Podrška ljudskih prava žena na zapadnom BalkanuOvaj regionalan projekat, čiji je vođa bila holandska organizacija sa sedištem u Utrehtu - HOM (Humanist Committee on Human Rights) izveden je od strane 14 nevladinih organizacija iz 6 zemalja – Albanije (2), Bosna i Hercegovina (3), Makedonije (2), Srbije (3),
Hrvatske (2) i Crne Gore (2). Ove zemlje su istovremeno bile i oblast implementacije projekta. Fokus projekta bio je na nasilju u porodici nasiljem i nad ženama (uključujući ženska lica starija od 15 godina). Cilj projekta je bio osnaživanje civilnog sektora radi dizanja svesti o postojećim međunarodnim standardima i instrumentima predstavnika vlasti i civilnog sektora u njihovim zemljama i da iniciraju jače nacionalne akcije u prevenciji i suzbijanju nasilja u porodici, kao i zaštitu žrtava nasilja u porodici.
6 nacionalnih detaljnih studija o nasilju u porodici kojim je dobijen pregled relevantnih nacionalnih zakonskih propisa, prikaz činjeničnog stanja u zemlji u vezi sa nasiljem u porodici i aktivnosti o nacionalnih nevladinih organizacija u ovoj oblasti. Ove studije su dale analizu pristupa države i nevladinih organizacija o nasilju u porodici i stepenu primene međunarodnih standarda. Sve studije su objavljene na nacionalnim jezicima.
Na osnovu studija i relevantnih međunarodnih standarda, donete su preporuke na nacionalnim nivoima državi i predstavnicima civilnog sektora kako da unaprede svoje aktivnosti I efikasnije rade na suzbijanju I prevenciji nasilja u porodici.
Izrađena je regionalna studija o nasilju o porodici sa komparativnom analizom o stanju u regionu (zasnovanu na nacionalnim studijama). Formirana je neformalna mreža nevladinih organizacija koje se bave nasiljem u porodici.Lawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2023