Saopštenja YUCOM-a

Zahtev za razrešenje Aleksandra TijanićaPREDSEDNIKU SAVETA REPUBLIČKE
RADIODIFUZNE AGENCIJE
NENADU CEKIĆU I
ČLANOVIMA SAVETA AGENCIJE

PREDSEDNIKU UPRAVNOG ODBORA
JAVNOG SERVISA
NIKŠI STIPČEVIĆU I
ČLANOVIMA UPRAVNOG ODBORA

PRITUŽBA NA RAD INFORMATIVNOG PROGRAMA RADIODIFUZNE USTANOVE SRBIJE

I

ZAHTEV ZA RAZREŠENJE GENERALNOG DIREKTORA ALEKSANDARA TIJANIĆA

“Generalni direktor RTS-a Aleksandar Tijanić uputio je zahtev Specijalnom tužilaštvu za organizovani kriminal, Republičkom javnom tužilaštvu i Ministarstvu unutrašnjih poslova protiv Vladimira Popovića, poznatijeg po nadimku Beba, bivšeg šefa Biroa za komunikacije Vlade RS i NN ministara koji su 2003. godine bili članovi Vlade Republike Srbije, funkcionera tadašnjeg MUP i Državne bezbednosti zbog:

1) neprijavljivanja pripremanja i nesprečavanja krivičnog dela organizovanja ubistva, višestrukih pokušaja ubistva i ubistva dr Zorana Đinđića, predsednika Vlade Republike Srbije i
2) nehata, nevršenja službenih dužnosti i nemarnog vršenja službenih dužnosti što je omogućilo ubistvo dr Zorana Đinđića, predsednika Vlade Republike Srbije.”

Navedeni citat, potpisan i autorizovan od strane Aleksandra Tijanća, generalnog direktora RTS-a, objavljen je kao udrana vest na svim radio i televizijskim informativnim programima, ukljucujuci i Drugi dnevnik RTS-a, odnosno nečega što bi formalno trebalo da predstavlja javni radio difuzni servis.

Osim ove udarne vesti na RTS-u, na sajtu javnog radiodifuznog servisa objavljeno je i celo obrazloženje ove pravno neuverljive krivične prijave, koja je očigledno samo poslužila kao podložak za politički pamfet koji je u obrazloženju usledio.

Polazeći od činjenice da krivična prijava nikada ne sme da predstavlja politički instrument pritiska, već isključivo pravno sredstvo za otkrivanje i gonjenje izvršilaca krivičnih dela, smatramo da je objavljivanje ovog nemuštog pamfleta u udarnim vestima na javnom servisu klasična zloupotreba pozicije na kojoj se generalni direktor Aleksandar Tijanić nalazi, te da je Vaša i moralna, ali pre svega zakonska obaveza da reagujete i da preduzmete sve mere, koje ste po zakonu obavezni da preduzmete.

Takođe, smatramo da optužbe koje se iznose u tzv. krivičnoj prijavi Generalnog direktora RTS-a Aleksandra Tijanića predstavljaju puko ponavljanje reči odbrane osuđenih ubica premijera Zorana Đinđića u prvostepenom postupku pred specijalnim sudom, što navodi na prilično neprijatan i zastrašujući zaključak i pitanje: koja je to muka naterala generalnog direktora javnog TV servisa Aleksandra Tijanića da na početku odlučivanja po žalbi osuđenih atentatora na premijera pred Vrhovnim sudom poteže za njihovom argumentacijom. Ukratko, zašto je Aleksandra Tijanić zloupotrebio Javni TV servis da bi promovisao odbijene argumente nekada optuženih, a sad već i osuđenih za ubistvo premijera. Svođenje ove opstrukcije državnih i sudskih institucija na početak predzborne kampanje i poređenje sa slučajem Mihajlov izgleda nam ovoga puta prilično neuverljivo, a naročito ukoliko uzmemo u obzir činjenicu da se zloupotrebljava jedna ustanova koju građani Srbije plaćaju iz svog džepa.

Jedno je sigurno, Aleksaandar Tijanić je zlopupotrebio, ne samo javni TV servis, nego i funkciju generalnog direktora na kojoj se nalazi i zato smatramo da mora da snosi i odgovarajuće posledice.

