Izrada predloga Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći u delu koji se odnosi na NVOU okviru projekta „Uključivanje NVO u proces reforme pravosuđa u oblasti pružanja usluga pravne pomoći“ je sprovedeno sveobuhvatno istraživanje rada različitih NVO na pružanju pravne pomoći (vrste usluga, istorijat, eventualna povezanost u postojeće mreže pružanja pravne pomoći, uloga na nacionalnom nivou, i sl.). Ova faza projekta je bila osnova za izradu izveštaja o kapacitu NVO sektora u ovoj oblasti, baziranog na listi kriterijuma za vrednovanje uloge i kapaciteta NVO i, na kraju, liste preporuka za uključivanje predstavnika NVO u Koordinaciono telo za izradu Zakona o pravnoj pomoći na republičkom nivou. U drugoj fazi projekta, po usvajanju predloženog modela pravne pomoći, YUCOM-ov ekspertski tim je izradio program i sproveo treninge za pravnike - advokate koji bi pružali pravnu pomoć, a u cilju njihove adekvatne pripreme i edukacije za sve specifičnosti rada u okviru Mreže pravne pomoći.Lawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2023