Saopštenja YUCOM-a

Inicijativa za ocenu ustavnosti Uredbe o merama socijalne uključenosti korisnika novčane socijalne pomoći (04.11.2014.)Komitet pravnika za ljudska prava, Autonomni ženski centar i Regionalni centar za manjine podneli su Ustavnom sudu Republike Srbije Inicijativu za ocenu ustavnosti Uredbe o merama socijalne uključenosti korisnika novčane socijalne pomoći.

Pojedini članovi ove Uredbe u suprotnosti su sa Ustavom Republike Srbije, Zakonom o socijalnoj zaštiti, kao i odredbama Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, Medjunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima i odredbama Revidirane evropske socijalne povelje.

Smatrajući da će primena Uredbe dovesti do duboko nepravednog, nezakonitog i diskriminatornog postupanja prema najugroženijim i najsiromašnijim građanima i građankama, mi dole potpisane organizacije tražimo ukidanje spornih članova uredbe, kao i zaustavljanje njene pune primene do donošenja odluke od strane Ustavnog suda Republike Srbije.

Siromaštvo nije izbor nijednog građanina ni građanke, niti je posledica nečije lenjosti, već
odražava nesposobnost države da obezbedi jednake mogućnosti za sve svoje građane.

Siromaštvo nije izbor nijednog građanina ni građanke, niti je posledica nečije lenjosti, već odražava nesposobnost države da obezbedi jednake mogućnosti za sve svoje građane. Donošenjem osporene Uredbe država je pokazala duboko nerazumevanje svrhe i suštine pojma socijalne uključenosti. Umesto da aktivno doprinese unapređenju kvaliteta života siromašnih ljudi kroz afirmativne akcije, država ih putem odredbi ove Uredbe dodatno kažnjava, uslovljavajući ih uskraćivanjem prava na ionako nedovoljnu socijalnu pomoć. Primena Uredbe će prouzrokovati diskriminatorno postupanje prema najsiromašnijima, jer ne pogadja niti jednu drugu kategoriju radno sposobnog stanovništva. Kako je prema dosada važećim zakonima društvenokoristan rad prepoznat samo u krivičnom zakonodavstvu, stiče se utisak da najsiromašniji treba da snose određenu vrstu kazne/sankcije zbog toga što su siromašni.

Stojimo na stanovištu da je Uredba duboko nepravedna, jer je usmerena na one koji u društvu imaju najmanje moći: porodice sa velikim brojem dece, samohrane majke, nezaposlene bez imovine, starije i osobe sa invaliditetom, Rome i druge. Sve ove kategorije stanovništva se Uredbom stavljaju u nepovoljniji položaj čak i u odnosu na osobe koje su osuđene na kaznu zatvora, koji za svoj rad dok su u zatvoru imaju prava iz radnog odnosa (pravo na naknadu i nagradu, pravo na zaštitu na radu i odmor).

Povrh svega, radno sposobni korisnici i korisnice novčane socijalne pomoći zbog svog siromaštva neće moći ni da se izbore za zaštitu svojih prava u slučaju diskriminacije, radne ekspolatacije ili drugih povreda prava nastalih primenom ove Uredbe.

Stoga, mi dole potpisane organizacije civilnog društva, apelujemo na Vladu Republike Srbije da se Uredba stavi van snage, odnosno da se odloži njena primena do konačne ocene Ustavnog suda o ustavnosti i zakonitosti.

Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM)
Autonomni ženski centar
Regionalni centar za manjine

Zahtev podržavaju:
1. Rekonstrukcija ženski fond, Beograd
2. Glas razlike, Beograd
3. Žene u crnom, Beograd
4. Labris, Beograd
5. Udruženje Roma Novi Bečej
6. Žene Juga, Pirot
7. SOS ženski centar, Novi Sad
8. Centar za podršku ženama, Kikinda
9. ...Iz kruga – Vojvodina
10. Romski informativni centar, Kragujevac
11. Kulturni centar DamaD, Novi Pazar
12. Centar "Živeti uspravno", Novi Sad
13. Centar za devojke, Niš
14. Ženski prostor, Niš
15. ASTRA, Beograd
16. Forum žena, Prijepolje
17. Udruženje gradjanki Peščanik, Kruševac
18. Zavod za ravnopravnost polova, Novi Sad
19. Centar za integraciju mladih, Beograd
20. Alternativni centar za devojke, Kruševac
21. Udruženje Romkinja Osvit, Niš
22. Viktimološko društvo Srbije
23. Praxis, Beograd
24. Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji – CHRIS
25. Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda, Novi Pazar
26. SOS telefon za žene i decu žrtve nasilja, Vlasotince
27. UG „Zajedno zajedno“, Beograd
28. Odbor za ljudska prava / SOS telefon, Vranje
29. ...Iz kruga, Beograd
30. Udruženje „Požega“, Požega
31. Udruženje izbeglica iz Republike Hrvatske
32. Ženska mirovna grupa, Pančevo
33. Dečiji romski centar, Beograd
34. Centar za marginu, Beograd
35. Centar za ženske studije, Beograd
36. ALTERO - Asocijacija za lični trening, edukaciju, razvoj i osnaživanje
37. Ženski centar, Užice
38. Mreža za evropski ženski lobi, Srbija
39. Evropska mreža za borbu protiv siromaštva – Srbija
40. Centar za istraživanje javnih politika, Beograd
41. MODS - Mreža organizacija za decu Srbije
42. Centar za evroatlanske studije, Beograd
43. Fond za humanitarno pravo, Beograd
44. Urban-In, Novi Pazar
45. Sandžački odbor za ljudska prava, Novi Pazar
46. Siguran plus mladih – SPY, Beograd
47. Dečiji centar Mali princ, Beograd
48. Trag fondacija,Beograd
49. Inicijativa za demokratsku tranziciju, Beograd
50. Centar mladih Roma, Požega
51. Omladinski forum za edukaciju Roma, Bujanovac
52. Viktimološko društvo Srbije, Beograd
53. Centar za razvoj civilnog društva, Beograd
54. Inicijativa za inkluziju VelikiMali, Pančevo
55. Centar za razvoj civilnih resursa, Niš
56. YUROM Centar, Niš
57. Centar za samostalni zivot OSI Srbije, Beograd

U prilogu vam dostavljamo ceo tekst saopštenja i spisak organizacija koje su podržale Inicijativu za ocenu ustavnosti Uredbe o merama socijalne uključenosti korisnika novčane socijalne pomoći.

Preuzmite SaopštenjeLawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019