Polazeći od izričitih odredbi Zakona o radiodifuziji, kao i statuta RRA i RTS-a, kao i Poslovnika Upravnog odbora RTS-a, zahtevamo od Vas da preduzmete sve zakonske mere koje Vam stoje na raspolaganju, te Vas podsećamo da na osnovu Zakona o radiodifuziji:

1) programi koji se proizvode i emituju u okviru javnog radiodifuznog servisa jesu od opšteg interesa,

2) načela regulisanja odnosa u oblasti radiodifuzije su, između ostalog, sloboda, profesionalizam i nezavisnosti radiodifuznih javnih glasila, kao garancije ukupnog razvoja demokratija i društvena harmonija,

3) Javni radiodifuzni servis ima obavezu da emituje radio i televizijske programe koji su od opšteg interesa za građane, a naročito u cilju ostvarivanja njihovih ljudskih i građanskih prava, razmene ideja i mišljenja, negovanja političke, polne, međunacionalne i verske tolerancije, kao i očuvanja nacionalnog identiteta,

4) programima koji se proizvode i emituju u okviru javnog radiodifuznog servisa mora da se obezbedi raznovrsnost i izbalansiranost (međusobna usklađenost ili usaglašenost) sadržaja kojima se podržavaju demokratske vrednosti savremenog društva, a naročito poštovanje ljudskih prava i kulturnog, nacionalnog, etničkog i političkog pluralizma ideja i mišljenja.

U cilju ostvarivanja opšteg interesa u oblasti javnog radiodifuznog servisa, pored opštih obaveza emitera u odnosu na programske sadržaje, nosioci javnog radiodifuznog servisa dužni su da obezbede da programi koji se proizvode i emituju, a posebno programi informativnog sadržaja, budu zaštićeni od bilo kakvog uticaja vlasti, političkih organizacija ili centara ekonomske moći.

Nosioci javnog radiodifuznog servisa su dužni da pri proizvodnji i emitovanju informativnih programa poštuju princip nepristrasnosti i objektivnosti u tretiranju različitih političkih interesa i različitih subjekata, da se zalažu za slobodu i pluralizam izražavanja javnog mišljenja.

Svi emiteri u oblasti svoje programske koncepcije dužni su da prilikom emitovanja programa poštuju sledeće standarde u odnosu na sadržaj programa:

- primenjuju svetske i nacionalne standarde, obezbede proizvodnju i emitovanje kvalitetnog programa, kako sa tehničkog stanovišta, tako i sa stanovišta sadržaja programa;
- doprinose podizanju opšteg kulturnog i saznajnog nivoa građana;
- ne emituju programe koji podržavaju nasilje ili druge vidove kriminalnog ponašanja, kao i programe koji zloupotrebljavaju lakovernost gledalaca ili slušalaca;
- poštuju zabranu reklamiranja političkih organizacija van predizborne kampanje, a u toku predizborne kampanje da registrovanim političkim strankama, koalicijama i kandidatima obezbede jednaku zastupljenost bez diskriminacije.

Javni radiodifuzni servis obavljaju delatnost proizvodnje i emitovanja radio i televizijskog programa i imaju posebne obaveze u ostvarivanju opšteg interesa u oblasti javnog radiodifuznog servisa.

Takodje Vas podsećamo i na nadležnosti Agencije da:

- vrši kontrolu i stara se o doslednoj primeni odredaba ovog zakona;
- vrši nadzor nad radom emitera u Republici Srbiji;
- odlučuje o predstavkama fizičkih i pravnih lica
- preduzima odgovarajuće mere prema emiterima.

Pod odgovarajućim merama se smatraju:
1) mere koje Agencija izriče u skladu s ovim zakonom;
2) podnošenje prekršajne ili krivične prijave, ili iniciranje odgovarajućeg postupka pred nadležnim državnim organom.

Agencija može da pred nadležnim sudom ili drugim državnim organom pokrene postupak protiv emitera ili odgovornog lica emitera, ako njegovo činjenje ili nečinjenje ima obeležja dela kažnjivog prema zakonu.

Agencija se stara da programi emitera ne sadrže informacije kojima se podstiče diskriminacija, mržnja ili nasilje protiv lica ili grupe lica zbog njihove različite političke opredeljenosti.

Upravni odbor je samostalan i stara se o doslednoj primeni odredaba Zakona koje se odnose na javni radiodifuzni servis i imenuje i razrešava generalnog direktora Radiodifuzne ustanove Srbije, dvotrećinskom većinom od ukupnog broja članova Upravnog odbora.

Na osnovu izloženog, zahtevamo od Saveta Republičke radiodifuzne agenicije da izerekne meru opomene ili upozorenja Javnom radiodifuznom servisu, kao i da pokrene ogovarajući sudski krivični postupak protiv odgovornog Aleksandra Tijanića, a od Upravnog odbora da zakaže sednicu i da po hitnom postupku razreši generalnog direktora Aleksandra Tijanića.

Odlaskom na sledeći link možete pogledati vest sa sajta RTSa od 16. marta 2008. godine: http://www.rts.co.yu/jedna_vest.asp?source=komentar&IDNews=217537.


Građanske inicijative
Beogradski centar za ljudska prava
Komitet pravnika za ljudska prava
Nezavisno društvo novinara Vojvodine
Centar za kulturnu dekontaminaciju
Inicijativa mladih za ljudska prava
Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
Žene u crnom
Beogradski krug
Anti trafiking centar
Građanski fond Panonije, Novi Sad
Građanska akcija, Pančevo
Zelena mreža Vojvodine, Novi SadPREUZMITE SAOPŠTENJELawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019