Uspesi YUCOM-a

YUCOM dobio drugi slučaj pred ESLJPKomitet pravnika za ljudska prava zastupao je pred domaćim sudom, tačnije Trećim opštinskim sudom u Beogradu, predstavnike medija u Srbiji koji su dobili otkaz. U petoj godini vođenja postupka, YUCOM-ovi advokati su odlučili da se obrate Evropskom sudu za ljudska prava jer su sudovi očigledno kršili pravo zastupanih stranaka u sporu na suđenje u razumnom roku.

Ovakvo stanje stvari bilo je povod obraćanju Evropskom sudu za ljudska prava 2005. godine. Predstavka je zavedena pod brojem 41513/05. Nakon nepune dve godine, Evropski sud za ljudska prava utvrdio je da je Srbija prekršila 2 odredbe Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda: (član 6. stav 1) pravo na suđenje u razumnom roku, kao deo prava na pravično suđenje i (član 13)pravo na delotvoran pravni lek.


Sam Evropski sud za ljudska prava se u obrazloženju svog stava osvrnuo na obrazloženje u slučaju V.A.M. protiv Srbije, u kome je prvi put utvrdio da Srbija nema delotvoran pravni lek za kršenje prava na suđenje u razumnom roku.

U prilogu: Presuda u slučaju Mikuljanac, Mališić i Šafar protiv Srbije - PREUZMITELawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019