Javno zastupanje Koalicije za slobodu pristupa informacijamaNa osnovu prava koja su zagarantovana Ustavom Republike Srbije, projekat teži da stvori pogodnu klimu putem dizanja svesti kod građana o pravu na slobodan pristup informacijama, klasifikaciji tajnih podataka i zaštiti podataka o ličnosti kao i njihovim mogućnostima korišćenja, za promenu zakonodavnog okvira u pomenutim kompatibilnim oblastima demokratizacije društva.

Projekat je podeljen na dva dela:

• zastupanje uspostavljanja novog zakonodavnog okvira kroz usvajanje nacrta zakona i amandmana na Zakon o slobodnom pristupu informacijama

• i dizanje svesti kod građana (javno zastupanje).

Istraživanje ključnih aktera će biti usmereno na rešavanje pitanja mogućnosti sprovođenja aktivnosti zastupanja i jasnog definisanja staze zastupanja i fokusiranje aktivnosti koalicije na zakonodavne promene u ove tri oblasti. Takođe, projekat će pokazati ograničenja postojećeg mehanizma koja proizilaze iz nedostatka adekvatnog zakonodavnog okvira.

Zastupanje za usvajanje propisa će započeti nakon specijalne analize ključnih aktera i kreatora politike i uključiće sve definisane sektore društva. Aktivnosti zastupanja će biti artikulisane i predvođene zajedno sa ostalim članovima Koalicije za slobodan pristup informacijama (trenutno Koalicija ima 14 članova a jednog posmatračkog člana) i izvršavane od strane ekspertske pravne radne grupe.

Dizanjem svesti će građani biti informisani građane o mogućnostima korišćenja ova tri prava, potrebi za boljim razumevanjem uloge gražana u demokratskom društvu i, pre svega, o potrebi usvajanja Zakona o klasifikaciji tajnih podataka i zaštiti podataka o ličnosti kao predulov za proces evropskih integracija.

Uloga građana u zastupanju će biti istaknuta iako je trenutno margilizovana putem nemogućnosti i konzervativnog ponašanja vladajućih vlasti da sagledaju novu stvarnost – da je građanin ne samo pasivna strana nego aktivni učesnik u društveno-političkim procesima. Jedna od ključnih tačaka aktivnosti zastupanja biće sastanci sa ključnim akterima iz vlade.

Ove aktivnosti će biti sprovedene kroz seminare za izabrane ciljne grupe, putem kojih će i građani i javni službenici centralne i lokalne vlasti biti uključeni u raspravu o potrebi usvajanja amandmana i zakona za koje se koalicija u okviru projekta zalaže. Takođe, sve ove aktivnosti kao što su promocija i medijska kampanja će biti sprovedene na način koji omogućava da se sa njima upozna šira javnost na teritoriji Srbije.

************************************************************************************************
IMPLEMENTACIJA PROJEKTA
************************************************************************************************

Na samom početku projekta započeta je koordinirana akcija članica Koalicije za slobodu pristupa informacijama zastupanja neophodnosti promene zakona. Već 22. aprila održan je okrugli sto o Predlogu zakona o klasifikaciji informacija na kome su govorili Rodoljub Šabić (Poverenik za informacije), Marjan Antočić (autor slovenačkog Zakona o klasifikaciji infomacija), Vladimir Vodinelić, Saša Gajin (CUPS) i Dejan Milenković (YUCOM). Učesnici okruglog stola govorili su o neophodnosti usvajanja Zakona o klasifikaciji informacija, iskustvima drugih država i Predlogu zakona koji je uradila radna grupa Koalicije za slobodu pristupa informacijama.

Analiza okruglog stola od strane Miroslava Jankovića objavljena je na sajtu B92 pod nazivom Državne i druge tajne..., tako da je javnost mogla da se upozna sa iskustvima susednih i evropskih zemalja u oblasti tajnosti podataka. Istovremeno, javnost je imala priliku da komentariše situaciju u Srbiji.

PREUZMITE-Državne i druge tajne... (Miroslav Janković)

************************************************************************************************
Početkom aprila YUCOM je odlučio da incident diretora RTS-a, pretvori u strateški slučaj kojim bi se javnosti pokazala snaga prava na slobodu pristupa informacijama i način praktičnog korišćenja Zakona o slobodnom pristupu informacijama. Plan je bio da se zahtevom za slobodan pristup informacijama zraže statut RTS-a, poslovnik o radu UO RTS-a, zapisinici, stenogrami i plan sastanka Upravnog odbora ove institucije, gde je trebalo da se raspravlja o zahtevu 30 NVO za razrešenje generalnog direktora RTS-a. Za izbor ovog osetljivog slučaja, podložnom zataškavanju, YUCOM se odlučio jer je postojala pretpostavka da telo koje je moralo po ovom zahtevu da postupi to neće učiniti, pa bi se time otvorila diskusija o nedostacima zakonodavnog okvira.
Pored toga, YUCOM je iskoristio najpraćeniji događaj u Srbiji – Evrosnog, kako bi privukao pažnju javnosti, i istovremeno sa ostalim uputio zahtev RTS-u da dostavi i informaciju o projektovanom budžetu za ovu manifistaciju.
Sinhronizovanim legalističkim i menadžmentskim aktivnostima YUCOM-a, brzo se postiglo medijsko praćenje svakog koraka u postupanju po zahtevima kako YUCOM-a, tako i institucija koje su bile umešane u ostvarenje YUCOM-ovih zahteva. YUCOM je sa svoje strane, u svakom saopštenju insistirao da se radi o primeni Zakona o slobodnom pristupu informacijama, što je imalo za cilj da se digne svest kod građana o mogućnostima primene prava na slobodan pristup informacijama.

S obzirom da je Poverenik morao da reaguje zbog nepostupanja RTS-a po zahtevima, usledila su napadi putem medija na nezavisnu instituciju Poverenika.

Teški napadi na Poverenika predstavljali se napad na slobodan pristup informacijama od javnog značaja i negiranje nezavisnosti Poverenika, kao jedne od retkih institucija koja je uspela da sačuva nepristrasnost.

Okrugli sto "Za slobodu pristupa" održan je 13. jula 2008. godine u Medija centru-Beograd. Okrugli sto je održan je u cilju podsticanja diskusije o značaju slobode pristupa informacijama u postizanju transparentne vlasti.

Istovremeno, na okruglom stolu raspravljalo se o neophodnosti usvajanja Zakona o klasifikaciji informacija i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti kako bi se instituciji Poverenika za informacije od javnog značaja obezbedio okvir za nesmetano obavljanje svoje dužnosti.

Medijska pokrivenost ovih aktivnosti uticala je da se ovaj slučaj uspešno okonča.


Vođenjem ovog slučaja u prvoj fazi projekta postignut je konačan cilj:

• javnost je upoznata o mogućnostima primene prava na slobodan pristup informacijama što se vidi iz broja članaka i izveštaja ali iz čestih komentara čitaoca na vesti povodom ovog slučaja;

• ovakvim vođenjem strateškog slučaja građani su imali prilike da se upoznaju sa praktičnim korišćenjem prava na slobodan pristup infrormacijama i sa nedostacima u zakonodavnoj regulativi Srbije i neophodnosti rešavanja ovih nedostataka;

• ostalim institucijama dat je primer da ovaj zakon mora da se poštuje i da postoje mehanizmi kojim se otkrivaju primeri dobre i loše prakse primene zakona.Lawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2023