Saopštenja YUCOM-a

Saopštenje - Izmena Zakona o socijalnoj zaštiti ne može da promeni Ustav i ratifikovane standarde ljudskih prava (13.02.2015.)Komitet pravnika za ljudska prava - YUCOM, Autonomni ženski centar i Regionalni centar za manjine skreću pažnju na zabrinjavajuću najavu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja da će novim izmenama Zakona o socijalnoj zaštiti uvesti obavezan društvenokoristan rad za radno sposobne korisnike i korisnice novčane socijalne pomoći. Najavljeni predlog u suprotnosti je sa Ustavom i ratifikovanim međunarodnim standardima ljudskih prava koji obavezuju Republiku Srbiju a predložena izmena Zakona ne može promeniti ovu činjenicu.

Podsećanja radi, Komitet pravnika za ljudska prava - YUCOM, Autonomni ženski centar i Regionalni centar za manjine krajem oktobra 2014. godine podneli su Ustavnom sudu inicijativu za ocenu ustavnosti, zakonitosti i saglasnosti sa potvrđenim međunarodnim ugovorima pojedinih odredbi Uredbe o merama socijalne uključenosti korisnika novčane socijalne pomoći kojom je uveden obavezan društvenokoristan rad za radno sposobne korisnike i korisnice novčane socijalne pomoći. Istovremeno sa podnetom inicijativom 65 organizacija civilnog društva uputilo je zajednički zahtev Vladi Republike Srbije za stavljanje van snage spornih odredbi ove Uredbe. Na ovaj apel do danas nije stigao odgovor Vlade Republike Srbije.

Smatramo da bi „legalizacija“ prinudnog društvenokorisnog rada predstavljala svojevrsno pravno nasilje u kom se očigledno nezakonito i neustavno postupanje pokušava zaogrnuti u izmene i dopune Zakona o socijalnoj zaštiti. Ustav Republike Srbije, Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, Revidirana evropska socijalna povelja i osnovne konvencije Međunarodne organizacije rada pružaju jasne garancije protiv samovoljnog uvođenja neplaćenog i neregulisanog društvenokorisnog rada koji je zapravo cena koju najsiromašniji i najugroženiji građani i građanke moraju da „plaćaju“ da bi ostvarili prava koja im po zakonima i Ustavu Republike Srbije pripadaju.

Zbog svega navedenog pozivamo Vladu Republike Srbije da hitno stavi van snage osporene odredbe Uredbe o merama socijalnog uključivanja. Istovremeno pozivamo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja da odustane od spornih predloga za izmene Zakona o socijalnoj zaštiti i da pronađe način da mere socijalnog uključivanja korisnika i korisnica novčane socijalne pomoći uskladi sa standardima ljudskih prava.

Komitet pravnika za ljudska prava - YUCOM
Autonomni ženski centar
Regionalni centar za manjineLawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019