljeni su fekalnim vodama koje su tri dana ispumpavane iz glavne crpne stanice, kako bi se ista osposobila za rad.

Ovaj dopis podnosimo na osnovu fotografija koje su nam stanovnici poplavljenog naselja dostavili i njihovih usmenih navoda. Fotografije sa lica mesta nalaze se u prilogu ovog dopisa.

Ovim putem želimo da podsetimo nadležne organe na član 5. Zakona o zaštiti životne sredine, koji glasi: ,,U ostvarivanju sistema zaštite životne sredine Republika Srbija, autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave, pravna i fizička lica odgovorna su za svaku aktivnost kojom menjaju ili mogu promeniti stanje i uslove u životnoj sredini, odnosno za nepreduzimanje mera zaštite životne sredine, u skladu sa zakonom.”

Takođe, bismo istakli načelo prevencije i predostrožnosti iz člana 9. Zakona o zaštiti životne sredine: ,,svaka aktivnost mora biti planirana i sprovedena na način da: prouzrokuje najmanju moguću promenu u životnoj sredini; predstavlja najmanji rizik po životnu sredinu i zdravlje ljudi; smanji opterećenje prostora i potrošnju sirovina i energije u izgradnji, proizvodnji, distribuciji i upotrebi; uključi mogućnost reciklaže; spreči ili ograniči uticaj na životnu sredinu na samom izvoru zagađivanja.

Načelo predostrožnosti ostvaruje se procenom uticaja na životnu sredinu i korišćenjem najboljih raspoloživih i dostupnih tehnologija, tehnika i opreme”.

S obzirom na to da su građani Obrenovca višestruko ugroženi nakon elementarne nepogode koja je pogodila njihov grad, očekujemo da inspekcijske službe hitno reaguju i utvrde da li postoji i u kojoj meri kontaminiranost zemljišta u ulicama Braće Jugović i Svetog Save u Obrenovcu, da se hitno prekine svaka praksa daljeg zagađivanja zemljišta fekalnim vodama i proceni eventualna šteta koja je tom prilikom nastala.

Očekujemo da o eventualnom zagađenju i preduzetim merama bude obaveštena javnost, u skladu sa članom 78. stav 1. Zakona o zaštiti životne sredine: ,,Državni organi, organi autonomne pokrajine, organi jedinice lokalne samouprave i ovlašćene i druge organizacije dužni su da redovno, blagovremeno, potpuno i objektivno, obaveštavaju javnost o stanju životne sredine, odnosno o pojavama koje se prate u okviru monitoringa nivoa zagađujuće materije i emisije, kao i merama upozorenja ili razvoju zagađenja koja mogu predstavljati opasnost za život i zdravlje ljudi, u skladu sa ovim zakonom i drugim propisima”, kao i Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Svesni smo da tokom prirodne katastrofe, poput ove koja je zadesila Srbiju, reakcija mora biti brza i efikasna, ali ujedno želimo da ukažemo da se mora voditi računa i o posledicama po životnu sredinu sa kojima će dugoročno morati da žive građani Obrenovca i drugih opština.

Srdačan pozdrav,
Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOMLawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019